velikost textu

Porodnické intervence ve vztahu k poruchám pánevního dna

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Porodnické intervence ve vztahu k poruchám pánevního dna
Název v angličtině:
Obstetric interventions and pelvic floor disorders
Typ:
Disertační práce
Autor:
MUDr. Zdeněk Rušavý, Ph.D.
Školitel:
doc. MUDr. Vladimír Kališ, Ph.D.
Oponenti:
prof. MUDr. Aleš Roztočil, CSc.
doc. MUDr. Jaromír Mašata, CSc.
Id práce:
139259
Fakulta:
Lékařská fakulta v Plzni (LFP)
Pracoviště:
Klinika gynekologicko - porodnická (14-480)
Program studia:
Gynekologie a porodnictví (P5114)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
22. 6. 2016
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
pánevní dno, chránění hráze, mediolaterální episiotomie, laterální episiotomie, načasování episiotomie, porodní poranění, poranění análního svěrače, bolesti hráze po porodu, komplikace hojení, sexuální dysfunkce, dyspareunie, anální inkontinence, zácpa.
Klíčová slova v angličtině:
pelvic floor, manual perineal protection, mediolateral episiotomy, lateral episiotomy, timing of episiotomy, childbirth trauma, obstetric anal sphincter injury, perineal pain, healing complications, sexual dysfunctions, dyspareunia, anal incontinence, constipation.
Abstrakt:
Porodnické intervence ve vztahu k poruchám pánevního dna - Abstrakt Jedním z hlavních cílů porodnických intervencí v druhé době porodní je prevence poranění pánevního dna a s ním spojenými poruchami. V současnosti nejčastěji užívané a zároveň i nejvíce diskutované intervence jsou chránění hráze a nástřih hráze (episiotomie). Většina poruch pánevního dna je subjektivního rázu a hledání vhodných nástrojů k objektivizaci a kvantifikaci závažnosti těchto poruch je klíčem k porovnání a nalezení nejefektivnějších intervencí. Cílem této disertační práce bylo nalézt a demonstrovat účinnost nejefektivnější modifikace chránění hráze. Dále porovnání dvou užívaných typů episiotomií stran poruch pánevního dna. Posledním cílem bylo nalézt konsensus ohledně nejvhodnějšího nástroje na hodnocení anální inkontinence. Ve studiích zabývajících se problematikou chránění hráze jsme popsali pomocí experimentu směr a míru deformace hráze při vaginálním porodu. Při následných počítačových simulacích na biomechanickém modelu hráze jsme prokázali, že Vídeňská modifikace chránění hráze, při které jsou prsty přiloženy na hráz 6 cm od zadní komisury laterálně na obě strany a 2 cm ventrálně a jsou v průběhu porodu k sobě přitlačeny o 1 cm bilaterálně, je schopná největšího snížení napětí na hrázi. Ve studiích zabývajících se problematikou episiotomie jsme prokázali ekvivalenci mediolaterální a laterální episiotomie. Nepozorovali jsme žádný klinicky významný rozdíl mezi těmito dvěma typy episiotomie v rozsahu porodního poranění, jeho hojení, krátkodobé či dlouhodobé bolestivosti, bolestech při pohlavním styku, návratu k pohlavnímu styku a různých jeho aspektech, či v bolestivé defekaci. Při porovnání episiotomií provedených před a po prořezáváním hlavičky jsme zjistili, že zde rovněž není žádný rozdíl. Nicméně z dodatečných vyhodnocení vyplynulo, že pokud má být episiotomie provedena před prořezáváním hlavičky plodu je lépe volit episiotomii mediolaterální. V globálním dotazníkovém průzkumu napříč všemi odbornostmi zabývajícími se studiem, diagnostikou a léčbou anální inkontinence jsme zjistili nejčastěji užívaný skórovací systém závažnosti anální inkontinence (Wexner score) a kladný přístup odborníků v modifikaci St.Mark's score, doporučeného skórovacího systému pro hodnocení anální inkontinence po porodu. Práce přispěla ke znalostem porodnických intervencí v druhé době porodní a jejich vztahu k poruchám pánevního dna.
Abstract v angličtině:
Obstetric interventions and pelvic floor disorders - Abstract One of the principal objectives of obstetric interventions in the second stage of labor is prevention of pelvic floor trauma and associated pelvic floor disorders. The most commonly used and also most frequently discussed interventions are manual perineal protection and episiotomy. The majority of pelvic floor disorders are of subjective nature. Therefore, tools for objectification and severity quantification of these disorders are the key to reliable comparison and identification of the most effective interventions. The aim of the dissertation was to find the most effective modification of manual perineal protection, to compare two frequently used types of episiotomy regarding all pelvic floor disorders and finally to find a consensus on the most suitable instrument for anal incontinence severity assessment. Our studies concerning manual perineal protection experimentally described the direction and extent of perineal deformation during vaginal delivery. The subsequent studies on biomechanical model demonstrated that the most effective method of manual perineal protection in peak perineal strain reduction is when the fingers are placed on the perineum 6 cm laterally and 2 cm ventrally from the posterior commissure at both sides and are approximated during the delivery of the fetal head by 1 cm,. Our studies concerning episiotomy demonstrated equivalence in the outcome of a vaginal delivery with mediolateral and lateral episiotomy. We found no clinically relevant differences in the two episiotomy types in the extent of perineal trauma, its healing, short-term and long-term pain, dyspareunia, sexual intercourse resumption and its various aspects or painful defecation. Furthermore, we found no difference in the outcome upon comparison of episiotomy performed before and at crowning of the fetal head. However, the sub-analyses suggested that if an episiotomy must be performed before crowning, the mediolateral type should be preferred. A global survey among all specialties dealing with research, diagnostics or treatment of anal incontinence identified the most frequently used anal incontinence severity assessment tool worldwide (Wexner score). Furthermore, we found a positive approach of the specialists towards modification of the St.Mark's score, a recommended scoring system for anal incontinence after childbirth. The dissertation contributed to the pool of knowledge concerning obstetric interventions and their relation to pelvic floor disorders.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce MUDr. Zdeněk Rušavý, Ph.D. 1.97 MB
Stáhnout Příloha k práci MUDr. Zdeněk Rušavý, Ph.D. 24.56 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce MUDr. Zdeněk Rušavý, Ph.D. 319 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky MUDr. Zdeněk Rušavý, Ph.D. 105 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce MUDr. Zdeněk Rušavý, Ph.D. 574 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. MUDr. Vladimír Kališ, Ph.D. 598 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. MUDr. Aleš Roztočil, CSc. 1.48 MB
Stáhnout Posudek oponenta doc. MUDr. Jaromír Mašata, CSc. 88 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 972 kB