velikost textu

Význam krevních biomarkerů u spontánního intracerebrálního krvácení

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Význam krevních biomarkerů u spontánního intracerebrálního krvácení
Název v angličtině:
Role of Blood Biomarkers in Spontaneous Intracerebral Hemorrhage
Typ:
Disertační práce
Autor:
MUDr. Jolana Mračková, Ph.D.
Školitel:
MUDr. Jiří Polívka, CSc.
Oponenti:
doc. MUDr. David Krahulík, Ph.D.
MUDr. Martin Roubec, Ph.D.
Id práce:
139258
Fakulta:
Lékařská fakulta v Plzni (LFP)
Pracoviště:
Klinika neurologická (14-380)
Program studia:
Neurologie a psychiatrie (P5143)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
4. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
krevní biomarkery - spontánní intracerebrální krvácení - prognózování - objem hematomu
Klíčová slova v angličtině:
blood biomarkers - spontaneous intracerebral hemorrhage - prognostication - hematoma volume
Abstrakt:
ABSTRAKT Význam krevních biomarkerů u spontánního intracerebrálního krvácení Úvod: Nové možnosti v diagnostice, určení etiologie, stanovení prognózy a v managementu léčby nemocných se spontánním intracerebrálním krvácením může přinést studium krevních biomarkerů. Cílem naší studie bylo zhodnotit vztah panelu vybraných krevních biomarkerů a klinických a radiodiagnostických parametrů u nemocných se spontánním intracerebrálním krvácením, především nalézt prognostický biomarker, který by napomohl v rozhodování o optimální kategorizaci léčby. Soubor a metodika: Do studie bylo prospektivně zařazeno 70 pacientů. Stanovovány byly krevní biomarkery: gliální fibrilární acidický protein, S100B protein, matrix metaloproteináza 9, interleukin 6, interleukin 10, 25-hydroxyvitamin D, 1,25-dihydroxyvitamin D, celkový cholesterol, počet leukocytů, glykemie, C-reaktivní protein. Byly provedeny korelace s vybranými klinickými a radiodiagnostickými parametry. Výsledky: Ve vztahu k objemu hematomu byla nalezena statisticky významná pozitivní korelace hodnoty S100B, interleukinu 10, interleukinu 6 a glykemie (S100B: ρ= 0,54, p< 0,001, IL-10: ρ= 0,43, p< 0,001, IL-6: ρ= 0,26, p= 0,027, glykemie: ρ= 0,24, p= 0,045). S progresí hematomu jsou na základě vícerozměrné analýzy statisticky významně asociované: matrix metaloproteináza 9 [ug/ml] (OR 0,10; p=0,007), kdy nižší hodnoty predikují progresi hematomu, a S100B nad 0,15 [μg/l] (OR 6,77; p=0,011), kdy vyšší hodnoty predikují progresi hematomu. Pacienti s hodnotami S100B nad 0,15 μg/l mají čtyřikrát menší šanci dosáhnout příznivého výsledného klinického stavu (OR 0,26; p=0,034). S tříměsíční mortalitou nebyl při vícerozměrné analýze statisticky významně asociován žádný ze zkoumaných laboratorních parametrů. Závěr: Vyšší hladiny S100B jsou asociovány s větším objemem hematomu, predikují jeho progresi a nepříznivý výsledný klinický stav. Pozitivně korelují s objemem hematomu i hladiny interleukinu 6, interleukinu 10 a glykemie. Nižší hladiny matrix metaloproteinázy 9 jsou nezávislým prognostickým faktorem pro progresi hematomu u nemocných se spontánním intracerebrálním krvácením. Význam pro klinickou praxi a budoucnost: Navzdory dosud publikovaným studiím žádný krevní biomarker intracerebrálního krvácení nebyl zatím začleněn do běžné klinické praxe. Řada krevních biomarkerů je spojena s rozličnými patofyziologickými ději u intracerebrálního krvácení a některé z nich mají potenciál přinést užitek v managementu nemocných s touto diagnózou. Do budoucna je zapotřebí dobře designovaných studií (optimálně multicentrických) na dostatečně rozsáhlých souborech.
Abstract v angličtině:
SUMMARY Role of blood biomarkers in spontaneous intracerebral hemorrhage Background: The study of blood biomarkers can offer new possibilities in diagnostics, prognostication, determination of etiology, and management of spontaneous intracerebral hemorrhage. The aim of our study was to assess the relationship between a panel of selected blood biomarkers and clinical and radiodiagnostic parameters in patients with spontaneous intracerebral hemorrhage. Primarily, the aim was to find a prognostic biomarker which could help in deciding on the optimal categorization of treatment. Patients and methods: A total of 70 patients were prospectively included in this study. The following blood biomarkers were determined: glial fibrillary acidic protein, S100B protein, matrix metalloproteinase 9, interleukin 6, interleukin 10, 25-hydroxyvitamin D, 1,25- dihydroxyvitamin D, total cholesterol, leukocyte counts, blood glucose and C-reactive protein. These were then correlated with selected clinical and radiodiagnostic parameters. Results: Relative to hematoma volume a statistically significant positive correlation was found for S100B, interleukin 10, interleukin 6 and blood glucose (S100B: ρ= 0,54, p< 0,001, IL-10: ρ= 0,43, p< 0,001, IL-6: ρ= 0,26, p= 0,027, blood glucose: ρ= 0,24, p= 0,045). Using multivariate analysis, a significantly positive correlation was found between hematoma progression and matrix metalloproteinase 9 [ug/ml] (OR 0,10; p=0,007) - lower values predict hematoma progression, and also S100B above 0,15 [μg/l] (OR 6,77; p=0,011) - higher values predict hematoma progression. Patients with S100B above 0,15 μg/l are four times less likely to achieve a favorable outcome (OR 0,26; p=0,034). None of the evaluated laboratory parameters were shown by multivariate analysis to have a significant association with three-month mortality. Conclusion: Higher levels of S100B are associated with larger hematoma volume. They predict hematoma progression and an unfavorable outcome. One other positive correlation was found between hematoma volume and interleukin 6, interleukin 10 and blood glucose. Lower levels of matrix metalloproteinase 9 are an independent prognostic factor for hematoma progression in patients with spontaneous intracerebral hemorrhage. Clinical consequences and the future: Despite of studies published so far, no blood biomarker of intracerebral hemorrhage has been implemented into clinical routine yet. Numerous blood biomarkers are associated with different pathophysiological pathways of intracerebral hemorrhage and some of them have potential to be useful in the management of patients with this diagnosis. For the future well-designed, large-scale (multicentric) studies are needed.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce MUDr. Jolana Mračková, Ph.D. 1.31 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce MUDr. Jolana Mračková, Ph.D. 263 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky MUDr. Jolana Mračková, Ph.D. 222 kB
Stáhnout Posudek vedoucího MUDr. Jiří Polívka, CSc. 424 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. MUDr. David Krahulík, Ph.D. 1.03 MB
Stáhnout Posudek oponenta MUDr. Martin Roubec, Ph.D. 1.15 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Doc.MUDr. Jiří Beran, CSc. 152 kB