velikost textu

Klinickopatologické a molekulárně genetické vlastnosti nádorů urogenitálního traktu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Klinickopatologické a molekulárně genetické vlastnosti nádorů urogenitálního traktu
Název v angličtině:
Clinicaly-pathological and moleculary-genetical characteristics of tumors of urogenital tract
Typ:
Disertační práce
Autor:
MUDr. Jindřich Branžovský, Ph.D.
Školitel:
prof. MUDr. Ondřej Hes, Ph.D.
Oponenti:
Doc. MUDr. Dušan Daniš, CSc.
prof. MUDr. Václav Mandys, CSc.
Konzultant:
Prof.MUDr. Michal Michal
Id práce:
139253
Fakulta:
Lékařská fakulta v Plzni (LFP)
Pracoviště:
Šiklův ústav patologie (14-500)
Program studia:
Patologie (P5145)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
2. 9. 2015
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Nádory urogenitálního traktu jsou velice různorodou skupinou lézí. V průběhu posledních 30ti let bylo vytvořeno několikero klasifikačních kritérií, které však nemohou plně pokrýt spektrum zejména ledvinných neoplázií, neboť se stále objevují nové, doposud neprozkoumané jednotky. Nejaktivnější institucí zabývající se nádory urogenitálního traktu je International Society of Urological Pathology (ISUP). Podobným způsobem, jakým je komplikovaná jejich diagnostika, je komplikovaná také léčba. V různém zastoupení jsou nejvíce užívány chirurgické operace, chemoterapeutika a radiační léčba. V současnosti je také velmi populární možností biologická cílená terapie. Z nádorové genetiky byl doposud odhalen pouze zlomek, takže zbývá ještě mnoho práce k vykonání. Takovýmto výzkumem, stejně jako důkladnou kategorizací, je však možné se zabývat pouze na místech, která dokáží nashromáždit dostatečně velký soubor tumorů a pseudotumorů týkajících se dané problematiky, včetně lézí raritních, doposud nedostatečně popsaných či zcela neznámých. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Abstract v angličtině:
Tumors of urogenital tract are a highly heterogenous group of lesions. In last 30 years, there were several classifications, which couldn´t fully describe all neoplasias, especially those arising in kidneys, because many newly discovered tumorous entities still emerge. The most active institution concentrating on tumors of urogenital tract is International Society of Urological Pathology (ISUP). As well as is diagnostics complicated, therapy of these tumors is also complicated in the same way. In some exchanging patterns main terapeutical procedures consist of surgical intervention, chemotherapy and radiotherapy. Biological targeted therapy is a treatment, that is very popular in these days. There has been discovered only slice from the whole problematics of tumoral genetics, so that meens lots of work to be done. This kind of resaech, as well as precise categorisation, is possible only at those places, that are capable of collecting realy large sum of tumors and pseudotumors, including leasions rare or new and yet not fully described. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce MUDr. Jindřich Branžovský, Ph.D. 357 kB
Stáhnout Příloha k práci MUDr. Jindřich Branžovský, Ph.D. 27.38 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce MUDr. Jindřich Branžovský, Ph.D. 84 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky MUDr. Jindřich Branžovský, Ph.D. 83 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce MUDr. Jindřich Branžovský, Ph.D. 212 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. MUDr. Ondřej Hes, Ph.D. 669 kB
Stáhnout Posudek oponenta Doc. MUDr. Dušan Daniš, CSc. 136 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. MUDr. Václav Mandys, CSc. 1.18 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 770 kB