velikost textu

Infekční komplikace po transplantaci ledviny

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Infekční komplikace po transplantaci ledviny
Název v angličtině:
Infectious complications after kidney transplantation
Typ:
Disertační práce
Autor:
MUDr. Martin Kačer, Ph.D.
Školitel:
Doc.MUDr. Tomáš Reischig, Ph.D.
Oponenti:
prof. MUDr. Petr Pazdiora, CSc.
Prof. MUDr. Tomáš Seeman, CSc.
Id práce:
139250
Fakulta:
Lékařská fakulta v Plzni (LFP)
Pracoviště:
I.interní klinika (14-310)
Program studia:
Vnitřní nemoci (P5129)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
16. 11. 2016
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt Infekční komplikace po transplantaci ledviny V obecné části této práce jsou stručně rekapitulována nejběžnější a charakteristická infekční onemocnění pacientů po transplantaci ledviny. Praktická část pak prezentuje výsledky vědecké práce zabývající se prevencí nejčastější infekce po renální transplantaci, cytomegalovirové infekce. Celosvětově patří infekce mezi hlavní příčiny morbidity příjemců orgánových transplantací a jsou druhou nejčastější příčinou mortality pacientů s funkčním ledvinným štepem. V prvním roce po transplantaci ledviny prodělá klinicky manifestní infekční komplikaci každý druhý příjemce a cca 20% pacientů je v prvních 12 měsících z důvodu infekce hospitalizováno. Cytomegalovirus (CMV) je nejčastější virovou infekcí pacientů po transplantaci ledviny a její výskyt je spojen se závažnými negativními důsledky pro osud štěpu i pacienta. Prevence CMV je klíčovou součástí péče o pacienty po transplantaci ledviny. Valganciklovir je vzhledem ke své účinnosti a dobré biologické dostupnosti nejčastěji užívaným antivirotikem v profylaxi CMV. Jedinou alternativou doporučenou pro prevenci CMV u pacientů po transplantaci ledviny je v současné době valacyklovir. Dosud však chyběla studie porovnávající proti sobě přímo valganciklovir a valacyklovir v univerzální profylaxi CMV u pacientů po transplantaci ledviny. V prezentované práci představuji srovnání valgancikloviru a valacykloviru v profylaxi CMV u pacientů po transplantaci ledviny se zaměřením na účinnost, bezpečnost a ekonomickou stránku. Prospektivní randomizovaná studie realizovaná na nefrologickém pracovišti I.Interní kliniky FN Plzeň ukázala, že profylaxe valganciklovirem není u pacientů po transplantaci ledviny v porovnání s valacyklovirem účinnější v prevenci CMV virémie. Přes srovnatelnou účinnost v prevenci CMV však může být volba antivirotika spojena s rozdíly nejen ve spektru nežádoucích účinků, ale i v důležitých klinických parametrech jako jsou snížení výskytu biopticky prokázané akutní rejekce a narůst low-grade BKV virémie při profylaxi valganciklovirem. Zároveň jsme ukázali, že profylaxe valacyklovirem je u pacientů po transplantaci ledviny ekonomicky výhodnější strategie v porovnání s profylaxí valganciklovirem. 2
Abstract v angličtině:
Abstract Infectious complications after kidney transplantation In the general part of this work, the most common and typical infectious complications in renal transplant recipients are reviewed. The practical part presents results of our research on prevention of the most common infection in renal transplant recipients, cytomegalovirus infection. Globally, infection belongs amongst the main causes of morbidity of solid organ recipients and is the second leading cause of mortality in patients with a functioning kidney graft. In the first year post kidney transplant, approximately one half of recipients undergo a clinically apparent infectious complication and 20% of patients are hospitalized due to infection. Cytomegalovirus (CMV) is the most common viral infection in kidney transplant patients and its occurence is associated with serious negative consequences for both kidney and patient survival. Prevention of CMV is essential in renal transplant recipients. Valganciclovir, due to its efficacy and good bioavailability, is the most commonly used antiviral agent used in CMV prophylaxis. The only currently recommended alternative for the prevention of CMV in patients undergoing renal transplantation is valacyclovir. So far, studies comparing valacyclovir and valganciclovir for CMV prophylaxis in renal transplant recipients in a head to head manner were lacking. In this work, I present a comparison of valganciclovir and valaciclovir for CMV prophylaxis in patients after renal transplantation focusing on efficiency, safety and economic aspect. A prospective randomized study conducted at the nephrology ward of the University Hospital in Pilsen showed that valganciclovir is not superior in CMV prevention as compared with valaciclovir in renal transplant recipients. Despite comparable efficacy in preventing CMV, the choice of antiviral agent may be associated with differences not only in the spectrum of side effects, but also in important clinical parameters, such are, with valganciclovir use, reduction of the biopsy proven acute rejection incidence on one hand, but increasing numbers of low-grade BKV viremia on the other hand. At the same time, we showed that valaciclovir prophylaxis in renal transplant recipients is a cost-effective strategy as compared to prophylaxis with valganciclovir. 3
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce MUDr. Martin Kačer, Ph.D. 1.24 MB
Stáhnout Příloha k práci MUDr. Martin Kačer, Ph.D. 795 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce MUDr. Martin Kačer, Ph.D. 46 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky MUDr. Martin Kačer, Ph.D. 22 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce MUDr. Martin Kačer, Ph.D. 398 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Doc.MUDr. Tomáš Reischig, Ph.D. 1011 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. MUDr. Petr Pazdiora, CSc. 868 kB
Stáhnout Posudek oponenta Prof. MUDr. Tomáš Seeman, CSc. 752 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 914 kB