velikost textu

Historický vývoj právní úpravy vzniku a zániku nájmu bytu a ochrany nájemců na území ČR

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Historický vývoj právní úpravy vzniku a zániku nájmu bytu a ochrany nájemců na území ČR
Název v angličtině:
Historical development of legislation dealing with creation and extinguishment of residential lease and protection of residential tenants in the territory of the Czech Republic
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Blanka Trávníková
Oponenti:
doc. JUDr. Josef Salač, Ph.D.
JUDr. Tomáš Pohl
Id práce:
139174
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
10. 2. 2014
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
vznik nájmu bytu, zánik nájmu bytu, ochrana nájemců
Klíčová slova v angličtině:
the emergence of tenancy, termination of tenancy, the protection of tenants
Abstrakt:
Abstrakt Tato práce se věnuje popisu úpravy vzniku a zániku nájmu bytu v České republice tak, že tuto uvádí pro jednotlivá časová období vývoje občanského práva u nás. Práce začíná s úpravou po vzniku Československé republiky daného rakouským občanským zákoníkem č. 964/1811 sb. z. s. všeobecným zákoníkem občanským, když zde popisuje speciální úpravu nájmu bytu v tehdy přijímaných zákonech na ochranu nájemníků. Poté práce pokračuje popisem období platnosti z. č. 141/1950 Sb. občanského zákoníku a speciální úpravy zákonů o hospodaření s byty č. 138/1948 Sb. a 67/1956 Sb., kdy se věnuje úpravě rozsáhlých zásahů státu v podobě rozhodování místních národních výborů při vzniku a zániku nájemních vztahů k bytům. Následuje období úpravy původního znění zákona č. 40/1964 Sb. občanského zákoníku a nájem bytu nahrazuje právo užívat byt se stálou úlohou místních národních výborů při vzniku a zániku vztahu. Zákony č. 509/1991, 267/1994, 107/2006 a 132/2011 Sb. pak po pádu komunistického režimu u nás mění i právní vztahy nájmu bytu, kdy se vrací původní terminologie, vypouští se zásahy místních národních výborů a posiluje se pozice pronajimatele. Nový občanský zákoník č. 89/2012 Sb. je pak úpravou, jež nabude účinnosti 1. 1. 2014 a přináší změny v něm uvedené, kdy se mimo jiné zcela nově definuje předmět právního vztahu byt.
Abstract v angličtině:
Abstract This thesis is devoted to the description of modifications and termination of tenancy in the Czech Republic so that this presents for each time period, the development of civil rights in this country. The thesis begins with the adjustment after the Czechoslovak Republic, the Austrian Civil Code No. 964/1811 Coll., as described here by special treatment of the tenancy if enacted laws to protect tenants. Then goes on to describe the thesis of Act No. 141/1950 Coll. Civil Code and special laws on the treatment management of flats No. 138/1948 Coll. and 67/1956 Coll., which deals with treatment of extensive state intervention in the form of decisions of local governments of the creation and termination of lease to occupy the flat. Followed by a period in the original wording of the Act No. 40/1964 Coll. Civil Code and Tenancy be replaced right to use the apartment became the role of local governments of the origin and termination of the relationship. Act No. 509/1991, 267/1994, 107/2006 and 132/2011 Coll. then after the fall of the communist regime in the country as well as the legal relationship of tenancy, which returns the original terminology, deleted interventions local national committees and strengthens the position of the landlord. The new Civil Code No. 89/2012 Coll. the finish of that will come into effect on 1 First 2014 brings changes therein, which, among other things redefines the subject of legal relations apartment.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Blanka Trávníková 1.28 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Blanka Trávníková 144 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Blanka Trávníková 83 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Josef Salač, Ph.D. 27 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Tomáš Pohl 30 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 152 kB