text size

Solidarita v Charte základných práv Európskej Únie

Notice: I hereby declare that I am aware that the information acquired from theses published by Charles University may not be used for commercial purposes or may not be published for educational, scientific or other creative activities as activities of person other than the author.
Title:
Solidarita v Charte základných práv Európskej Únie
Title (in czech):
Solidarita v Listině základních práv Evropské unie
Titile (in english):
Solidarity in the Charter of Fundamental Rights of the European Union
Type:
Rigorosum thesis
Author:
JUDr. Veronika Laciaková
Opponents:
doc. Dr. iur. Harald Christian Scheu, Mag. phil., Ph.D.
JUDr. Lenka Pítrová, CSc.
Thesis Id:
139068
Faculty:
Faculty of Law (PF)
Department:
Department of European Law (22-KEP)
Study programm:
Law and Jurisprudence (M6805)
Study branch:
Law (6835)
Degree granted:
JUDr.
Defence date:
04/03/2015
Defence result:
Pass
Language:
Slovak
Keywords (in czech):
Charta základných práv Európskej únie, základné právo, zásada
Keywords:
the Charter of Fundamental Rights of the European Union, fundamental right, principle
Abstract (in czech):
Abstrakt Predložená práca sa zaoberá problematikou hlavy IV s názvom Solidarita Charty základných práv Európskej únie, ktorá svojim inovatívnym spôsobom vypracovania s prihliadnutím na princíp nedeliteľnosti práv poskytuje súbor sociálnych, hospodárskych a solidárnych práv. Práca v úvode v stručnosti popisuje pojem práv solidarity a zdroje ich interpretácie, následne podrobnejšie definuje a analyzuje jednotlivé práva obsiahnuté v danej hlave Charty, a to s prihliadnutím na sekundárne právo a judikatúru Súdneho dvora. Druhá časť práce poukazuje na obavy členských štátov zo začlenenia práv solidarity do Charty a ich dôsledky v podobe prijatých obmedzujúcich opatrení vo forme rozlišovania ustanovení Charty na práva a zásady, ako aj prijatie Protokolu č. 30 o uplatňovaní Charty základných práv Európskej únie na Poľsko a Spojené kráľovstvo. Záverečná časť práce sa venuje postaveniu základných práv solidarity v kontexte základných ekonomických slobôd vnútorného trhu a na konkrétnych príkladoch rozhodovacej činnosti Súdneho dvora demonštruje posun v ponímaní ich vzájomného vzťahu. Kľúčové slová: Charta základných práv Európskej únie, základné právo, zásada
Abstract:
Abstract The thesis deals with the Chapter IV named Solidarity of the Charter of Fundamental Rights of the European Union which by its innovative way of elaboration based on the principle of indivisibility of rights provides a set of social, economic and solidarity rights. In the introduction, the thesis briefly describes the concept of solidarity rights and sources of their interpretation and subsequently it defines and analyzes specific rights contained in the relevant chapter of the Charter, also taking into account secondary legislation and case law of the Court of Justice. The second part points out concerns of certain Member States about the inclusion of solidarity rights into the Charter and its consequences concerning restrictive measures in the form of differentiation of the provisions of the Charter between rights and principles, as well as the adoption of the Protocol No. 30 on the application of the Charter of Fundamental Rights of the European Union to Poland and the United Kingdom. The final part of the thesis examines a position of fundamental solidarity rights in the context of fundamental economic freedoms of the internal market and on specific examples from the decision-making of the Court of Justice demonstrates a shift in the perception of their relationship. Key words: the Charter of Fundamental Rights of the European Union, fundamental right, principle
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis JUDr. Veronika Laciaková 1.1 MB
Download Abstract in czech JUDr. Veronika Laciaková 129 kB
Download Abstract in english JUDr. Veronika Laciaková 20 kB
Download Opponent's review doc. Dr. iur. Harald Christian Scheu, Mag. phil., Ph.D. 230 kB
Download Opponent's review JUDr. Lenka Pítrová, CSc. 36 kB
Download Defence's report 184 kB