velikost textu

Mezinárodní kupní smlouva ve vztahu ke spotřebiteli

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Mezinárodní kupní smlouva ve vztahu ke spotřebiteli
Název v angličtině:
International sales contract in relation to consumer
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Marie Koričanská
Vedoucí:
prof. JUDr. Monika Pauknerová, DSc.
Oponent:
prof. JUDr. Zdeněk Kučera, DrSc.
Id práce:
139067
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
4. 9. 2014
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Mezinárodní kupní smlouva Ochrana spotřebitele Společná evropská právní úprava prodeje
Klíčová slova v angličtině:
International Sales Contract Consumer protection Common European Sales Law
Abstrakt:
Abstrakt Práce se zabývá problematikou postavení spotřebitele jako smluvní strany mezinárodní kupní smlouvy a ochrany, která je mu v mezinárodním obchodu ve vztahu k tomuto postavení poskytována. V prvních třech kapitolách se práce zaměřuje na obecné výklady týkající se mezinárodní kupní smlouvy, konkrétně na vymezení kupní smlouvy, zahraničního prvku nacházejícího se v mezinárodní kupní smlouvě a jednotlivé metody úpravy právních vztahů z kupní smlouvy. Čtvrtá kapitola se zaměřuje na spotřebitele samého. V této souvislosti pak práce rozebírá zejména základní pojmy, tak jak vyplývají z českého i unijního práva. Na předcházející výklady navazuje dalších pět kapitol, které analyzují konkrétní ustanovení právních předpisů mezinárodního práva soukromého mající vztah k ochraně spotřebitele jako strany mezinárodní kupní smlouvy. Práce se proto detailněji zaměřuje na Vídeňskou úmluvu o mezinárodní koupi zboží, Nařízení Řím I, Návrh CESL a český Zákon o mezinárodním právu soukromém a procesním. Práce je doplněna i o hodnocení vývoje v oblasti ochrany spotřebitele ve vztazích s mezinárodním prvkem a v jednotlivých částech i o relevantní judikaturu.
Abstract v angličtině:
Abstract The thesis deals with issues of the position of consumer as a contracting party in case of international sales contract and it deals with the protection which is provided to consumer in the international trade, especially in relation to the consumer´s position. In the first three chapters the thesis focuses on general explanations relating to the international sale of goods relating to consumer, namely on the definition of sales contract, the foreign element in case of international sales contract and basic approaches of legal regulation in private international law. The fourth chapter concentrates on the consumer. Regarding the consumer contracts, the thesis analyses the basic terminology of therein in the Czech and the EU context. The previous explanations are followed by other five chapters which analyze the specific provisions of the legislation of private international law which are related to consumer protection as a party international sale of goods. The thesis therefore concentrates on the Vienna Convention on the international sale of goods (CISG), Rome I Regulation, proposal on CESL and Act on Private International Law. At last, the thesis evaluates the development concerning the consumer protection in the private international law. In addition, relevant case law is presented for each part of the thesis.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Marie Koričanská 961 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Marie Koričanská 136 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Marie Koričanská 53 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Monika Pauknerová, DSc. 134 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. JUDr. Zdeněk Kučera, DrSc. 104 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 187 kB