velikost textu

Insolvenční řízení z pohledu zajištěného věřitele

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Insolvenční řízení z pohledu zajištěného věřitele
Název v angličtině:
Insolvency proceeding from secured creditor point of view
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Ondřej Chovanec
Vedoucí:
JUDr. Tomáš Pohl
Oponent:
JUDr. Petr Smolík, Ph.D.
Id práce:
139066
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
23. 6. 2015
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Věřitel, Insolvenční řízení, Dlužník
Klíčová slova v angličtině:
Creditor, Insolvency proceedings, Debtor
Abstrakt:
Abstrakt Práce se zabývá insolvenčním řízením z pohledu zajištěného věřitele. Úvodní kapitola je věnována historickému vývoji insolvenčního práva. Stěžejní část práce představuje popis insolvenčního řízení od podání insolvenčního návrhu přes přihlášení pohledávky po uspokojení pohledávky zajištěného věřitele. Závěrečná kapitola se zabývá úpravou de lege ferenda. Důraz je kladen na praktické problémy vyskytující se v praxi.
Abstract v angličtině:
Abstract This thesis deals with insolvence proceedings from secured creditor point of view. Opening chapter is devoted to historic development of bankruptcy law. Main part of this thesis describes insolvency proceedings from insolvency petition to logdement of claim to monetary satisfaction of secured creditor´s claim. Closing chapter deals with bankruptcy law de lege ferenda. Focus is set on practical issues occuring in praxis.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Ondřej Chovanec 897 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Ondřej Chovanec 20 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Ondřej Chovanec 11 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Tomáš Pohl 27 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Petr Smolík, Ph.D. 28 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 161 kB