velikost textu

Smlouva o dílo

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Smlouva o dílo
Název v angličtině:
Contract for Work
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Liběna Flachsová
Vedoucí:
prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc.
Oponent:
JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D.
Id práce:
139064
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
22. 6. 2015
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Smlouva o dílo, objednatel, zhotovitel.
Klíčová slova v angličtině:
Contract for Work, Client, Contractor.
Abstrakt:
Resumé Cílem této práce je analyzovat úpravu smlouvy o dílo v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“). Práce se člení na dvě části. První z nich popisuje historický vývoj a druhá se zabývá momentálně účinnou úpravou smlouvy o dílo v Občanském zákoníku. Druhá část obsahuje osmnáct kapitol. Při výkladu účinné úpravy smlouvy o dílo jsou činěny také odkazy na úpravu, jež byla obsažena v zákoně č. 40/1964 Sb., občanský zákoník a v zákoně č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník. U některých otázek je učiněn odkaz na Návrh společného referenčního rámce (DCFR) a pro srovnání se zahraničními úpravami byly zvoleny úprava Spojeného království a Severního Irska a úprava Spolkové republiky Německo. První kapitola druhé části se zabývá definicí smlouvy o dílo, předmětem díla a zdůrazněna je skutečnost, že výsledek činnosti zhotovitele již nemusí být hmotně zachycen. Ve druhé kapitole je smlouva o dílo odlišena od ostatních smluvních typů. Samostatná kapitola se zabývá požadavky na formu uzavření smlouvy o dílo a navazuje na ní kapitola pojednávající o úpravě předsmluvní odpovědnosti. Pátá kapitola se věnuje přechodu nebezpečí škody a vlastnického práva k předmětu díla. Následuje kapitola o nákladech provádění díla a hned za ní kapitola o ceně za dílo. Té je věnován větší prostor, neboť pro strany, které smlouvu uzavírají, se jedná o jednu z nejdůležitějších otázek. Poukázáno je na skutečnost, že pro vznik nároku na zaplacení ceny za dílo není rozhodující, zda bylo dílo provedeno řádně. Následují kapitoly o době plnění, nutnosti osobního provedení díla, příkazy objednatele, kontrole provádění díla a věcech určených k provádění díla. Samostatná kapitola je věnována dílu s nehmotným výsledkem, v jejímž rámci je pojednáno také o duševním vlastnictví zhotovitele a zákonné licenci, jež je poskytována k účelu vyplývajícímu ze smlouvy. Dílu, jehož předmětem je stavba, je rovněž věnována samostatná kapitola a zdůrazněna je nově zavedená solidární odpovědnost dalších osob spolu se zhotovitelem díla. Další kapitoly se zabývají otázkou provedení díla, právy objednatele z vadného plnění, zárukou za jakost a odpovědností za škodu. Předposlední kapitola pojednává o zajištění a utvrzení závazků vyplývajících ze smlouvy o dílo a v samotném závěru se pak tato práce zabývá různými možnostmi ukončení smlouvy o dílo. 1
Abstract v angličtině:
Abstract Contract for Work The purpose of my thesis is to analyse the regulation of contract for work in Act No. 89/2012 Coll., the Civil Code. The thesis is composed of two parts. The first one contains historical background and the second one deals with the current regulation. The second part is subdivided into eighteen chapters. References to Act No. 40/1964 Coll., the Civil Code, and Act No. 513/1991 Coll., the Commercial Code, are also made within the analysis of current regulation. The Draft Common Framework of Reference is mentioned at relevant points and for comparison with foreign regulations the law of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the law of Germany were selected. Chapter one deals with definition, object of work and it is pointed out that the result of work does not have to be of a physical substance. In the second chapter, the contract for work is distinguished from the other types of contract. A separate chapter deals with the form and it is followed up by the chapter on pre-contractual obligations. The fifth chapter concentrates on transfer of risk and ownership title. The following chapter focuses on costs of performance of work and straight afterwards a chapter dealing with the price for work is placed. This one is a bit longer, because it is a very important issue for the parties. It is pointed out that for entitlement to the price it is not necessary for the work to be performed duly. The following chapters are aimed at time for performance, necessity of personal performance, client’s instructions, monitoring and the objects intended for performance of work. A separate chapter aims at the work with intangible result as well as the issue of intellectual property and the statutory license which is granted for the purpose arising from the contract. Another separate chapter is dedicated to such contract for work where construction of a building is the object. It is pointed out that there is a newly established joint liability of other persons together with the contractor. The next chapters concentrate on the issues of performance of work, rights of the client arising from defective performance, guarantee or the quality and liability for damage. There is also a special chapter on methods of securing the obligations and the very last chapter deals with different ways of termination of the contract for work. 1
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Liběna Flachsová 951 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Liběna Flachsová 76 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Liběna Flachsová 34 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc. 22 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D. 94 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 170 kB