velikost textu

Vývoj právní úpravy továrenského podnikání v Československu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vývoj právní úpravy továrenského podnikání v Československu
Název v angličtině:
Development of legal regulations of factory entrepreneurship in Czechoslovakia
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. David Marek
Vedoucí:
doc. JUDr. Ladislav Soukup, CSc.
Oponent:
doc. JUDr. Vladimír Kindl
Id práce:
139058
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra právních dějin (22-KPD)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
25. 6. 2014
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt Tato práce se zabývá vývojem právní úpravy továrenského podnikání v Československu. Základním právním předpisem pro vývoj podnikání nejen továrenského v českých zemích byl živnostenský řád, vydaný monarchií roku 1859. Živnostenský řád včetně jeho pozdějších novelizací byl po rozpadu habsburského mocnářství recipován Československem. Práce podává stručný přehled pramenů živnostenského práva a hlavních institutů důležitých pro živnostenské podnikání. Jeho podoba setrvala bez větších právních úprav až do nacistické okupace, kdy bylo živnostenské právo změněno vzhledem k válečným potřebám okupantů. Po konci války další politický vývoj směřoval mimo jiné podle prezidentských dekretů ke znárodňování a konfiskaci soukromých továrenských podniků i ostatních provozů a majetkových celků. Na konkrétním příkladu jedné pražské firmy práce ukazuje aplikaci řady ustanovení předpisů dané doby a dokládá ji archivními kopiemi. Sleduje firmu od doby jejího soukromého působení přes konfiskaci a znárodnění. K tomu přispěla i podniková organizace odborů. Od 50. let dvacátého století byly živnosti z ideologických důvodů vedením státu omezovány, a čehož živnostenské právo začalo ztrácet na významu. Samostatné živnostenské podnikaní, které bylo původně státem jen částečně regulované v době od 50. let zaniklo spolu s živnostenským továrenským právem úplně. Hospodářství celé země v tomto období bylo řízeno státem a právní úprava tovární výroby národních podniků nově patřila do hospodářského práva. Hospodářské právo bylo užíváno až do období převratu, kdy došlo k rozpadu starého režimu a dalším ekonomickým a společenským změnám jak na území našeho státu, tak i v jiných evropských zemích.
Abstract v angličtině:
Abstract The thesis deals with the development of legal regulations of factory entrepreneurship in Czechoslovakia. The basic legislation but not only for the factory development of entrepreneurship in Czechia was a trade law issued by the monarchy in 1859. Trade law including its latter novelizations was adopted by Czechoslovakia after the collapse of the Habsburg monarchy. Thesis gives a brief overview of the sources of the main trade law and institutions relevant to the trade entrepreneurship. Its form remained without major legal changes until the Nazi occupation when the trade law changed due to wartime needs of the occupants. After the war the further political development aimed among other things by a presidential decree to the nationalization and confiscation of private factory enterprises and other premises and property units. On the example of one company from Prague thesis demonstrates the application of many rules from that period and documents it by archival copies. Following the company running as a private enterprise through the confiscation and nationalization which also happened due to enterprise trade union organization. Since the 50s of the twentieth century trade entrepreneurship was for ideological reasons and under the rule of state policy restricted and began to lose its importance. Whole trade entrepreneurship which was originally only partially regulated by the state at the time of the '50s disappeared along with trade factory law completely. The economy of the whole country at that time was controlled by the state and the legal regulation of the factory production of national enterprises was newly included in the economic law. Economic law was used until the coup when old regime collapsed and other economic and social changes happened both in our and in other European countries.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. David Marek 1.34 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. David Marek 162 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. David Marek 100 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. Ladislav Soukup, CSc. 44 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Vladimír Kindl 58 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 155 kB