velikost textu

Postavení odborových organizací v pracovněprávních vztazích

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Postavení odborových organizací v pracovněprávních vztazích
Název v angličtině:
Position of union organizations in employment relations
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Petr Kožmín
Oponenti:
doc. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D.
doc. JUDr. Margerita Vysokajová, CSc.
Id práce:
139057
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
12. 9. 2014
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
odborová organizace, kolektivní vyjednávání, stávka
Klíčová slova v angličtině:
union organization, collective bargaining, strike
Abstrakt:
Cílem rigorózní práce s názvem „Postavení odborových organizací v pracovněprávních vztazích je ukázat na postavení odborových organizací jako zástupců zaměstnanců v systému pracovního práva v České republice. Autor se snaží objasnit způsob zakládání sdružení občanů a základní principy jejich fungování. Jednotlivé principy jsou podrobně analyzovány – zahrnují svobodu sdružování, ochranu hospodářských a sociálních práv a zájmů, právní a ekonomickou nezávislost odborových organizací. Významná část této práce je věnována studiu kolektivního pracovního práva, subjektům kolektivního pracovního práva a obsahu kolektivních pracovněprávních vztahů. Obsah těchto vztahů je podrobně popsán a zahrnuje právo na informování a projednání, právo spolurozhodování, právo kontroly, právo kolektivně vyjednávat a právo účasti na legislativním procesu. Pozornost je věnována řešením v případě nedohody v procesu kolektivního vyjednávání a problematice stávkování. Závěrečná část obsahuje související přestupky s právní delikty při porušení zákona v oblasti spolupráce zaměstnavatelů a zástupců zaměstnanců. Pozornost je věnována i věcné a osobní působnosti orgánů inspekce práce v rámci kontroly na úseku součinnosti zaměstnavatele a zástupců zaměstnanců. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Abstract v angličtině:
The aim of the degree paper titled „Position of union organizations in employment relations“, is to show the position of union organizations as the representatives of employees in the system of labour law in the Czech Republic. The author attempts to clarify the method of originations of associations of citizens and the conception and basic principles of their working. Individual principles are analysed in detail – they include the freedom of association, protection of economic and social rights and interests, legal and economic independence of trade unions. Significant part of this degree paper is dedicated to collective labour law, explaining the basic principles of the discipline of labour law, subjects of the collective labour law and content of the collective employment relations. The content of the collective employment relations is described in detail and includes the right to be informed and to discuss, rights to co- decide, right of control, right of collective bargaining and right to participate in legislative process. The ultimate solution in case of disagreement in the process of collective bargaining is the possible solution of the emerged situation using the ultimate means, either a strike on one side or a lay-off on the other side. Both these terms are also clarified in detail and their protection by the law is pointed out. The last part contains the related infractions and administrative violations of law in the field of collaboration of employers and representatives of employees. Attention is dedicated to factual and personal definition of competence of the labour inspection, an authority which in engaged, among others, in the supervision of observance of employment and other legal regulations and observance of collective agreements and internal regulations by the employer.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Petr Kožmín 1.26 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Petr Kožmín 84 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Petr Kožmín 67 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D. 126 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Margerita Vysokajová, CSc. 211 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 182 kB