velikost textu

Cezhraničné premiestnenie sídla spoločnosti v rámci Európskej únie

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Cezhraničné premiestnenie sídla spoločnosti v rámci Európskej únie
Název v češtině:
Přeshraniční přemístění sídla společnosti v rámci Evropské unie
Název v angličtině:
Cross-border transfer of the company´s seat within the European Union
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Daniel Molnári
Vedoucí:
prof. JUDr. Monika Pauknerová, DSc.
Oponent:
prof. JUDr. Zdeněk Kučera, DrSc.
Id práce:
139034
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
10. 12. 2013
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Slovenština
Klíčová slova:
spoločnosť, premiestnenie sídla, sloboda usadzovania
Klíčová slova v angličtině:
company, transfer of the seat, freedom of establishment
Abstrakt:
Abstrakt Možnosti cezhraničného premiestnenia sídla spoločnosti v rámci Európskej únie sú aktuálnou otázkou súčasnosti. Táto oblasť podlieha značnému vývoju. Vývoj je založený najmä na rozhodovacej činnosti Súdneho dvora Európskej únie. Posledné desaťročia bolo cezhraničné premiestnenie sídla spoločnosti predmetom kontroverzií. Hlavným dôvodom je nedostatok politickej vôle v riešení tejto otázky. Na druhej strane, niektoré dôvody súvisia s rozdielnym prístupom členských štátov a protikladmi dvoch hlavných teórií určovania osobného štatútu: inkorporačnej teórie a teórie sídla. Predmetom rigoróznej práce je skúmanie širších súvislostí cezhraničného premiestnenia sídla spoločnosti v rámci Európskej únie v kontexte medzinárodného práva súkromného. Práca sa skladá z piatich kapitol, pričom každá sa sústreďuje na odlišné aspekty mobility spoločností. Prvá kapitola skúma teoretické pozadie zvolenej témy a definuje základnú terminológiu. Táto časť pokračuje špecifikáciou aspektov a podmienok uznania zahraničných spoločností ako subjektov práva. Druhá kapitola približuje teórie určovania osobného štatútu, ich špecifické charakteristiky a právne princípy. Tretia kapitola sa venuje otázkam sídla spoločnosti a jeho premiestneniu v rámci Európskej únie. Táto kapitola je rozdelená na štyri časti. Prvá časť popisuje všeobecné princípy a možnosti premiestnenia sídla spoločnosti. Druhá časť sa venuje premiestneniu sídla spoločnosti z pohľadu primárneho práva Európskej únie. Tretia časť sa zameriava na premiestnenie sídla spoločnosti v kontexte sekundárneho práva Európskej únie. Záverečná časť tejto kapitoly sa sústreďuje na rozhodnutia Súdneho dvora Európskej únie patriacich do rámca európskeho práva spoločností. Štvrtá kapitola sa venuje európskym právnym formám spoločností. Približuje hlavné charakteristiky jednotlivých právnych foriem s dôrazom na možnosti a podmienky cezhraničného premiestnenia sídla. Posledná kapitola skúma koncept premiestnenia sídla zo/do zahraničia v zmysle českej a slovenskej právnej úpravy. Záver práce sumarizuje súčasné prostredie mobility spoločností v rámci európskych a národných právnych pravidiel.
Abstract v angličtině:
Abstract The possibilities of cross-border transfer of company’s seat within the European Union represent contemporary issues in the European company law. Currently, there is a large development in this field. The development is mainly based on judgements of the Court of Justice of the European Union. Over the last decades, cross-border transfer of company’s seat has been the subject of controversy. The main reason is the lack of political interest in this issue. On the other hand, some of arguments relate to the difference between the approaches of the member states and the controversy between two main conflicts of laws theories: the incorporation theory and the real seat theory. The purpose of this thesis is to analyse the possibilities of cross-border transfer of company’s seat within the European Union in the context of private international law. The thesis is composed of five chapters, each of them dealing with different aspects of corporate mobility. The first part of this thesis explains the theoretical background of the topic and defines the basic terminology. This part continues with the specification of aspects and conditions as regards the recognition of foreign companies as legal subjects. The second part describes the conflict of laws theories, their specific features and legal principles. Next part addresses the issue of company’s seat and its transfer within the European Union. This chapter is subdivided into four parts. Part one describes the principles and possibilities of transfer of company’s seat in general. Part two deals with the transfer of the seat of the company in the view of the primary law of the European Union. Part three focuses on the transfer of company’s seat in the context of the secondary law of the European Union. Final part of this chapter looks at decisions issued by the Court of Justice of the European Union related to the framework of European company law. Chapter four focuses on European legal forms of companies. This part of thesis explains the main features of each form and highlights the possibilities and conditions of cross- border transfer of the seat. Last part explores the concept of inbound and outbound cross-border transfer of company’s seat in the view of Czech and Slovak law. Conclusion of this thesis summarizes the current environment of corporate mobility within the framework of European and national legal rules.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Daniel Molnári 933 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Daniel Molnári 70 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Daniel Molnári 62 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Monika Pauknerová, DSc. 135 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. JUDr. Zdeněk Kučera, DrSc. 183 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 189 kB