velikost textu

Bytové spoluvlastnictví

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Bytové spoluvlastnictví
Název v angličtině:
Residential co-ownership
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Jan Tlapák
Vedoucí:
doc. JUDr. Josef Salač, Ph.D.
Oponent:
JUDr. MUDr. Alexandr Thöndel, Ph.D.
Id práce:
139033
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
27. 6. 2017
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
bytové spoluvlastnictví; dům; jednotka
Klíčová slova v angličtině:
residential co-ownership; house; unit
Abstrakt:
ABSTRAKT Bytové spoluvlastnictví Rigorózní práce se zabývá právní úpravou bytového spoluvlastnictví obsaženou v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, kdy důraz je především kladen na popis změn a novinek v nové právní úpravě bytového spoluvlastnictví a jejich porovnání pomocí srovnávací metody s právní úpravou obsaženou v zákoně č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů. Vzhledem k šíři uvedeného tématu rigorózní práce není v této práci prakticky vůbec pojednáváno o smlouvě o výstavbě ani o společenství vlastníků vyjma problematiky založení a vzniku společenství vlastníků prostřednictvím prohlášení dle § 1166 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Samotná rigorózní práce je pro svoji přehlednost rozdělena do jedenácti kapitol včetně samotného úvodu a závěru. Po úvodu následuje kapitola, která blíže přibližuje historický vývoj právní úpravy vlastnictví bytů, a to nejenom na našem území, to vše od starověku až prakticky do doby, jež předcházela zahájení prací na později přijatém zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Třetí kapitola této rigorózní práce je věnována základním teoretickým koncepcím, z nichž ideově vycházejí právní úpravy bytového spoluvlastnictví v jednotlivých evropských zemích. Ve čtvrté kapitole je věnován dostatečný prostor pro seznámení se s vývojem a samotný právním obsahem zásady superficies solo cedit, která se přijetím již uvedeného zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, vrátila po delší době do našeho právního řádu. V této kapitole je taktéž věnován prostor vzájemným předkupním právům vlastníků pozemků a staveb (jednotek) na nich postavených, jimiž je řešen návrat uvedené zásady do našeho právního řádu. Následující kapitola se předně obecně věnuje samotnému zákonu č. 89/2012 Sb., a to především procesu jeho přijetí, základním zásadám a ideám, na nichž je vystaven. Dále je v této kapitole pojednáváno o základních pramenech bytového spoluvlastnictví, časové působnosti právní úpravy bytového spoluvlastnictví a konečně taktéž jednotlivým zákonným pojmům bytového spoluvlastnictví (jednotka, byt, dům apod.) V šesté kapitole této rigorózní práce je blíže přiblížena problematika a náležitosti samotných smluv o převodu vlastnického práva k jednotkám vymezených jak za účinnosti původního zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, tak již za účinnosti zákona č. 89/2012 Sb. V kapitole je taktéž blíže vysvětlena nová právní úprava předkupního práva k jednotce při jejím prvním převodu. Další kapitola je zaměřena na jednotlivé právní možnosti vzniku jednotek v domech, když je v této kapitole dále věnován rozsáhlý prostor k bližšímu seznámení se s podobou, náležitostmi a novinkami v právní úpravě prohlášení dle § 1166 zákona č. 89/2012 Sb., jakožto jedné z nejčastěji využívané možnosti vzniku jednotky. Kapitola v pořadí osmá blíže přibližuje změny a novinky v právní úpravě společných částí nemovité věci. Taktéž se věnuje problematice výpočtu podlahové plochy jednotlivých bytů. Následující kapitola předkládá demonstrativní výčet a dále bližší přiblížení základních práv a povinností vlastníků jednotlivých jednotek, které jsou s vlastnictvím jednotek pevně spojeny. Taktéž upravuje možné následky porušování stanovených povinností, a to v podobě případného nařízeného prodeje jednotky. Poslední kapitola před samotným závěrem upravuje otázku možného zrušení bytového spoluvlastnictví a s ním spojených postupů a povinností.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT Residential co-ownership The thesis deals with the legal regulation of residential co-ownership, contained in the Act no. 89/2012 Sb., Civil Code, while the emphasis is primarily on the description a comparison of the changes and innovations in the new legislation of residential co-ownership, using the comparative method with the regulations contained in the Act no. 72/1994 Sb., ownership of flats. Due to the breadth of this topic, this thesis neither contains a discussion about a contract for the construction nor about an association of unit owners except as regards the formation and the incorporation of association of unit owners according to § 1166 et seq. of the Act no. 89/2012 Sb., Civil Code. The thesis is divided into eleven chapters, including the introduction and the conclusion. After the introduction, the following chapter deals with the historical development of flat ownership legislation, beginning with the description of ancient times until the date, when work on the later adopted Act no. 89/2012 Sb., Civil Code, began. The third chapter is devoted to the theoretical concepts on which the regulations of residential co-ownership are ideologically based in individual European countries. Next, the fourth chapter is about the development and the current content of the legal principle superficies solo cedit, as well as about the mutual pre-emptive rights of the owners of lands and houses (units). The following chapter is firstly devoted to the Act no. 89/2012 Sb., mainly to the process of its adoption, the basic principles and the ideals on which this act is built up. Furthermore, basic legal sources, the temporal scope and also the individual legal terms of residential co- ownership (unit, apartment, house, etc.) will be discussed. The sixth chapter closely deals with the problems and requirements of contracts on the transfer of ownership of units defined at the time of the original Act no. 72/1994 Sb., ownership of flats, and at the time of the new Act no. 89/2012 Sb. The chapter also explains the new legislation of pre-emptive rights to the unit during its first transfer. Then, chapter seven focuses on the legal possibility of the formation of individual units in houses, at the same time this chapter deals with the form, terms and novelties in the regulation of the declaration in § 1166 of the Act no. 89/2012 Sb. The eighth chapter informs in detail about the changes and the innovations in the legislation of the common areas of immovable things. It also deals with the issue of calculating the floor area of individual apartments. The next chapter presents an illustrative list and a closer approximation of the fundamental rights and obligations of owners of individual units, which are firmly attached to each unit. It also regulates the possible consequences, when these obligations are breached. The last chapter preceding the conclusion gives information about possibilities to legally cancel residential co-ownership.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Jan Tlapák 1.56 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Jan Tlapák 378 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Jan Tlapák 317 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. Josef Salač, Ph.D. 107 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. MUDr. Alexandr Thöndel, Ph.D. 121 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 227 kB