velikost textu

Mediace v občanskoprávních věcech

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Mediace v občanskoprávních věcech
Název v angličtině:
Mediation in civil matters
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Aneta Novotná
Vedoucí:
JUDr. Dita Frintová, Ph.D.
Oponent:
doc. JUDr. Alena Macková, Ph.D.
Id práce:
139032
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
6. 12. 2018
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
mediace – zákon o mediaci – proces
Klíčová slova v angličtině:
mediation – the Mediation Act - procedure
Abstrakt:
Abstrakt – Mediace v občanskoprávních věcech Účelem práce je detailní rozbor mediace jakožto formy alternativního řešení sporů, jejích základních zásad a náležitostí, to vše v konfrontaci s legislativní úpravou mediace a v návaznosti na další právní předpisy. Práce by měla poskytnout představu o zasazení mediace do právního systému ČR, provázání s dotčenými právními odvětvími, zejména pak s občanským právem procesním. Zamyšlení autorky jsou pak věnována zejména otázce, zda současné legislativní řešení mediace v ČR napomáhá jejímu ustálení jakožto standardního a vyhledávaného způsobu řešení sporů v očích odborné i laické veřejnosti, obsažena je i polemika s variantními řešeními právní úpravy mediace a úvahy de lege ferenda. První kapitola je věnována ADR jakožto souboru procesů odlišných od soudního řízení a sloužících k urovnání konfliktů, mezi které se řadí i mediace. Účelem této části práce bylo zejména porovnání mediace s ostatními typy alternativního řešení sporů, zejména pak s rozhodčím řízením. Následující kapitola již definuje samotnou mediaci, a to se zvláštním důrazem na rozbor legislativní definice mediace. Třetí kapitola je zaměřena na základní pilíře mediace, tedy dobrovolnost, důvěrnost a osob mediátora. V kontextu základních zásad mediace je nahlížena právní úprava de lege lata, zejména pak ZoM a jím provedená novelizace OSŘ, i možné doplnění právní úpravy de lege ferenda. V další kapitole je popsán vývoj v ČR i EU, vedoucí k přijetí ZoM v roce 2012. Následuje rozbor samotného znění zákona, jeho variantních znění a polemika s některými spornými body. Jedna podkapitola je věnována rovněž shrnutí nejvýznamnějších aktivit souvisejících s mediací po přijetí ZoM. Nejrozsáhlejší kapitola je věnována mediačnímu procesu. Je zde popsán vstup do mediace dle OSŘ a ZZŘ, ale i vstup do mediace bez napojení na soudní řízení, a validita mediačních doložek z hlediska občanského práva procesního i hmotného. Na jednotlivé aspekty mediačního procesu je nahlíženo v širším legislativním kontextu, diskutabilní momenty (např. caucus či vykonatelnost mediační dohody) jsou podrobeny úvaze de lege lata i de lege ferenda. Větší pozornost je věnována rovněž smlouvě o provedení mediace a mediační dohodě. Poslední, tedy sedmá, kapitola této práce obsahuje náhled na fungování mediace ve Velké Británii a úvahu autorky nad možnou inspirací postojem Velké Británie k mediaci.
Abstract v angličtině:
Abstract - Mediation in civil matters The purpose of the thesis is detailed analys of mediation as the type of alternative dispute resolution, its basic principles and elements, all in confrontation with Czech legal enactment of mediation and in connection with other legislation. The thesis should provide an overview of implanting the mediation into the legal system of Czech Republic, interconnetion with concerned branches of law, especially with Civil Procedural Law. The reflections of the author are focused especially on the question, if the recent legislative regulation of mediation in Czech Republic helps to establish mediation as the standard and demanded type of dispute resolution in the eyes of both professional and laic public, there are also the reasoning on the alternative variants of legal regulation of mediation and reflections de lege ferenda contained. The first chapter presents the ADR as the set of procedures different from court proceedings determined to dispute settlement, among which the mediation belongs too. The purpose of this part of the thesis was especially comparison of the mediation with other types of alternative dispute resolution, particularly the arbitration. The next chapter defines mediation itself, with the special emphasis on the analys of legislative definition of the mediation. The third chapter is focused on the basic pillars of mediation – voluntarity, privacy and the role of the mediator. The legal regulation of mediation de lege lata, especially the Mediation Act and related amendments of the Civil Code, and possible adjustments of the legal regulation de lege ferenda, is also examined from the perspective of the basic principles of mediation. The chapter number five looks at the development in both the Czech Republic and the European Union, leading to the adoption of the Mediation Act in 2012. The chapter also includes the analysis of the wording of the Mediation Act, alternatives to some of its provisions that have been considered and controversy with some disputed issues. One of the subchapters includes also the summary of the most important activities related to the mediation after the adoption of Mediation Act. The extensive part of the thesis – sixth chapter – deals with the mediation process. The entering to the mediation according to Civil Code and Code on Special Court Proceedings and also the entering to the mediation without connection to court proceedings, validity of mediation clauses from the point of view of Civil Substantive Law and Civil Procedural Law is analyzed in this chapter. The particular aspects of the mediation process are overviewed from the wider legislative context, the controversial moments (eg. caucus or the enforceability of the mediation agreement) are analyzed both de lege lata and de lege ferenda. Also the mediation contract and the mediation agreement are closely analyzed in this chapter. The last chapter is comparative and offers the description ot the functioning of mediation in Great Britain and the consideration of the author about possible inspiration by the approach of Great Britain to the mediation.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Aneta Novotná 6.08 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Aneta Novotná 104 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Aneta Novotná 118 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Dita Frintová, Ph.D. 114 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Alena Macková, Ph.D. 141 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 177 kB