velikost textu

Nevyžádaná reklama v české a německé právní úpravě

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Nevyžádaná reklama v české a německé právní úpravě
Název v angličtině:
Unsolicited advertising in Czech and German law
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Linda Vacková
Vedoucí:
JUDr. Daniel Patěk, Ph.D.
Oponent:
JUDr. Vít Horáček, Ph.D.
Id práce:
139028
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
17. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Nevyžádaná reklama, Nekalá soutěž, Dotěrné obtěžování, Obchodní sdělení, Spam
Klíčová slova v angličtině:
Unsolicited advertising, Unfair competition, Intrusive harassment, Commercial communication, Spam
Abstrakt:
Abstrakt Nevyžádaná reklama v české a německé právní úpravě Předkládaná rigorózní práce s názvem „Nevyžádaná reklama v české a německé právní úpravě“ komplexně analyzuje problematiku nevyžádané reklamy v právním řádu České republiky a Spolkové republiky Německo. Nevyžádaná reklama představuje určitý zásah do osobní nebo obchodní sféry svých adresátů nebo třetích subjektů a s rozvojem moderních komunikačních prostředků se vyskytuje stále častěji a v rozmanitých formách. I když je reklama projevem svobody podnikání a svobody projevu, je třeba její právní regulace, obzvlášť pokud je nežádaná a obtěžující. Text práce je systematicky členěn do čtyř na sebe navazujících částí. První část představuje úvodní zamyšlení nad potřebou a důvodem právní regulace nevyžádané reklamy. Druhá část je dělena do čtyř kapitol a přináší východiska regulace nevyžádané reklamy a nástin její současné podoby. První kapitola se věnuje historickému východisku regulace nevyžádané reklamy. Druhá kapitola zasazuje nevyžádanou reklamu do širšího právního rámce ústavního práva. Následuje kapitola třetí, jež uvádí problematiku nevyžádané reklamy v kontextu evropského práva primárního a především sekundárního. V poslední čtvrté kapitole je věnován prostor přehledu platné právní úpravy nevyžádané reklamy v českém a německém právním řádu tak, aby se čtenář získal orientaci v dané problematice. Třetí část se dělí na šest kapitol a analyzuje nevyžádanou reklamu dle jednotlivých pojmových znaků nevyžádané reklamy napříč právním řádem a nikoli separátně dle jednotlivých zákonných právních úprav. První kapitola definuje, co se v jednotlivých zákonech rozumí reklamou, případně použitými příbuznými pojmy. Druhá kapitola se zabývá projevem nevyžádanosti, a jak je vyjádřena v jednotlivých právních úpravách. Ve třetí kapitole jsou rozebrány vybrané způsoby šíření nebo projevy nevyžádané reklamy. V kapitole čtvrté a páté jsou uvedeny důvody, které z reklamy jinak nevyžádané činí reklamu šířenou legálně, tedy souhlas adresáta reklamy a existence předchozího zákaznického vztahu. Šestá kapitola se zabývá tzv. anonymní reklamu, jako speciálním typem nevyžádané reklamy. Čtvrtá část se zaměřuje na možnosti postihu nevyžádané reklamy a je dělena na dvě kapitoly pojednávající o prostředcích ochrany soukromoprávního a veřejnoprávního charakteru. Závěrem autorka přináší zhodnocení platné české a německé úpravy nevyžádané reklamy, případná pozitiva a nedostatky a pro český právní řád také možné směřování právní úpravy de lege ferenda.
Abstract v angličtině:
Abstract Unsolicited advertising in Czech and German law This thesis, entitled “Unsolicited advertising in Czech and German law”, comprehensively analyses the issue of unsolicited advertising in the legal system of the Czech Republic and the Federal Republic of Germany. Unsolicited advertising represents a certain interference with the personal or commercial sphere of its addressee or third parties, and in the context of the development of modern means of communication appears increasingly and in various forms. Even though advertising in general is a reflection of freedom to conduct a business and freedom of expression, its legal regulation is needed, especially in case advertisement is undesired and harassing. The text of this thesis is systematically divided into four consecutive parts. The first part constitutes an initial reflection on the need and reason for a legal regulation of unsolicited advertising. The second part is divided into four chapters and provides the basis for regulation of unsolicited advertising and an outline of its current form. The first chapter deals with the historical background of regulation of unsolicited advertising. The second chapter places unsolicited advertising into a wider legal framework of constitutional law. In the following third chapter the issue of unsolicited advertising is presented in the context of primary European law, and in particular secondary European law. The final chapter of this section, a considerable attention has been given to an overview of the applicable legal regulation of unsolicited advertising in Czech and German legal order, allowing the reader to gain an orientation in the issue. The fourth part is divided into six chapters and analyses unsolicited advertising according to individual conceptual characters of unsolicited advertising across the legal order and not separately according to single legal regulation. The first chapter defines what the individual laws mean by advertising or by possibly related terms. The second chapter handles the indication of undesirability and its expression in individual legal regulations. In the third chapter selected methods of dissemination or expression of unsolicited advertising are discussed. The fourth and fifth chapters state reasons that advertisement, which may be otherwise considered unsolicited, make legal, such as the consent of addressee and the existence of a prior customer relationship. The sixth chapter deals with the so called anonymous advertising as a special type of unsolicited advertising. The fourth part focuses on the possibilities of sanctioning unsolicited advertising. It is divided into two chapters dealing with means of protection provided by private and public law. In conclusion, the author brings assessment of the valid regulation of unsolicited advertising in Czech and German law, possible positives and deficiencies, and for the Czech legal order also possible direction of legal regulation de lege ferenda.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Linda Vacková 1.39 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Linda Vacková 197 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Linda Vacková 191 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Daniel Patěk, Ph.D. 107 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Vít Horáček, Ph.D. 471 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 170 kB