velikost textu

Doručování v civilním procesu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Doručování v civilním procesu
Název v angličtině:
Delivery in civil proceedings
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Martina Schneiderová
Vedoucí:
doc. JUDr. Alena Macková, Ph.D.
Oponent:
JUDr. Petr Smolík, Ph.D.
Id práce:
139026
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
6. 6. 2017
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
civilní, doručování, proces
Klíčová slova v angličtině:
civil, delivery, proceedings
Abstrakt:
Resumé Cílem mé práce je to podrobně rozebrat institute doručování v civilním procesu, práce je zaměřena především na praktické problémy a také na elektronické doručování, zejména pak na datové schránky. Je v ní obsažena rovněž část popisující doručování písemností do cizích zemí a členských států Evropské unie. V první části práce jsou definovány klíčové právní pojmy a je zde rozebíráno doručování do datových schránek. V druhé části je pak podrobně popsáno doručování dokumentů do zahraničí (a také ze zahraničí do České republiky). Nakonec se snažím o stručné porovnání právní úpravy doručování v civilním procesu v České republice a na Slovensku. Doručování představuje jeden z hlavních právních institutů civilního procesu. Nejvýznamnější pramen práva pro doručování v civilním procesu v České republice je představován zákonem č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zákona č. 139/2015 Sb. V nedávné době prošel institut doručování mnoha změnami. Práci tvoří tři hlavní kapitoly, které se dělí na další podkapitoly, přičemž každá z nich je věnována rozdílným aspektům doručování. První kapitola je úvodní a vysvětluje pojem doručování v rámci systematiky civilního procesu a je zde také stručně popsán význam doručování v obecném smyslu. Kapitola druhá nazvaná „Doručování v civilním procesu v České republice“ nejprve definuje základní terminologii používanou v této práci, například doručující orgány, průkaz doručení, adresa pro doručování, neúčinnost doručení atd. a následně je zde poukázáno na problémy vznikající v praxi. Součástí této hlavní kapitoly je několik podkapitol, které se věnují elektronickému doručování, především pak datovým schránkám jakožto jednomu ze způsobů doručování v českém civilním procesu. V této části se snažím vysvětlit otázky jako bezpečnost datových schránek, identifikace odesilatele, fikce elektronického podpisu a okamžik doručení písemnosti do datové schránky. Kapitola třetí pojednává o doručování do cizích zemí. Tato je rozdělena na dvě části. První nazvaná „Doručování do členských států Evropské unie“ popisuje proces doručování podle nařízení č.1393/2007. Druhá nese název „Doručování do států mimo EU“. V tomto případě se používá Úmluva o doručování soudních a mimosoudních rozhodnutí ve věcech občanských a obchodních ze dne dne 15. listopadu 1965, známá jako “Haagská úmluva”. Kapitola čtvrtá se snaží o srovnání české a slovenské právní úpravy doručování v civilním procesu. Závěry jsou popsány v kapitole pět. Nakonec jsem dospěla k hlavnímu závěru, že potencionální nová právní úprava by mohla zjednodušit celý proces doručování, míněno nejen v civilním řízení, ale ve všech odvětvích práva.
Abstract v angličtině:
Summary The aim of my thesis is to analyse the institution of delivery in civil proceedings, the paper is especially focused on practical problems and also electronic delivery, first and foremost data-boxes. The study also contains the part describing delivery of documents to foreign countries and to member states of the European Union. The first part of the thesis deals with theoretical definition of the key legal concepts and the delivery into data-boxes is examined there. In the second part there is also described in detail the delivery of documents to foreign countries (and from foreign countries to the Czech Republic, too). Finally, I attempt to draw a short comparison between regulations of delivery in civil proceedings in the Czech Republic and in Slovakia. Delivery comprises one of the key legal institutes of civil proceedings. The principal source of law for delivery in civil proceedings in the Czech Republic is constituted by Law No. 99/1963 Coll., the Civil Procedure Code, as amended by Law No. 139/2015 Coll. Moreover it has undergone many changes recently. The thesis is composed of three main chapters which are divided into next subchapters, each of them dealing with different aspects of delivery. Chapter One is introductory, it explains the term delivery within the framework of civil proceedings and there is also shortly described the significance of delivery in a general meaning. Chapter Two is named “Delivery in civil proceedings in Czech Republic”, at first it defines basic terminology used in the thesis, for example the delivery authorities, the certificate of delivery, the address of delivery, ineffectiveness of delivery etc., consequently there is pointed to problems arising in practice. The part of the main chapter is several subchapters which deals with electronic delivery, especially data-boxes as one of the method of delivery in the Czech civil proceedings. In this part I attempt to explain questions like the safety of data-boxes, the identification of sender, the legal fiction of digital signature and the moment of delivery into the data-box. Chapter Three deals with delivery in foreign countries. It is divided into two bodies, first is called “Delivery in member states of European Union” and illustrates the procedure of delivery in accordance with the Regulation (EC) No. 1393/2007. The second one is called “Delivery in states out of EU”. In that case it is used the Convention of 15 November 1965 on the service abroad of judicial and extrajudicial documents in civil or commercial matters, known as “Haag convention”. Chapter Four tries to compare the Czech legislation of delivery and the Slovak legislation of delivery in civil proceedings. Conclusions are drawn in Chapter Five. In the end, I reach the main conclusion that a potential new legislation might simplify whole proceedings of delivery meaning not only in civil procedure but also in all branches of law.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Martina Schneiderová 900 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Martina Schneiderová 53 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Martina Schneiderová 55 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. Alena Macková, Ph.D. 63 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Petr Smolík, Ph.D. 422 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 252 kB