velikost textu

Meze obligačního statutu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Meze obligačního statutu
Název v angličtině:
The Limits of the Applicable Law of Obligations
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Pavel Šidla
Vedoucí:
prof. JUDr. Květoslav Růžička, CSc.
Oponent:
prof. JUDr. Zdeněk Kučera, DrSc.
Id práce:
139018
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
2. 4. 2014
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
mezinárodní právo soukromé, obligační statut, volba práva
Klíčová slova v angličtině:
international private law, statute of contractual obligation, choice of law
Abstrakt:
Abstrakt v češtině: Tato práce pojednává o mezích smluvního statutu výlučně z pohledu kolizního. Je založena zejména na rozboru kolizních norem vnitrostátního původu obsažených v zákoně č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním a zákoně č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém. Dále jsou rozebrány příslušné normy Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I) a kolizní normy uvedené v německém úvodním zákoně k občanskému zákoníku, jakož i ve švýcarském zákoně o mezinárodním právu soukromém. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Abstract v angličtině:
Abstract: This thesis discusses the limits of statute of contractual obligations solely from the perspective of conflict of law rules. It is based primarily on the analysis of national conflict of law rules contained in Act No. 97/1963 Coll., On International Private and Procedural Law and Act No. 91/2012 Coll., On Private International Law. There are also analyzed relevant standards of the European Parliament and Council Regulation (EC) No. 593/2008 on the law applicable to contractual obligations (Rome I) and conflict of law rules in the German Initial Act to the Civil Code, as well as in the Swiss Act on Private International Law. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Pavel Šidla 1.66 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Pavel Šidla 83 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Pavel Šidla 83 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Květoslav Růžička, CSc. 205 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. JUDr. Zdeněk Kučera, DrSc. 182 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 166 kB