velikost textu

Právní ochrana databází

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Právní ochrana databází
Název v angličtině:
Legal protection of databases
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Martina Hájková
Vedoucí:
JUDr. Tomáš Dobřichovský, Ph.D.
Oponent:
JUDr. Zuzana Císařová
Id práce:
138865
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Ústav práva autorského, práv průmyslových a práva soutěžního (22-UPA)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
7. 10. 2014
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
databáze, autorské právo, zvláštní právo pořizovatele databáze, informační společnost
Klíčová slova v angličtině:
database, copyright, sui generis right, information society
Abstrakt:
Abstrakt Tato rigorózní práce se zabývá tématem právní ochrany databází. Cílem této práce je představit problematiku databází a jejich právní ochranu na úrovni mezinárodní, evropské a vnitrostátní. Tato práce rovněž zpracovává soudní rozhodnutí v oblasti ochrany databází, netoliko evropské, ale i americké, které měly zásadní dopad na problematiku právní ochrany databází a výklad pojmů souvisejících. První kapitola se ve třech podkapitolách věnuje vymezení pojmu duševní vlastnictví, nehmotné statky a autorské právo. Tato kapitola teoreticky rozebírá dané pojmy včetně jejich souvislostí, základních znaků a členění. Druhá kapitola s názvem informační společnost a databáze se zabývá samotným pojmem databáze a jejímu významu v moderní společnosti. Třetí kapitola je již zaměřena na právní ochranu databází, konkrétně v rámci mezinárodního práva. V jejích třech podkapitolách je postupně rozebrána Bernská úmluva, Dohoda TRIPS a mezinárodní úmluvy přijaté v rámci Světové organizace duševního vlastnictví, a to vždy ve vztahu k právní ochraně databází. Čtvrtá kapitola představuje nejrozsáhlejší kapitolu této rigorózní práce a věnuje se právní ochraně databází v Evropské unii. Základem této kapitoly je směrnice o právní ochraně databází, která byla přijata v rámci EU v roce 1996. V rámci této kapitoly se rozebírá proces vedoucí k přijetí této Směrnice, její jednotlivé instituty včetně dvoustupňového systému právní ochrany databázi, který vytvořila. Jednotlivé pojmy jsou následně blíže vysvětleny i prostřednictvím zpracování judikatury Soudního dvora EU. Pátá kapitola je členěna na čtyři podkapitoly, které odpovídají jednotlivým státům, které si autorka vybrala pro svou případovou studii v rámci této rigorózní práce. Postupně je tak popisována právní ochrana databází ve Finsku, Nizozemsku, České republice a Spojených státech amerických. Práce byla vypracována podle platné právní úpravy k 30. říjnu 2013.
Abstract v angličtině:
Abstract The topic of this thesis is legal protection of databases. The thesis aims to introduce the concept of databases and their protection at the international, European and national level. Furthermore, European as well as American case law regarding legal protection of databases is dealt with in this thesis, since the impact of the case-law in this area including vital interpretation of some terms has been significant. The first chapter is divided into three subchapters and characterises the concepts of intellectual property, intangible assets and copyright. This chapter theoretically analyses these terms including their relationship, basic characteristics and structure. The second chapter is called the information society and databases and deals with the term database and with its significance in modern society. The third chapter focuses on legal protection of databases, particularly at the international level. In its three subchapters it introduces database protection as regulated by Bern convention, TRIPS Agreement and World Intellectual Property Organization international treaties. The fourth chapter represents the most extensive part of this thesis as it describes legal protection of databases in European Union. The Directive on the legal protection of databases which was adopted in 1996 forms the basis of this chapter. This chapter is concerned with the legislation process and adoption of the Directive, it describes the basic terms including the two-tier protection scheme created by the Directive. Basic terms are further explained by the elaboration of the Court of Justice of the European Union case-law. The fifth chapter is divided into four subchapters that correspond to particular states which have been selected for the case study by the author of this thesis. The description of the legal protection of databases in Finland, Netherlands, the Czech Republic and the United States of America is illustrated in the last fifth chapter. This thesis was written in accordance with the applicable law on the 30th October 2013.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Martina Hájková 922 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Martina Hájková 48 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Martina Hájková 7 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Tomáš Dobřichovský, Ph.D. 106 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Zuzana Císařová 103 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 168 kB