velikost textu

Environmentální aspekty výuky chemie na gymnáziu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Environmentální aspekty výuky chemie na gymnáziu
Název v angličtině:
Environmental Aspects of Chemistry Teaching and Learning at High School
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
RNDr. Linda Schmutzerová, Ph.D.
Id práce:
138828
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra učitelství a didaktiky chemie (31-280)
Program studia:
Chemie (N1407)
Obor studia:
Učitelství chemie pro střední školy (jednooborové) (UNCH)
Přidělovaný titul:
RNDr.
Datum obhajoby:
1. 8. 2013
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Výuka chemie na gymnáziu, environmentální aspekty učiva chemie, environmentální výchova, rámcový vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání, analýza učebnic chemie, globální problémy lidstva.
Klíčová slova v angličtině:
Teaching Chemistry at grammar school, environmental aspects of the curriculum in Chemistry, the Environmental Education, general educational program for grammar school studies, analysis of Chemistry textbooks, global problems of the mankind.
Abstrakt:
Abstrakt Hlavním cílem dizertační práce bylo zjistit u žáků středních škol, a zejména gymnázií, stav znalostí, názorů a postojů z oblasti chemie, zaměřených na environmentální problémy současnosti a jejich řešení. Na základě zjištěných faktů a analýzy současného chemického kurikula vyššího stupně osmiletých a čtyřletých gymnázií navrhnout jeho doplnění v předmětné oblasti. Nejprve byly mapovány současné trendy environmentální/ekologické výchovy na různých stupních vzdělávacího systému a analyzovány výsledky výzkumných šetření z oblasti přípravy, realizace a hodnocení environmentální/ekologické výchovy se zaměřením na sekundární stupeň vzdělávání. Pro zjištění stavu obsahu environmentálních prvků učiva v používaných učebnicích chemie na vyšších gymnáziích byla provedena analýza vybraných gymnaziálních učebnic chemie z hlediska obsahu eko-orientovaných pojmů, vyhodnocena jejich ekologicky využitelná témata v příslušných kapitolách a nabídnuta některá doporučení pro jejich doplnění. U vybraného vzorku žáků gymnázia a střední průmyslové školy bylo provedeno výzkumné šetření, zjišťující jejich názory na aktuální environmentální problémy v komparaci s jejich vědomostmi z ekologické problematiky. Východiskem k uskutečnění výzkumu byla formulace výzkumných otázek a jim odpovídajících hypotéz, zaměřených na zjišťování postojů a názorů žáků gymnázia a střední průmyslové školy směrem k tvorbě a ochraně životního prostředí. Výzkumná část dizertační práce je rozdělena do dvou částí: první tvoří zjišťování postojů a názorů žáků na aktuální environmentální problémy pomocí škálovacího dotazníku, druhá je zaměřena na hodnocení jejich vědomostí o ekologické problematice pomocí vědomostního testu. V obou částech byla získaná data podrobena příslušné komparaci a interpretaci. Data ze škálovacího dotazníku byla vyhodnocována pomocí „c 2 testu“. U vědomostního testu byly jednotlivé položky bodovány (max. 50 bodů) a vyhodnoceny jako běžný didaktický test, tj. dosažený počet bodů/maximální počet bodů. Na základě závěrů z výzkumného šetření a analýz z teoretické části byl vytvořen výukový materiál zaměřený na environmentální problematiku, doplňující zejména výuku chemie ale i ostatních přírodovědných předmětů na vyšším gymnáziu.
Abstract v angličtině:
The abstract The main aim of the dissertation was to find out the level of knowledge and opinions of secondary technical and especially grammar school students in the field of Chemistry focusing on environmental problems of these days and their solutions. As a follow up of the research and the analysis of the current curriculum in Chemistry in grammar schools there are suggestions for some amendments in this subject. First of all, current trends of the environmental studies in different years of the educational system were monitored and the research results of preparation, realization and evaluation in secondary technical and grammar schools were analysed. In order to find out the level of environmental aspects in the content of the Chemistry textbooks currently in use at grammar schools, they were analysed by focusing on their eco-oriented content, the useable parts in each chapter were evaluated and some recommendations for their amendments were offered. Selected grammar school and secondary technical school students undertook the survey in order to find out their knowledge and opinions about the current environmental problems. The method of the research was conducted in the form of research questions and relevant hypothesis which was focused on finding out attitudes and opinions about the creation and protection of the environment by the students of grammar and secondary technical schools. The research part of the dissertation is divided into two parts: the first one looks at finding out attitudes and opinions of students on the actual environmental problems using scaling questionnaire and the second one deals with the evaluation of their knowledge about the ecology problems using a test. In both parts all the data was compared and evaluated. The data from the scaling questionnaire was worked with by using the ´c 2 test. In the knowledge test each question was given points (max 50 points) and marked as a usual test, i.e. achieved number of points out of maximum possible points. As a result, based on the outcome of the research and analysis of the theory part, an educational material focusing on the environmental problems was created, enhancing particularly Chemistry and other subjects at grammar schools.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce RNDr. Linda Schmutzerová, Ph.D. 1.24 MB
Stáhnout Příloha k práci RNDr. Linda Schmutzerová, Ph.D. 1.94 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce RNDr. Linda Schmutzerová, Ph.D. 41 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky RNDr. Linda Schmutzerová, Ph.D. 38 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Helena Klímová, CSc. 151 kB