velikost textu

Y chromosomální polymorfismy v české populaci se zaměřením na moravské Valašsko: evolučně antropologická studie

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Y chromosomální polymorfismy v české populaci se zaměřením na moravské Valašsko: evolučně antropologická studie
Název v angličtině:
Y-chromosomal polymorphisms in the Czech population with focus on Moravian Valachs: evolutionary anthropology study.
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
RNDr. Edvard Ehler, Ph.D.
Id práce:
138824
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra antropologie a genetiky člověka (31-110)
Program studia:
Biologie (N1501)
Obor studia:
Antropologie a genetika člověka (NANTR)
Přidělovaný titul:
RNDr.
Datum obhajoby:
1. 10. 2013
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt Cíl: Tato studie se zabývá historií moravských Valachů z hlediska evoluční antropologie. Jejím cílem je zjistit původ moravských Valachů a prozkoumat, které mateřské populace daly vzniknout charakteristické populaci moravských Valachů. Metody a materiál: Práce je zaměřena na porovnání Y chromosomálních haplotypů evropských populací s moravskými Valachy. Tyto haplotypy jsou tvořeny setem 12 Y-STR polymorfismů. Z jejich frekvencí byly vypočteny intrapopulační a interpopulační statistiky, stejně jako byly určeny Y chromosomální haploskupiny a provedena admixture analýza. Srovnávací soubor zahrnuje informace z celkově 44 evropských populací s 4757 dárci DNA. Moravští Valaši jsou zastoupeni 94 vzorky. Výsledky: Analýza genetických dat odhalila sníženou genetickou diverzitu, sníženou průměrnou genetickou diverzitu na lokus a snížené mean number of pairwise differences valašské populace ve srovnání s okolními středoevropskými populacemi. To je zřejmě způsobeno izolací valašské populace. Vícerozměrné škálování a porovnání FST párových genetických vzdáleností odhalilo, že Valaši jsou blízcí populacím z Polska, Makedonie a Rumunska. Porovnání sdílených holotypů, AMOVA, admixture analýza, stejně jako demografická a historická data, dokládají silný vliv autochtonní moravské populace na vznikající populaci moravských Valachů. Závěr: Moravští Valaši představují hybridní populaci, která byla vytvořena smísením svých rodičovských populací. Tento proces začal na konci 15. století a byl ukončen před začátkem 19. století. Trval tedy přibližně 300 let. Hlavní roli v tomto procesu hrála autochtonní moravská populace. Nově příchozí imigranti na Valašsko tvořili asi 20 % jeho celkové populace, a zeměmi jejich původu byly Polsko, Slovensko, pravděpodobně Ukrajina a Rumunsko.
Abstract v angličtině:
Abstract Aim: This study presents an evolutionary anthropology approach to the history of Moravian Valachs. The origins of Valach population are approached by evaluating the admixture event that marked the appearance of Moravian Valachs. Methods & data: Focus of my Ph.D. project lies on Y-chromosomal variation, using 12 Y-STR loci haplotype to compute population genetic statistics, to infer Y-chromosomal haplogroup information and to compare Moravian Valachs to other European populations. Admixture analysis was performed. Our data set contains haplotypic information from 44 populations with the total of 4757 individuals. Moravian Valachs are presented by 94 DNA samples. Results: Our data reveal a decreased genetic variability in Moravian Valachs compared to other Central European populations. This feature is most probably caused by isolation of Valach population. Multidimensional scaling and comparison of FST distances shows Valach population as related to populations from Poland, Romania and Macedonia. Shared haplotypes and AMOVA tests place the Valachs to the Central European region. Also admixture analysis, as well as demographic and historical data, stresses the influence of autochthonous population of Moravia in the forming of Moravian Valachs. Conclusion: Moravian Valachs represent a hybrid population, created during an admixture event that had begun in the end of 15th century and ended before the beginning of 19th century. Vital role in the admixture played the autochthonous population of Moravia. The immigrants constituted approximately 20 % of the new population and they originated from Polish, Slovak, supposedly Ukrainian, and Romanian populations.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce RNDr. Edvard Ehler, Ph.D. 3.97 MB
Stáhnout Příloha k práci RNDr. Edvard Ehler, Ph.D. 83 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce RNDr. Edvard Ehler, Ph.D. 181 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky RNDr. Edvard Ehler, Ph.D. 174 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. Mgr. Vladimír Sládek, Ph.D. 151 kB