velikost textu

Pocit bezpečí a obavy z kriminality v České republice

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Pocit bezpečí a obavy z kriminality v České republice
Název v angličtině:
Feeling of Safety and Fear of Crime in the Czech Republic
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Eva Moravcová
Školitel:
doc. PhDr. Jiří Buriánek, CSc.
Oponenti:
doc. PhDr. Radomír Havlík, CSc.
RNDr. Jana Jíchová, Ph.D.
Id práce:
138758
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra sociologie (21-KSOC)
Program studia:
Sociologie (P6703)
Obor studia:
Sociologie (XSOC)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
30. 5. 2016
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
pocit bezpečí; obavy z kriminality; vnímané riziko viktimizace; vulnerabilita; sociální dezorganizace
Klíčová slova v angličtině:
feeling of safety; fear of crime; perceived risk of victimization; vulnerability; social disorganization
Abstrakt:
Abstrakt Výzkum pocitu bezpečí a obav z kriminality je v zahraničí rozvíjen již od 70. let 20. století. V České republice se stává středem zájmu až v letech 90. po pádu komunistického režimu, kdy se projevil nesoulad mezi skutečně spáchanými a formálně zaevidovanými trestnými činy, jehož výsledkem byl prudký nárůst oficiálně registrované kriminality. Jako reakce na tento nárůst začaly vznikat první odborné studie, které se zabývaly především vývojem pocitu bezpečí Čechů či modely vysvětlujícími tento pocit v kontextu tehdy aktuálních společenských problémů (ekonomický stres, důvěra ve vládu). Podle našeho názoru zde však chybí komplexní studie, která by fenomén pocitu bezpečí a obav z kriminality sledovala z různých aspektů a pokusila se ověřit platnost výsledků zahraničních studií v našem prostředí. Cílem této práce je proto pokusit se na základě dosavadních teoretických přístupů a vybraných datových zdrojů osvětlit strukturu vztahů mezi obavami z kriminality a individuálními nebo sociálními faktory, které s nimi korelují. Práce se detailněji zabývá zejména vztahem vnímaného rizika viktimizace a obav z kriminality, tj. konceptů, které byly v začátcích výzkumu této problematiky často zaměňovány. Z analýzy vyplynulo, že obavy z kriminality představují komplexní společenský jev, který je formován řadou faktorů a zásadním způsobem ovlivňuje život jedince i fungování celé společnosti. Ukazuje se, že k obavám z kriminality jsou náchylné především některé skupiny obyvatel (ženy, oběti trestných činů), že k nim přispívá i prostředí, ve kterém člověk žije, a že ony samy mohou být původcem silnějších punitivních postojů ve společnosti, nižší důvěry lidí ve své okolí i méně spokojeného a šťastného života. Klíčová slova pocit bezpečí; obavy z kriminality; vnímané riziko viktimizace; vulnerabilita; sociální dezorganizace
Abstract v angličtině:
Abstract The research on feeling of safety and fear of crime abroad has been developed since 70s of the 20th century. In the Czech Republic it became of interest at the beginning of 90s after the fall of the communist regime, while the discrepancy between actually committed and formally registered offences resulting in the sharp increase of officially recorded crime manifested itself. In response to this increase there were written first scientific studies, which mainly dealt with the development of feeling of safety and models explaining such feeling in the context of former social problems (economic stress, trust in the government). In our opinion, however, we lack a comprehensive study that discusses the feeling of safety and fear of crime phenomenon from different aspects and intend to verify the validity of the results of international studies in our milieu. Based on the existing theoretical approaches and selected data sources, the study therefore aims to illuminate the structure of the relationship between fear of crime and individual or social factors that correlate with it. The study particularly deals with the relationship between perceived risk of victimization and fear of crime, i.e. concepts that were often used interchangeably at the beginning of research in this area. The analysis has showed that fear of crime represents a complex social phenomenon that is shaped by many factors and significantly affects lives of individuals as well as stability of the whole society. It turns out that especially certain groups of people are prone to fear crime (women, victims of crime), that there are certain environments which influence fear of crime more than others and that fear itself may be a cause of stronger punitive attitudes in the society, lower interpersonal or institutional trust or less satisfied and happy life. Keywords feeling of safety; fear of crime; perceived risk of victimization; vulnerability; social disorganization
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Eva Moravcová 1.76 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Eva Moravcová 194 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Eva Moravcová 85 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Eva Moravcová 735 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Jiří Buriánek, CSc. 185 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Radomír Havlík, CSc. 427 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Jana Jíchová, Ph.D. 433 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 737 kB
Stáhnout Errata Mgr. Eva Moravcová 377 kB