velikost textu

Podnákladové ceny jako forma zneužití dominantního postavení v právu ČR a EU

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Podnákladové ceny jako forma zneužití dominantního postavení v právu ČR a EU
Název v angličtině:
Predatory Pricing as an Abuse of Dominant Position in Czech and EU Law
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Viktor Kuča
Vedoucí:
prof. JUDr. Stanislava Černá, CSc.
Oponent:
JUDr. Vít Horáček, Ph.D.
Id práce:
138600
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
10. 9. 2014
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Podnákladová (predatorní) cena
Klíčová slova v angličtině:
Predatory pricing
Abstrakt:
Univerzita Karlova v Praze Právnická fakulta Rigorózní práce Viktor Kuča Podnákladové ceny jako forma zneužití dominantního postavení v právu ČR a EU Abstrakt Práce se zabývá zneužitím dominantního postavení formou podnákladových cen. Nejprve popisuje hlavní východiska pro pochopení tohoto deliktu a na jejich základě se zamýšlí nad tím, jak přistupovat k zákazu podnákladových cen tak, aby plnil svůj účel. Ve druhé části jsou rozebrány pojmové znaky, které musejí být kumulativně naplněny, aby soutěžní orgán označil jednání dominantního podniku za predatorní. Třetí část práce se zabývá okolnostmi, jejichž naplnění sice není nutným předpokladem spáchání daného deliktu, ale které v mnoha případech naznačují, zda k predaci došlo či nedošlo. Poslední, čtvrtá část popisuje, jak je uplatňování podnákladových cen postihováno.
Abstract v angličtině:
Charles University in Prague Faculty of Law Rigorosum Thesis Viktor Kuča Predatory Pricing as an Abuse of Dominant Position in Czech and EU Law Abstract The thesis deals with predatory pricing which represents an abuse of dominant position. First, the thesis focuses on the main issues necessary to understand the basis of predatory pricing and reflects on how to address this abuse so that the ban on predatory pricing achieves its objectives. Second, the thesis describes what the competition authorities have to prove in order to establish that predatory pricing has taken place. Third, it deals with circumstances which are often associated with predatory pricing and, therefore, give a valuable clue as to whether predatory pricing has occurred or not. Fourth, the thesis focuses on sanctions that may be imposed on firms involved in predatory pricing.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Viktor Kuča 877 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Viktor Kuča 52 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Viktor Kuča 52 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Stanislava Černá, CSc. 136 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Vít Horáček, Ph.D. 366 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 167 kB