velikost textu

Self-publishing elektronické literatury

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Self-publishing elektronické literatury
Název v angličtině:
Self-publishing Of Electronic Literature
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Lukáš Porsche, Ph.D.
Školitel:
prof. RNDr. Jiří Ivánek, CSc.
Oponenti:
PhDr. Jiřina Šmejkalová, CSc.
prof. PhDr. Jiří Trávníček, M.A.
Id práce:
138596
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav informačních studií a knihovnictví (21-UISK)
Program studia:
Informační studia a knihovnictví (P7201)
Obor studia:
Informační věda (XINF)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
8. 4. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Samovydávání|nezávislé vydávání|samovydavatelé|nezávislí spisovatelé|elektronická literatura|e-knihy|beletrie|publikační platformy
Klíčová slova v angličtině:
Self-publishing|independent publishing|self-publishers|independent writers|electronic literature|e-books|literary fiction|publishing platforms
Abstrakt:
Abstrakt Dizertační práce se věnuje elektronickému self-publishingu beletristické literatury, tedy jejímu vydávání samotnými autory bez nakladatelů. Díky podpoře od velkých technologických společností v čele s Amazonem se rozvoj tohoto způsobu vydávání literatury ve 2. desetiletí 21. století velmi urychlil a elektronický self-publishing se stal v některých zemích jedním ze standardních způsobů literární produkce. Přes svůj růst je elektronický self- publishing poznamenán řadou problémů. Nejvážnějším z nich je nižší kvalita mnohých nezávisle vydaných e-knih, zapříčiněná omezenými znalostmi spisovatelů, kteří nejsou dostatečně seznámeni s nakladatelskou činností. Kroky, které by měl nezávislý spisovatel při vydávání e-knihy provést, odpovídají činnostem, které probíhají při vydávání v nakladatelství. Vzhledem ke složitosti některých z nich je mnozí nezávislí spisovatelé předávají odborníkům, případně je neprovádějí vůbec. V České republice je elektronický self-publishing relativně nerozvinutý. Na jedné straně u nás byly tímto způsobem vydány pravděpodobně stovky či tisíce děl, které celkem dosáhly pravděpodobně statisíců stažení, na straně druhé je majorita takto vydané literatury u nás nabízena zdarma nebo za velmi malé částky a nejčastěji mimo známá knihkupectví. Výzkumná část dizertační práce se zaměřuje na české nezávislé elektronické spisovatele; jejím cílem je zjistit, jakým způsobem přistupují čeští nezávislí autoři k vydávání a šíření svých elektronických knih. Metodou výzkumu je polostrukturovaný rozhovor a výzkum má kvalitativní charakter. Z výzkumu vyplývá, že velmi silným motivem pro self-publishing je odmítnutí autorů ze strany nakladatelů, přičemž autoři volí elektronickou formu self-publishingu kvůli její jednoduchosti a nízké ceně. Zkoumaní autoři přesto vyjadřují záměr vydat v budoucnu papírovou knihu u nakladatelů a k nakladatelům mají spíše pozitivní vztah. Znalost publikačního procesu je u zkoumaných autorů spíše nízká a tito autoři při nezávislém vydávání nevěnují pozornost všem potřebným krokům s výjimkou případných korektur a posouzení kvality textu jinými lidmi, nejčastěji příbuznými nebo přáteli. Autoři si uvědomují problémy, které s sebou elektronický self-publishing přináší, přičemž zmiňují nižší kvalitu takto vydávané literatury, problémy technického rázu, neznalost publikačního procesu, ale i jiné potíže.
Abstract v angličtině:
Abstract This dissertation thesis deals with electronic self-publishing of literary fiction, i.e. its publishing by the authors themselves, without involving publishers. Support from big technology companies led to unprecedented growth of this type of publishing in the 2010s and electronic self-publishing has in some countries become one of the standard ways of publishing. In spite of its expansion, electronic self-publishing is affected by many problems. The most prominent one is comparatively lower quality of many independently published e- books, mainly caused by limited knowledge of the publishing process from the side of the authors, many of which are not proper acquainted with publishing practices. The activities that should an independent author perform during the publishing process are the same as those performed by a publisher. Due to complicated character of some of these activities, many independent authors outsource them to other parties, or do not perform them at all. In the Czech Republic, electronic self-publishing is relatively undeveloped. It is true that there has probably been hundreds or thousands e-books published independently and that the number of downloads of these books is in hundreds of thousands copies. On the other hand, majority of this literature is offered for free or for very little prices, and in most cases, outside of major electronic bookstores. The research part of this thesis focuses on Czech self- publishing authors who publish their texts in e-book form; the primary research goal is to analyze attitudes of Czech independent authors towards electronic self-publishing and propagation of their e-books. The research is qualitative in its nature and the research method is a semi-structured interview. Based on the authors' statements it is clear that the primary motive for self-publishing is rejection by the publishers; e-book is preferred over print book because it is cheaper and easier to create. Authors express their intentions to publish print books with publishers in the future and their feelings about publishers are rather positive. Authors' knowledge about publishing process is rather low and they do not engage in much activities; exceptions are proofreading and reviewing of text, for which the authors turn to other people, most often to family members or friends. Authors are aware of many problems accompanying self-publishing: from potentially lower quality of self-published e-books to technical issues, gaps in their knowledge of publishing process and some other issues.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Lukáš Porsche, Ph.D. 927 kB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Lukáš Porsche, Ph.D. 503 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Lukáš Porsche, Ph.D. 104 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Lukáš Porsche, Ph.D. 104 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Lukáš Porsche, Ph.D. 418 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. RNDr. Jiří Ivánek, CSc. 132 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Jiřina Šmejkalová, CSc. 290 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Jiří Trávníček, M.A. 258 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 997 kB