velikost textu

Moteta ze sbírky Selectissimarum sacrarum cantionum Carla Luythona a jejich konkordance. Kritická edice a analýza vybraných motet.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Moteta ze sbírky Selectissimarum sacrarum cantionum Carla Luythona a jejich konkordance. Kritická edice a analýza vybraných motet.
Název v angličtině:
The motets from the collection Selectissimarum sacrarum cantionum of Carl Luython and their concordances. Critical edition and analysis of the chosen motets.
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Jan Bilwachs
Vedoucí:
doc. PhDr. Petr Daněk, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Jan Baťa, Ph.D.
Id práce:
138534
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav hudební vědy (21-UHV)
Program studia:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury (B8109)
Obor studia:
Hudební věda (HDV)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
8. 9. 2014
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Carl Luython, konkordance, moteto
Klíčová slova v angličtině:
Carl Luython, concordance, motet
Abstrakt:
V rukopisných a tištěných pramenech české a německé provenience z přelomu 16. a 17. století se nacházejí konkordance pěti motet ze sbírky Selectissimarum sacrarum cantionum... fasciculus primus od Carla Luythona, které dodnes nebyly dostatečně zhodnoceny. Některé záznamy nejsou pouhými opisy z Luythonovy tištěné sbírky, ale důkladným přepracováním celých motet. Ve své práci navazuji na dosavadní poznatky o Luythonově motetové tvorbě. V první kapitole charakterizuji konvolut XI 8°47, který je dokladem šíření rudolfínské hudby a jenž jako jediný pramen zachovává kompletní exemplář Luythonovy sbírky. Ve druhé kapitole se věnuji sbírce samotné. Třetí kapitola je rozdělena do čtyř podkapitol. V každé podkapitole se věnuji popisu pramene, v němž se nachází záznam Luythonova moteta a následně porovnávám všechny nalezené varianty. Součástí práce je návrh kritické edice všech pěti motet.
Abstract v angličtině:
There are concordances to five motets from Carl Luython’s collection Selectissimarum sacrarum cantionum... fasciculus primus in Bohemian and German manuscripts and early prints from the turn of the 16th and the 17th centuries, which were not sufficiently evaluated yet. Some records of the motets are not just mere copies of Luython’s early-print collection but rather their reworkings. In my thesis I follow up previous research about Luython’s motet works. In the first chapter the convolute XI 8°47, which is the only source that includes a complete specimen of Luython’s collection and which represents an evidence about the dissemination of Rudolphinian music, is described. The second chapter deals with the collection itself. The third chapter is divided into four subchapters, each of them dealing with a description of the source in which a certain motet by Luython is preserved, and with a subsequent comparison of all variants that were found. A critical edition draft of the five motets is included.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Jan Bilwachs 1.01 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Jan Bilwachs 15 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Jan Bilwachs 6 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Petr Daněk, Ph.D. 68 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Jan Baťa, Ph.D. 297 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 152 kB