text size

Dějiny ve vlastní režii. Univerzita Karlova jako tvůrce vlastní paměti

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Title:
Dějiny ve vlastní režii. Univerzita Karlova jako tvůrce vlastní paměti
Titile (in english):
Directing the Course of History. Charles University as the Creator of its own Memory
Type:
Diploma thesis
Author:
Bc. Adam Horký
Supervisor:
doc. PhDr. Michal Pullmann, Ph.D.
Opponent:
Mgr. Karel Šima, Ph.D.
Thesis Id:
138493
Faculty:
Faculty of Arts (FF)
Department:
Institute of Economic and Social History (21-UHSD)
Study programm:
History (N7105)
Study branch:
History (HIS)
Degree granted:
Mgr.
Defence date:
02/02/2015
Defence result:
Excellent
Language:
Czech
Keywords (in czech):
Univerzita Karlova, vzdělanost, národ, vyprávění
Keywords:
Charles University, scholarship, nation, narration
Abstract (in czech):
ABSTRAKT Práce se zabývá otázkou konstrukce specificky „národního“ vyprávění dějin Karlovy univerzity v „krátkém“ dvacátém století (1918-1998). Pracuje s předpokladem, že populární reprezentace minulosti univerzity jsou silně poznamenány českým nacionálním narativem s kořeny v první polovině devatenáctého století. Ve snaze zrekonstruovat podoby tohoto příběhu práce zkoumá nejen rozličné reprezentace minulosti univerzity – psané, verbální i vizuální, nýbrž také proměny, které podoba příběhu prodělávala během dvacátého století, v němž se na území českého státu vystřídalo několik radikálně odlišných politických režimů a společenských zřízení. Na základě zkoumání narativních příběhových zkratek a stereotypů na straně jedné a vývoje konkrétních dějepisců a jejich vlivu na podobu vyprávění na straně druhé se práce pokouší odhalit základní sjednocující rysy příběhů dějin univerzity v předmětném období.
Abstract:
ABSTRACT The thesis focuses on construction of specific „national“ narration of history of Charles University in so called „short“ twentieth century (1918-1998). It works with presumption that popular representations of history of Charles University are heavily influenced by Czech national narration of nations‘ history which roots can be traced as far as to the first half of the nineteenth century. Attention is paid to examination of various representations of the past – written, verbal, visual as well as to changes that the representations of the past underwent during the twentieth century in which several radically different political regimes ruled the Czech lands. While examining various simplifications and stereotypes in narration of the university history as well as personal development of individual historians and their influence on the image of university past, the work tries to show unifying aspects of the narratives of history of Charles University in the period in question.
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Bc. Adam Horký 1.11 MB
Download Abstract in czech Bc. Adam Horký 142 kB
Download Abstract in english Bc. Adam Horký 143 kB
Download Supervisor's review doc. PhDr. Michal Pullmann, Ph.D. 126 kB
Download Opponent's review Mgr. Karel Šima, Ph.D. 129 kB
Download Defence's report prof. PhDr. Jiří Štaif, CSc. 152 kB