text size

Derivativní nabývání obchodního podílu ve společnosti s ručením omezeným

Notice: I hereby declare that I am aware that the information acquired from theses published by Charles University may not be used for commercial purposes or may not be published for educational, scientific or other creative activities as activities of person other than the author.
Title:
Derivativní nabývání obchodního podílu ve společnosti s ručením omezeným
Titile (in english):
Derivative acquisition of the share
Type:
Rigorosum thesis
Author:
JUDr. Jan Vrba
Opponents:
JUDr. Marie Zahradníčková, CSc.
JUDr. Lucie Josková, Ph.D., LL.M.
Thesis Id:
138340
Faculty:
Faculty of Law (PF)
Department:
Department of Business Law (22-KOBCHP)
Study programm:
Law and Jurisprudence (M6805)
Study branch:
Law (6835)
Degree granted:
JUDr.
Defence date:
18/12/2013
Defence result:
Pass
Language:
Czech
Keywords (in czech):
obchodní podíl smlouva o převodu obchodního podílu přechod obchodního podílu
Keywords:
business share share transfer agreement share succession
Abstract (in czech):
Abstrakt Předkládaná rigorózní práce s názvem Derivativní nabývání obchodního podílu se skládá z pěti kapitol, z nichž dvě tvoří úvod a závěr. V první kapitole autor seznamuje čtenáře s pojmem obchodní podíl, neboť ten je ústřední pro celou práci. Zvláštnosti obchodního podílu jsou vysvětlovány zejména na základě jeho kvantitativního a kvalitativního vymezení. V druhé kapitole se autor krátce zmiňuje o nabývání obchodního podílu originárním způsobem, tj. nabytí takového obchodního podílu, který před majitelem nikdo nevlastnil. V české právní úpravě lze tohoto dosáhnout dvěma podobnými způsoby. V první řadě jde o založení společnosti, kdy zakladatel nabude obchodní podíl dle poměru ve společenské smlouvě. V druhém případě to je přistoupení nového společníka při zvyšování základního kapitálu. Derivativním nabýváním se rozumí nabytí vlastnictví (potažmo v případě obchodního podílu majitelství) k obchodnímu podílu od předchozího vlastníka, a to buď na základě jeho vůle nebo bez ohlednu na ní. Stěžejní část práce se nachází v podkapitole třetí kapitoly, nazvané Smlouva o převodu obchodního podílu. Autor se poměrně podrobně zabývá náležitostmi smlouvy o převodu obchodního podílu, a to jak těmi, které jsou stanoveny zákonem, tak i těmi, které dovozuje pouze judikatura soudů. Vedle toho autor rovněž navrhuje i další fakultativní ujednání, která lze ve smlouvě o převodu obchodního podílu dohodnout, a to např. předkupní právo nebo opci. Další podmínkou pro převod obchodního podílu je úprava jeho převodu ve společenské smlouvě společnosti a z ní vyplývající příp. souhlas valné hromady. Přípustnost převodu obchodního podílu se odvíjí dle toho, zda je nabyvatel již společníkem nebo osobou stojící mimo společnost. Převod může být dále různě podmíněn, například souhlasem orgánu společnosti. Práce se také zabývá určitými zvláštnostmi při převodu obchodního podílu, který je buď ve spolumajitelství nebo ve společném jmění manželů. Právě u druhého jmenovaného se autor zaměřuje na hledisko společenstevní a majetkové při nakládání s obchodním podílem. V dalších podkapitolách charakteristických převodem obchodního podílu se práce specializuje na některá nestandardní nabytí obchodního podílu, jako např. jeho vydržení nebo nabytí od nevlastníka, na kterých autor demonstruje rozporuplnou rozhodovací praxi českých soudů. Vedle toho je zajímavou podkapitolou práce i nakládání s uvolněným obchodním podílem, se kterým společnost disponuje, když z různých důvodů nepřejde podíl na toho, na koho má. Za druhou stěžejní část lze považovat dědění obchodního podílu. Tato kapitola se snaží hlavně z komparativního hlediska poskytnout čtenáři obraz o podmínkách přechodu obchodního podílu mezi fyzickými osobami. Přechod mezi právnickými osobami je pak rozebrán v kapitole Přechod obchodního podílu při zániku společníka s právním nástupcem. V poslední, čtvrté kapitole, autor seznamuje čtenáře s novinkami v nakládání s obchodním podílem, které nastanou s účinností od roku 2014 na základě nového zákona o obchodních korporacích.
Abstract:
Abstract The presented rigorous work named Derivative acquisition of the share consists of five chapters, two of which is an introduction and conclusion. In the first chapter the author introduces the reader to the concept of the share, because it is crucial for all the work. The strangeness of the shares is explained mainly on the basis of its quantitative and qualitative determination. In the second chapter, the author briefly mentions the acquisition of the share in the original way, i.e. acquisition of such share which was never owned before. In the Czech legislation, this can be achieved by two similar ways, either during the establishment of the company nor by the accession of the new shareholder during the increasing of the registered capital. Derivative acquisition means the acquisition of the ownership of the share from the previous owner, either by his will or without it. The main part is in one of the third chapter’s subchapter, entitled Share transfer agreement. The author pursues the necessities of the transfer share agreement in detail, both those that are laid down by the law, as well as those that are set by the practice of the courts. In addition, the author also proposes additional optional arrangements that may be in the share transfer agreement, and that such right of first refusal or the options. Another condition for the transfer of the share is to regulate the transfer of the share in the Founder’s Deed and the potential approval of the General Meeting if necessary according to the Deed. The admissibility of the transfer of the share is determined by whether the acquirer is already a shareholder or if it is a person standing outside the company so far. Transfer can also be conditional, for example by the approval of the company’s body. The work also deals with certain peculiarities in the share transfer, which is either in co-ownership or in joint marital property. In this case author focuses on the communal aspect and the property in the share handling. In further subsections concerning the share transfer the work specializes in some nonstandard acquisition of the share, such as his endurance, or the acquisition from the non-owner in which the author demonstrates the inconsistent decision-making practice of the Czech courts. Besides, other interesting subchapter work is also the disposal with the “free” share in the company’s disposal if the share for different reasons is the share not transferred to the person it should be transferred to. The part about inheritance of the share can be considered as the second main part of the work. This chapter tries mainly from the comparative perspective to give the reader a picture of the conditions for the transition of the share between individuals. The transition between legal entities is then analyzed in the chapter Transition of the share during the dissolution of a partner with the legal successor. In the last fourth chapter, the author introduces the reader to the innovations in the management of share that will occur with effect from 2014 under the new law on commercial corporations.
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis JUDr. Jan Vrba 984 kB
Download Abstract in czech JUDr. Jan Vrba 208 kB
Download Abstract in english JUDr. Jan Vrba 206 kB
Download Opponent's review JUDr. Marie Zahradníčková, CSc. 126 kB
Download Opponent's review JUDr. Lucie Josková, Ph.D., LL.M. 69 kB
Download Defence's report 160 kB