velikost textu

Exekuční titul jako podklad pro výkon rozhodnutí

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Exekuční titul jako podklad pro výkon rozhodnutí
Název v angličtině:
Executory Title as a Basis for Enforcement of Decision
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Daniel Guckler
Vedoucí:
JUDr. Petr Smolík, Ph.D.
Oponent:
doc. JUDr. Alena Macková, Ph.D.
Id práce:
138322
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
13. 5. 2014
Výsledek obhajoby:
Neprospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Exekuční titul, exekuce, výkon rozhodnutí
Klíčová slova v angličtině:
Executory Title, Execution, Enforcement of Decision
Abstrakt:
I. Abstrakt Cílem zpracovatele práce je popsat problematiku exekučních titulů na peněžitá plnění v kontextu exekuce dle exekučního řádu a soudního výkonu rozhodnutí dle části šesté občanského soudního řádu. Shoda v postupu při exekuci a při výkonu rozhodnutí, která z velké části vychází z úpravy výkonu rozhodnutí, jelikož exekuční řád je speciálním k občanskému soudnímu řádu, zpracovatele přiměla k realizaci přehlednějšího paralelního výkladu jednotlivých témat z pohledu výkonu rozhodnutí a souběžně z pohledu exekuce. Exekuční titul je základním předpokladem nařízení výkonu rozhodnutí respektive nařízení exekuce. Nicméně není předpokladem jediným. Jsou zde i další předpoklady, které jsou podmínkou pro nařízení výkonu a úspěšné ukončení exekuce či výkonu rozhodnutí. Dalšími zásadními atributy, které je nutno zkoumat, jsou z hlediska zahájení řízení perfektnost návrhu, aktivní legitimace oprávněného, pasivní legitimace povinného, jejich způsobilost, litispendence či rei iudicatae atd. Absence byť jen některé z podmínek řízení je vadou řízení. Exekuční řízení a výkon rozhodnutí se skládají z více fází. Též ve fázi vlastního výkonu může dojít ke skutečnostem, které na jeho pokračování mají zásadní vliv, proto i je zahrnul zpracovatel do své práce. Zpracovatel pouze neteoretizuje, uvádí řadu příkladů a jejich řešení vycházejících z bohaté judikatury soudů, které ve své práci užívá. Zpracovatel prezentuje vlastní názor, jenž podkladá argumenty vycházejícími z jeho praxe vyššího soudního úředníka a aktivního právníka v předmětném oboru. Zvláště se věnuje srovnání pravomoci exekutora při exekuci s pravomocí soudu při výkonu rozhodnutí, čemuž přikládá zásadní význam z hlediska efektivnosti ve srovnání obou způsobů vykonu. Práce byla zpracovávána v průběhu let 2010 až 2012. V době jejího dokončování došlo k předložení „Vládního návrhu na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony“, který v současnosti prošel úspěšně legislativním procesem v podobě zákona č. 396/2012 Sb. a zákona č. 404/2012 Sb. Tato novelizace natolik mění problematiku, které se věnuje tato práce, že by si její začlenění vyžádalo neúměrný zásah do její podstaty. Proto zpracovatel shrnuje uvedené změny pouze do jedné části práce.
Abstract v angličtině:
I. Abstract The aim of the thesis is to describe the issue of enforcement claims under execution for monetary compensation according to the Executory Code and judicial enforcement of decision under Part Six of the Civil Procedure Code. Consensus for judicial enforcement and execution, which is largely based on the regulation of judicial enforcement of decision, as the Executory Code is special to the Civil Procedure Code, made the author realize clearer interpretation of individual topics from the point of view of judicial enforcement of decision and parallelly from the view of judicial execution. Executory title is essential requirement for judicial enforcement of decision or writ of execution. However, it is not the only one prerequisite. There are other assumptions, which are requirement to the writ of enforcement and successful completion of the execution or judicial enforcement. Other essential attributes, that need to be examined, are perfection of proposal, active legitimation of the claimant, passive legitimation of the debtor, their eligibility, litispendentio or rei iudicatae etc. The absence of even only one of the conditions proceeding is a procedural defect. Execution proceedings and judicial enforcement consist of several phases. Also in the phase of own enforcement, there can be facts, which may have a major impact and that is why the author has involved them into work. The author does not describe only theory, but lists a number of examples and their solutions based on extensive case law which is used in this work. The author presents his own view proved with arguments based on his experience as a higher court official and active lawyer in the given field. His special attention is given to comparing the power of the executor while executing with the court authority to enforcement, which attaches great importance from the view efficiency of both methods law enforment from executory title in comparison . The work was elaborated in the period of 2010 and 2012. At the time of its completion “Government proposal for promulgation of Act amending Act No. 99/1963 Coll., the Civil Procedure Code as amended, and other related laws“ was submitted, which currently successfully passed through the legislative process as the acts no. 396/2012 Coll. and no. 404/2012 Coll. This reform so much changes issues, which this work deals with, that its inclusion would require a disproportionate interference in its essence. For this reason, the author summarizes the changes only in one part of this work.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Daniel Guckler 898 kB
Stáhnout Příloha k práci JUDr. Daniel Guckler 404 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Daniel Guckler 26 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Daniel Guckler 16 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Petr Smolík, Ph.D. 54 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Alena Macková, Ph.D. 52 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 156 kB
Stáhnout Errata JUDr. Daniel Guckler 47 kB