velikost textu

Rozhodování soudu o nařízení ústavní výchovy

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Rozhodování soudu o nařízení ústavní výchovy
Název v angličtině:
Judicial decision-making about placing a child into institutional care
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Miluše Hadamčíková
Vedoucí:
doc. JUDr. Alena Macková, Ph.D.
Oponent:
JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D.
Id práce:
138266
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
3. 12. 2014
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
ústavní výchova, rozhodování soudu, nezletilé dítě
Klíčová slova v angličtině:
institutional care, judicial decision-making, minor
Abstrakt:
ABSTRAKT Cílem této práce je poskytnout kompaktní náhled na problematiku rozhodování soudu o nařízení ústavní výchovy. Výchozí bod představuje vymezení ústavněprávního základu práva státu intervenovat do rodinných vztahů a zároveň jeho povinnosti jednat v zájmu nezletilého dítěte. První kapitola práce přibližuje klíčová ustanovení zásadních mezinárodních úmluv a dále nabízí přehled závěrů judikatury ESLP stran práva na soukromý a rodinný život. Stěžejní část práce je nejprve věnována rozboru hmotněprávní úpravy institutu ústavní výchovy, a to i ve světle judikatury ESLP. Následující kapitola pojednává o procesních aspektech řízení ve věcech ústavní výchovy. Pozornost je soustředěna na princip nejlepších zájmů dítěte a na realizaci procesních práv dítěte, zejména jeho práva být slyšeno. V kontextu tématu práce je reflektována rovněž aktuální rekodifikace civilního práva, jakož i slovenská právní úprava. Závěrečné kapitola obsahuje vylíčení základních specifik francouzského systému péče o ohrožené děti a popisuje inovativní přístupy jako alternativy umístění dítěte do institucionální péče.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The aim of this thesis is to provide a coherent view of the issue of judicial decision- making about placing a child into institutional care. The base is a determination of the constitutional basis of the right of the state to intervene in family relationships and its simultaneous obligation to act within the child´s interest. The first chapter of the thesis gives an insight into key provisions of relevant international treaties and it also offers an overview of conclusions of the European Court of Human Rights case law concerning the right to private and family life. The main part of the thesis occupies with the analysis of the substantial legislation of the institutional care, including European Court of Human Rights case law related to the subject. The following chapter deals with the procedural aspects of the judicial decision-making in the affairs of institutional care. The attention is focused on the principle of the best interests of the child and on the implementation of the procedural rights of the child, especially his or her right to be heard. In the context of the theme the actual recodification of civil law is reflected, as well as the Slovak legislation. The final chapter contains a description of elemental features of the French system regarding endangered children and some innovative approaches as alternative options to the placement of a child into institutional care.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Miluše Hadamčíková 1.2 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Miluše Hadamčíková 50 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Miluše Hadamčíková 9 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. Alena Macková, Ph.D. 39 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D. 170 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 168 kB