velikost textu

Nemovitosti v exekučním řízení

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Nemovitosti v exekučním řízení
Název v angličtině:
Real Estates in Execution Proceedings
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Lenka Doležalová
Vedoucí:
JUDr. Dita Frintová, Ph.D.
Oponent:
JUDr. Tomáš Pohl
Id práce:
138243
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
26. 4. 2016
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Exekuce, Nemovitá věc, Soudní exekutor
Klíčová slova v angličtině:
Execution, Real Estates, Judicial Officer
Abstrakt:
Abstrakt Předkládaná práce popisuje a analyzuje současnou právní úpravu týkající se nemovitých věcí, které jsou předmětem exekučního řízení. Obsahuje rozbor příslušných ustanovení občanského soudního řádu a exekučního řádu pro exekuci (výkon rozhodnutí) prodejem nemovitých věcí. Nepomíjí historický vývoj a přináší i zamyšlení autorky nad možnými úpravami de lege ferenda. Dále rozebírá úlohu katastru nemovitostí a v neposlední řadě se zaměřuje na právní instituty související s nemovitými věcmi, jako je např. správa nemovité věci, exekuce vyklizením, svěřenský fond či fenomén střetu exekuce s insolvenčním řízením.
Abstract v angličtině:
Abstract The submitted thesis describes and analyses the current legislation concerning real estate as subject to execution proceeding. It contains an analysis of the relevant provisions of the Civil Procedure Code and Execution Code relating to execution (enforcement of decisions) by the sale of real estate. It does not leave out the historical development and also presents the author`s reflection on the potential amendments de lege ferenda. The thesis further examines the role of the Land Register and, last but not least, it focuses on the legal instruments relating to real estate such as the real estate management, execution by vacation, trust and the isuue of conflict of execution with bankruptcy proceeding.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Lenka Doležalová 780 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Lenka Doležalová 41 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Lenka Doležalová 42 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Dita Frintová, Ph.D. 175 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Tomáš Pohl 132 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 184 kB