velikost textu

Vývoj kolektivního pracovního práva na území České republiky

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vývoj kolektivního pracovního práva na území České republiky
Název v angličtině:
The Development of Collective Labour Law on the Territory/of the Czech Republic
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Karolína Bartáková
Vedoucí:
prof. JUDr. Petr Tröster, CSc.
Oponent:
doc. JUDr. Margerita Vysokajová, CSc.
Id práce:
138242
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
27. 6. 2016
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
pracovní právo, kolektivní pracovní právo, kolektivní smlouvy, zaměstnavatel, odborová organizace, zaměstnanec
Klíčová slova v angličtině:
Labour Law, Collective Labour Law, Collective Agreement, Employer, Trade Union, Employee
Abstrakt:
Rigorózní práce se zabývá vývojem kolektivního pracovního práva na území České republiky od dob Rakouska-Uherska až do současnosti. Je zde objasněn pojem kolektivní pracovní právo, včetně jeho postavení v systému práva s akcentem na subjekty kolektivního pracovního práva. Práce zároveň seznamuje s prameny kolektivního pracovního práva a zevrubně se zabývá zákoníkem práce i zákonem o kolektivním vyjednávání. Hlavnímu tématu, tedy vývoji kolektivního pracovního práva na území České republiky se podrobně věnují kapitoly týkající se vývoje kolektivního pracovního práva do vzniku České republiky, vývoji kolektivního pracovního práva v Československu a současná právní úprava kolektivního pracovního práva. Podstatná část práce se zabývá procesem kolektivního vyjednávání, jehož nedílnou součást tvoří sociální dialog. Kolektivním pracovním sporům jako jsou stávka a výluka, včetně jejich řešení jsou věnovány samostatné kapitoly. Závěr rigorózní práce se věnuje kolektivnímu pracovnímu právu v mezinárodních souvislostech.
Abstract v angličtině:
The Thesis deals with the development of collective labour law in the Czech Republic from the Austro-Hungarian Empire until today. It deals with the concept of collective labour law, including its status in the legal system, with emphasis on collective labour law. The work also introduces the sources of collective labour law and comprehensively pursues the Labour Code and the law on collective bargaining. Main topic, namely the development of collective labour law in the Czech Republic is pursued in detail in the chapters concerning the development of collective labour law to give the Czech Republic, the development of collective labour law in Czechoslovakia and the current legal framework of collective labour law. A substantial part of the work deals with the process of collective bargaining, which forms an integral part of social dialogue. Collective labour disputes such as strikes and lockouts, and their solutions are described in separate chapters. Conclusion of the thesis is devoted to collective labour law in an international context.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Karolína Bartáková 877 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Karolína Bartáková 14 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Karolína Bartáková 6 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Petr Tröster, CSc. 385 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Margerita Vysokajová, CSc. 167 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 169 kB