velikost textu

Vznik, změna a zánik členství v bytovém družstvu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vznik, změna a zánik členství v bytovém družstvu
Název v angličtině:
Commencement, change and termination of membership in housing cooperative
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Pavlína Raszková
Vedoucí:
JUDr. Jaroslav Oehm
Oponenti:
JUDr. Vít Horáček, Ph.D.
JUDr. Marie Zahradníčková, CSc.
Id práce:
138163
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
18. 12. 2013
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Členství v bytovém družstvu Vznik členství v bytovém družstvu Zánik členství v bytovém družstvu
Klíčová slova v angličtině:
Membership in a housing cooperative Commencement of membership in a housing cooperative Termination of membership in a housing cooperative
Abstrakt:
Abstrakt v českém jazyce Tato práce se zabývá problematikou vzniku, změny a zániku členství v bytovém družstvu. První rovinu mé práce tvoří výklad uvedené problematiky dle dosavadních, platných a účinných právních předpisů, zejména dle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a dle zákona č. 40/1960 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Tento výklad je doplněn o stávající názory právní teorie a judikatury. V druhé rovině mé práce se zabývám výkladem právní úpravy vzniku, změny a zániku členství v bytovém družstvu dle nové právní úpravy, jejíž účinnost teprve nastane počínaje dnem 1.1.2014. V rámci rekodifikace soukromého práva již došlo k vydání nových kodexů, kdy od 1.1.2014 bude základním kodexem pro nynější občanskoprávní a obchodněprávní vztahy zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a právní úprava obchodních společností a družstev bude upravena zákonem č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích).
Abstract v angličtině:
Abstrakt v anglickém jazyce This work deals with the establishment, changes and termination of membership in a housing cooperative. The first level of my work is introduction of the topic under current, valid and effective legislation, in particular pursuant to Act No. 513/1991 Coll., The Commercial Code, as amended, and pursuant to Act No. 40/1960 Coll., The Civil Code, as amended. This part of the work is accompanied with a current views of legal theory and case law. The second level of my work deals with establishment, changes and termination of membership in the housing cooperative under new legislation, as of 1 January 2014. Re- codification of private law effective as of 1 January 2014 involves inter alia Act No. 89/2012 Coll., The Civil Code, which will regulate civil and commercial relations and Act No. 90/2012 Coll., the Law on commercial companies and cooperatives (business Corporations Act) which will regulate commercial companies and cooperatives.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Pavlína Raszková 954 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Pavlína Raszková 144 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Pavlína Raszková 67 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Vít Horáček, Ph.D. 341 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Marie Zahradníčková, CSc. 63 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 163 kB