velikost textu

Právní regulace finančních trhů pod vlivem recentní finanční krize

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Právní regulace finančních trhů pod vlivem recentní finanční krize
Název v angličtině:
Legal regulation of financial markets under the influence of the recent financial crisis
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Ing. Michal Růžička
Vedoucí:
JUDr. Michael Kohajda, Ph.D.
Oponent:
JUDr. Petr Kotáb
Id práce:
137872
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra finančního práva a finanční vědy (22-KFP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
20. 1. 2014
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Finanční krize, právní úprava finančních trhů, bankovní daň, Česká národní banka
Klíčová slova v angličtině:
Financial crisis, legal regulation of financial markets, bank tax, Czech national bank
Abstrakt:
Abstrakt Rigorózní práce se zabývá navrhovanými úpravami právní regulace finančního sektoru, které jsou v současné době diskutovány v souvislosti s nedávnou finanční krizí. Zaobírá se jak nově navrhovanými postupy, tak i novými nástroji, které mají zajistit silný a odolný finanční sektor. Analyzuje možnosti a problémy při zavádění těchto postupů do praxe, a to i ve vztahu k českému finančnímu trhu. Vyhodnocuje tyto návrhy z pohledu jejich aplikovatelnosti a přínosu k fungujícím finančním trhům v souladu se záměry najít a implementovat právní úpravu, která zabrání do budoucna dalším finančním krizím a jejich rozšíření na ostatní subjekty.
Abstract v angličtině:
Abstract The thesis deals with proposed modifications of legal regulation of the financial sector that are currently discussed in the context of the recent financial crisis. It explores both newly proposed procedures and new measures which should ensure a strong and resilient financial sector. It analyzes possibilities and issues connected with implementation of these procedures in practice and also in relation to the Czech financial market. It also evaluates these proposals from the perspective of their applicability and benefit for functioning of financial markets in accordance with intentions to find and implement legislation which prevents future financial crises and their spread to other entities.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Ing. Michal Růžička 539 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Ing. Michal Růžička 29 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Ing. Michal Růžička 28 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. 904 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Petr Kotáb 43 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 157 kB