velikost textu

Rozhodování soudů o výchově nezletilých dětí v civilním procesu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Rozhodování soudů o výchově nezletilých dětí v civilním procesu
Název v angličtině:
Court Decisions Making on Upbringing on Minors in Civil Procedure
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Ing. Daniel Novák, CSc.
Vedoucí:
doc. JUDr. Alena Macková, Ph.D.
Oponent:
JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D.
Id práce:
137870
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
23. 6. 2015
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Právní, pedagogické a psychologické aspekty úpravy poměrů nezletilých dětí. Svěřování nezletilých dětí do péče.
Klíčová slova v angličtině:
Legal, pedagogical and psychological aspects of treatment of minors. Entrusting of minors into care.
Abstrakt:
Rigorózní práce se zabývá problematikou soudní úpravy výkonu rodičovské odpovědnosti z hlediska svěřování nezletilých dětí do péče po rozchodu jeho rodičů, ať už jde o nesezdaný pár anebo rozvádějící se manžele. V návaznosti na stručnou rekapitulaci historického vývoje této problematiky ve své první části charakterizuje podrobně ve druhé a třetí části současnou právní úpravu, v jejímž rámci bylo rodinné právo opět zahrnuto do občanského zákoníku a nesporné řízení upřesněno samostatným procesním právním předpisem. Závěr práce je věnován stručnému souhrnu a doporučením.
Abstract v angličtině:
The rigorous thesis deals with the judicial treatment of the administration of parental responsibility, from the point of view of entrusting of minors into care after brake-up of the parents of the minor, whether it is an unmarried or divorcing couple. The first part of the work summarizes briefly the historical development of this issue, the second and third parts describes the current legislation in detail, that has included the Family law back in the Civil Code and that has specified the non-contentious suit by separate procedural laws. The conclusion contains a brief summary and recommendations.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Ing. Daniel Novák, CSc. 845 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Ing. Daniel Novák, CSc. 31 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Ing. Daniel Novák, CSc. 30 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. Alena Macková, Ph.D. 518 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D. 126 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 151 kB