velikost textu

Skončení pracovního poměru

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Skončení pracovního poměru
Název v angličtině:
Termination of employment
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Petr Dvořák
Oponenti:
doc. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D.
doc. JUDr. Věra Štangová, CSc.
Id práce:
137861
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
27. 5. 2014
Výsledek obhajoby:
Neprospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt Zpracovaná rigorózní práce se zabývá skončením pracovního poměru (Termination of employment). Práce pojednává o jednotlivých formách skončení pracovního poměru podle platných právních úprav, tedy před samotným vznikem prvního právního předpisu pracovního práva, kterým byl zákon č. 65/1965 Sb., Zákoník práce (kapitola 3), podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, který výše uvedený předpis nahradil (kapitola 4). Pozornost je věnována novele zákoníku práce účinné od 1. 1. 2012, která se týká sjednání zkušební doby, zrušení pracovního poměru ve zkušební době, výjimek ze zákazu výpovědi, prodloužení délky výpovědní doby, moderačního práva soudu; stanovuje nový výpovědní důvod v § 52 písm. h) zákoníku práce (kapitola 5). Upravena je problematika skončení pracovního poměru v zemích EU (Finsko, Belgie, Rakousko), konkrétně dohoda o skončení pracovního poměru, výpověď a skončení pracovního poměru ve zkušební době (kapitola 6). Pozornost je také věnována srovnání české právní úpravy se zahraniční právní úpravou, mezinárodním dokumentům, právním předpisům a četné soudní judikatuře. V závěru je upraven institut hromadného propouštění a právní dokumenty s ním související, zejména směrnice Rady č. 75/129/EHS ze dne 17. 2. 1975 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se hromadného propouštění.
Abstract v angličtině:
Abstract Processed thesis deals with termination of employment. The thesis deals with various forms of termination of employment according to the then applicable legislation throughout history, IE before the creation of the first legal regulation of Labour Law, which was Act No. 65/1965 Coll., The Labour Code (chapter 3), pursuant to Act No. 262/2006 Coll., the Labour Code, which replaced the above act (Chapter 4). Attention is given to the amendment of the Labour Code effective from January 1, 2012 which relates to arranging of a probationary period, termination of employment during the probationary period, the exceptions to the prohibition of dismissal lengthening of the period of moderation of the court; sets a new reason for dismissal in § 52. h) of the Labour Code (Chapter 5). This thesis also deals with the issue of termination of employment in EU countries (Finland, Belgium, Austria), namely agreement on termination of employment, dismissal and termination of employment during the probationary period (Chapter 6). Attention is also paid to the comparison of Czech law with foreign laws, international documents, legislation and numerous case law. In conclusion, the modified institute mass layoffs and legal documents related thereto, in particular Council Directive 75/129/EEC of February 17, 1975 on the approximation of the laws of Member States relating to mass layoffs.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Petr Dvořák 1.07 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Petr Dvořák 24 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Petr Dvořák 13 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D. 128 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Věra Štangová, CSc. 119 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 203 kB