text size

Development of surface and body musculature of the bird schistosome Trichobilharzia regenti

Notice: I hereby declare that I am aware that the information acquired from theses published by Charles University may not be used for commercial purposes or may not be published for educational, scientific or other creative activities as activities of person other than the author.
Title:
Development of surface and body musculature of the bird schistosome Trichobilharzia regenti
Title (in czech):
Vývoj povrchu a tělní svaloviny u ptačí schistosomy Trichobilharzia regenti
Type:
Rigorosum thesis
Author:
RNDr. Jana Bulantová, Ph.D.
Thesis Id:
137750
Faculty:
Faculty of Science (PřF)
Department:
Department of Parasitology (31-161)
Study programm:
Biology (N1501)
Study branch:
Parasitology (NPARA)
Degree granted:
RNDr.
Defence date:
27/06/2013
Defence result:
Pass
Publication of the thesis:
Attachment(s) of the thesis was(were) excluded from public domain.
Language:
English
Keywords (in czech):
Trichobilharzia regenti, Schistosomatidae, ultrastruktura, povrch těla, svalovina, vývoj
Keywords:
Trichobilharzia regenti, Schistosomatidae, ultrastructure, body surface, musculature, development
Abstract (in czech):
ABSTRAKT Popis nového druhu ptačí schistosomy Trichobilharzia regenti v roce 1998 byl prvním krokem k poznání tohoto výjimečného parazita. Přirozenými hostiteli T. regenti jsou vrubozobí ptáci; infekční larvy – cerkárie – jsou však schopné náhodně penetrovat i do savčích hostitelů včetně lidí, u kterých pak způsobují hypersenzitivní kožní imunitní reakci zvanou cerkáriová dermatitida. Na rozdíl od ostatních schistosom se miracidia T. regenti líhnou z vajíček přímo ve tkáni definitivních hostitelů. Schistosomula migrují nervovou soustavou obratlovců a stejně jako dospělí červi se v tělech definitivních hostitelů vyskytují takřka výhradně extravaskulárně. Dospělí červi se dožívají pouze nízkého věku a je u nich jen málo rozvinutý pohlavní dimorfismus. S tím souvisí i nižší závislost dospělých samic na trvalém kontaktu se samci. Během životního cyklu se T. regenti vyskytuje ve třech odlišných typech prostředí (voda, tkáň mezihostitelského plže, tkáň obratlovčího hostitele). Každé ze sedmi stadií plní v životě parazitického červa odlišnou funkci, a tomu odpovídají i rozdíly v uspořádání různých orgánových soustav jednotlivých stadií. Úvodní část dizertační práce je zaměřena výhradně na porovnání výsledků studia ontogeneze povrchu a tělní svaloviny u jednotlivých stadií T. regenti a ostatních druhů schistosom, zejména těch lidských. Předložené publikace se pak detailněji zabývají in vitro transformací tegumentu schistosomul T. regenti, změnami v uspořádání tělní svaloviny během životního cyklu T. regenti, a lokalizací imunodominantních antigenů na povrchu i v tělech cerkárií, schistosomul a dospělců T. regenti. Vzhledem k taxonomické příbuznosti a podobnému životnímu cyklu se T. regenti v mnoha charakteristikách povrchového tegumentu i podpovrchové svaloviny podobá lidským schistosomám. Zcela nově byl u T. regenti popsán proces postupné přeměny hlavového orgánu cerkárií na ústní přísavku schistosomula, nebo distribuce radiální svaloviny v tělech cerkárií a její nárůst u schistosomul a dospělců. Na základě fotodokumentace z dostupných publikací lze ale předpokládat, že výše zmíněná pozorování změn v uspořádání svaloviny se netýkají pouze T. regenti, ale celé čeledi Schistosomatidae. Nejvýznamnější rozdíly mezi tegumentem lidských schistosom a ptačí schistosomy T. regenti jsou patrné u dospělých červů. Zatímco u lidských schistosom mívá tegument samců oproti samičímu složitější topografii, u T. regenti si je ultrastruktura tegumentu u obou pohlaví vzájemně velmi podobná.
Abstract:
ABSTRACT Description of Trichobilharzia regenti as a new species of nasal bird schistosome in 1998 was only the first step in our knowledge of this extraordinary parasite. Natural definitive hosts of T. regeni are anseriform birds, but infective larvae – cercariae – are able to penetrate also into mammalian hosts including humans. There they are causative agents of hypersensitive skin immune reaction called cercarial dermatitis or swimmer’s itch. Contrary to other schistosomes, miracidia of T. regenti hatch directly inside the definitive host tissue. Schistosomula migrate through the nervous system of vertebrates and, together with adult worms, they have predominantly extravascular localization in definitive hosts. Adult worms have a short lifespan and low degree of sexual dimorphism, connected with lower dependence of adult females on long-term contact with males. During the life cycle, T. regenti can be found within three different environments (freshwater, tissue of intermediate molluscan host and tissue of vertebrate host). Each of the seven developmental stages has a different role in the life cycle which corresponds with different organization of various organ systems. The introductory part of the thesis is focused entirely on ontogenetic changes of surface ultrastructure and body musculature of particular stages of T. regenti and other (especially human) schistosomes. The attached publications are then concentrated on tegumental transformation of schistosomula in vitro, changes in arrangement of body musculature during T. regenti life cycle and localization of dominant antigenic structures on the surface and in the body of cercariae, schistosomula and adult worms of T. regenti. Due to close taxonomical relationship and similar life cycle, many characteristics of surface tegument and body musculature of T. regenti resemble those of human schistosomes. Mechanism of gradual transformation of the cercarial head organ to the oral sucker of schistosomula, or presence of radial muscle fibers in cercarial body and subsequent increase of their number in schistosomula and adult worms have newly been described for T. regenti. Based on photodocumentation from accessible articles, the above mentioned changes of muscle organization concern not only T. regenti, but presumably also the entire family Schistosomatidae. The most apparent differences between the teguments of human schistosomes and T. regenti can be found in adult worms. While in human schistosomes the male tegument has usually more complicated topography compared to females, both genders of T. regenti show similar tegumental ultrastructure.
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis RNDr. Jana Bulantová, Ph.D. 3.3 MB
Download Attachment to the thesis RNDr. Jana Bulantová, Ph.D. 1.39 MB
Download Abstract in czech RNDr. Jana Bulantová, Ph.D. 61 kB
Download Abstract in english RNDr. Jana Bulantová, Ph.D. 62 kB
Download Defence's report prof. RNDr. Petr Horák, Ph.D. 151 kB