velikost textu

Prstové abecedy a jejich využívání ve vzdělávání v MŠ a ZŠ pro sluchově postižené

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Prstové abecedy a jejich využívání ve vzdělávání v MŠ a ZŠ pro sluchově postižené
Název v angličtině:
Finger alphabets and their application in education in schools for hearing impaired children
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Anna Zdrubecká
Vedoucí:
Mgr. Marie Komorná
Oponent:
Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D.
Id práce:
137685
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav jazyků a komunikace neslyšících (21-UJKN)
Program studia:
Čeština v komunikaci neslyšících (B7312)
Obor studia:
Čeština v komunikaci neslyšících (CN)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
19. 6. 2014
Výsledek obhajoby:
výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
prstová abeceda (jednoruční, dvouruční); sluchové postižení; školy pro sluchově postižené; vzdělávání dětí se sluchovým postižením
Klíčová slova v angličtině:
finger alphabet (one-handed, two-handed); hearing impairment; schools for hearing impaired; education of children with hearing impairment
Abstrakt:
Abstrakt Bakalářská práce se zabývá prstovými abecedami a jejich využitím ve vzdělávání dětí se sluchovým postižením. Teoretickou část tvoří první tři kapitoly, kde autorka popisuje jednotlivé typy prstových abeced (jednoruční, dvouruční) a jejich formu, nastiňuje jejich historický vývoj v oblasti České republiky i v celosvětovém měřítku a uvádí příklady jejich využití. Součástí práce je praktická část, ve které se autorka snaží od pedagogů ze škol pro sluchově postižené metodou rozhovoru získat informace o jejich preferencích v souvislosti s používáním prstových abeced. Klíčová slova Prstová abeceda (jednoruční, dvouruční); sluchové postižení; školy pro sluchově postižené; vzdělávání dětí se sluchovým postižením.
Abstract v angličtině:
Abstract This bachelor’s thesis deals with finger alphabets and their usage in the education of children with hearing impairment.The theoretical part is made up of three chapters, where the author describes the particular types of finger alphabets (one-handed, two-handed) and their form, outlines their historical progress in the areas of the Czech republic and in the global scale, when introducing examples of their use. The thesis includes a practical part, where the author tries to gather information by interviewing teachers from schools for hearing impaired regarding their preferences in relation to the utilization of the finger alphabets. Keywords Finger alphabet (one-handed, two-handed); hearing impairment; schools for hearing impaired; education of children with hearing impairment.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Anna Zdrubecká 1.93 MB
Stáhnout Příloha k práci Anna Zdrubecká 273 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Anna Zdrubecká 111 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Anna Zdrubecká 47 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Marie Komorná 189 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D. 364 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 152 kB