velikost textu

Pohyb a jeho modifikace v českém taktilním znakovém jazyce

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Pohyb a jeho modifikace v českém taktilním znakovém jazyce
Název v angličtině:
Movement and its modification in Czech Tactile Sign Language
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Ivana Lomberská
Vedoucí:
Mgr. Marie Komorná
Oponent:
Mgr. Lenka Okrouhlíková, Ph.D.
Konzultant:
doc. Mgr. Jiří Langer, Ph.D.
Id práce:
137678
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav jazyků a komunikace neslyšících (21-UJKN)
Program studia:
Čeština v komunikaci neslyšících (B7312)
Obor studia:
Čeština v komunikaci neslyšících (CN)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
19. 6. 2014
Výsledek obhajoby:
výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
komunikace; hluchoslepota; osoba s hluchoslepotou; taktilní znakový jazyk; český taktilní znakový jazyk; pohyb; pohyb v českém taktilním znakovém jazyce; modifikace pohybu v českém taktilním znakovém jazyce
Klíčová slova v angličtině:
communication; deafblindness; person with deafblindness; tactile sign language; Czech tactile sign language; movement; movement in Czech tactile sign language; modification of movement in Czech tactile sign language
Abstrakt:
Abstrakt: Bakalářská práce popisuje pohyb a jeho modifikace v českém taktilním znakovém jazyce v porovnání s českým znakovým jazykem. Teoretická část práce shrnuje obecné poznatky o taktilní formě českého znakového jazyka a představuje různé modifikace, kterými pohyb prochází. Praktická část práce ukazuje, jak jsou tyto modifikace užívány hluchoslepými uživateli českého taktilního znakového jazyka v praxi. V rámci výzkumné sondy byla pořízena data ve formě videonahrávek konverzace osob s hluchoslepotou. Tato data byla podrobně analyzována a zjištěné skutečnosti popsány a ilustrovány na příkladech, jak v obrazové podobě, tak v podobě videonahrávek. Výstupy výzkumné sondy ukázaly, že podoba pohybu a jeho modifikace v českém taktilním znakovém jazyce jsou individuální a zcela závislé na konkrétní komunikační situaci a komunikačních partnerech.
Abstract v angličtině:
Abstract: This thesis describes a movement and its modifications in the Czech tactile sign language in comparison with the Czech sign language. The theoretical part of the thesis summarizes general knowledge about the Czech sign language in its tactile form and presents various types of modifications of the movement. The practical part of the thesis demonstrates these types of modifications used by deafblind people who communicate in the Czech tactile sign language. A video of a conversation of deafblind people was made for a research. This video was analyzed in detail and the findings are described and illustrated by pictures and videos. The result of the research demonstrates different forms of the movement and its modifications in the Czech tactile sign language which are very individual and depends completely on specific situation of communication and communication partners.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Ivana Lomberská 2.75 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Ivana Lomberská 33.81 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Ivana Lomberská 140 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Ivana Lomberská 81 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Marie Komorná 248 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Lenka Okrouhlíková, Ph.D. 273 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 152 kB