velikost textu

Porovnání postojů žáků ZŠ a SŠ k velkým šelám, zejména pak k vlku obecnému (Canis lupus) a psu dománímu (Canis lupus familiaris)

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Porovnání postojů žáků ZŠ a SŠ k velkým šelám, zejména pak k vlku obecnému (Canis lupus) a psu dománímu (Canis lupus familiaris)
Název v angličtině:
Comparison of Attitudes of Primary and Secondary Schools Students to Large Carnivores, Especially the Common Wolf (Canis lupus) and Domestic Dog (Canis lupus familiaris)
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
PhDr. Martin Mejzr
Oponenti:
Ing. Jan Andreska, Ph.D.
prof. RNDr. Lubomír Hanel, CSc.
Id práce:
137631
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra biologie a environmentálních studií (41-KBES)
Program studia:
Učitelství pro střední školy (N7504)
Obor studia:
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - biologie (RIGO BI)
Přidělovaný titul:
PhDr.
Datum obhajoby:
11. 9. 2013
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
medvěd, vlk, rys, liška, pes, šelmy, nebezpečnost šelem, domestikace, plemena psů
Klíčová slova v angličtině:
European brown bear, grey wolf, Eurasian lynx, red fox, domestic dog, carnivores, dangerousness of carnivores, domestication, dogs breeds
Abstrakt:
Abstrakt Vzhledem k občasnému výskytu medvědů a vlků na českém území se stále častěji hovoří o problémech spojených s jejich výskytem. Velká část veřejnosti tyto šelmy stále považuje za nebezpečné a dokonce si myslí, že člověka považují za potenciální kořist. Na toto téma byla již provedena řada průzkumů, které to potvrzují, avšak žádný z nich nebyl zaměřen na názory žáků základních a středních škol. Žáci jsou součástí školního vzdělávacího systému a na základě informací ze školní výuky by se měl z větší části formovat i jejich názor na velké šelmy. Zjišťování postojů žáků bylo provedeno na základě dotazníkového šetření. První část dotazníku zjišťovala názory žáků na nebezpečnost šelem, důvody této nebezpečnosti a na výskyt vlka obecného na území České republiky. Druhá část dotazníku je zaměřena na psa domácího, který má ve vlku svůj původ. Zabývá se zejména postoji žáků k vybraným plemenům, informovaností o domestikaci psa a názory na tzv. „bojová plemena psů“. Cílem této práce tedy bylo zjistit postoje žáků základních škol a studentů středních škol z různých oblastí České republiky k vybraným šelmám. Mezi respondenty byli zahrnuti i žáci ze základní školy ve Vysokých Tatrách, tedy oblasti, kde se všechny velké šelmy vyskytují a nikdy nebyly člověkem vyhubeny. Jak ale ukazují výsledky tohoto šetření, jsou informace žáků o nebezpečnosti šelem zkreslené. Žáci považují velké šelmy za člověku nebezpečné mnohem častěji než dospělí. Více než třetina dotazovaných žáků si myslí, že vlk je agresivní a může člověka při každém střetu napadnout. Stejný názor na medvěda jich má dokonce více než polovina. Výsledky této práce mají poukázat na informovanost žáků na naše šelmy a mohly by být prospěšné v osvětových programech zaměřených na reintrodukci velkých šelem zpět do přírody. Klíčová slova: medvěd, vlk, rys, liška, pes, šelmy, nebezpečnost šelem, domestikace, plemena psů
Abstract v angličtině:
Abstract Today, the issues related to the presence of bears and wolves in the Czech Republic are more frequently discussed due to their occasional occurrence. The significant part of the public still considers these predators dangerous and they even think that a man is supposed to be their potential prey. A lot of surveys confirming this have been already taken, but none of them was focused on the views of primary and secondary schools students. As they are a part of the school education system, their views on the large carnivores should be mainly shaped by it. A questionnaire-based survey was used to find the attitudes of students. The first part of the questionnaire focused on the students’ opinions about the dangerousness of predators, its reasons and common wolf presence in the Czech Republic. The second part of the questionnaire is focused on the domestic dog, which has wolf origins. It deals mainly with the attitudes of students to selected dog breeds, dog domestication awareness and views on the so- called “fighting breeds”. This work has been aimed at identification of attitudes of the primary and secondary school students from different regions of the Czech Republic to the selected predators. The survey was also taken at primary schools in the High Tatras Mountains, an area where all the large predators still live and never have been exterminated by man. The results of this survey show that pupils’ knowledge about predators’ dangerousness is biased. Students considered the large predators dangerous to man much more frequently than adults. More than one third of the surveyed students think that wolves are aggressive and they can attack man on every occasion. Even more than one half of them have the same opinion about bears. The results of this work are intended to show the students’ awareness of our predators and could be useful in educational programs related to reintroduction of large carnivores back into the wild. Key words: European brown bear, grey wolf, Eurasian lynx, red fox, domestic dog, carnivores, dangerousness of carnivores, domestication, dogs breeds
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Martin Mejzr 2.73 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Martin Mejzr 235 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Martin Mejzr 209 kB
Stáhnout Posudek oponenta Ing. Jan Andreska, Ph.D. 138 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. RNDr. Lubomír Hanel, CSc. 84 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 130 kB