velikost textu

Analýza vybraných rizik farmakoterapie

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Analýza vybraných rizik farmakoterapie
Název v angličtině:
Analysis of Selected Risks of Pharmacotherapy
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Martin Doseděl, Ph.D.
Školitel:
Prof. RNDr. Jiří Vlček, CSc.
Oponenti:
Doc. PharmDr. Petr Pávek, Ph.D.
Doc. MUDr. Bohumil Seifert, Ph.D.
Id práce:
137562
Fakulta:
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové (FaF)
Pracoviště:
Katedra sociální a klinické farmacie (16-16220)
Program studia:
Farmacie (P5206)
Obor studia:
Klinická farmacie (DKF)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
29. 8. 2013
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra sociální a klinické farmacie Kandidát: Mgr. Martin Doseděl Školitel: prof. RNDr. Jiří Vlček, CSc. Název dizertační práce: Analýza vybraných rizik farmakoterapie Úvod a cíle Randomizované klinické studie nám poskytují základní informace o účinnosti a bezpečnosti léčiv, přesto vzhledem k selekci pacientů, kteří do studií vstupují a přísným podmínkám jejich provedení, nejsou schopny odhalit všechna léková rizika, která mohou i zásadním způsobem měnit terapeutickou hodnotu léčiva. V klinické praxi se relativně často vyskytují tzv. drug- related problems. Mezi tyto DRPs patří například i nepředepsání léčiva, které zásadně snižuje mortalitu, předpis nevhodných léčiv z hlediska věku či přidružených onemocnění, duplicita léčby nebo riziko non-compliance. Cílem této práce bylo popsat vybraná rizika farmakoterapie (vybraná DRPs), která se mohou vyskytovat v každodenní klinické praxi. Zaměřil jsem se na popis sekundární prevence infarktu myokardu (IM) pomocí EBM léčiv, na popis názorů, vědomostí a zkušeností praktických lékařů s generickými léčivy a generickou substitucí, včetně výskytu DRPs a na samoléčení bolesti u seniorů se zaměřením na znalosti a zkušenosti s léčivými přípravky obsahujícími ibuprofen. 1. Předepisování EBM léčiv pacientům v sekundární prevenci IM praktickými lékaři v ČR Cíl Cílem bylo provést analýzu předepisování EBM léčiv u pacientů v sekundární prevenci IM v ČR. Metodika Provedeny byly dvě studie s obdobnou metodikou. Do první studie byla použita vstupní data z projektu Atlet, který monitoroval léčebně preventivní péči praktických lékařů (PL) u pacientů ve vysokém riziku onemocnění KVO. Zařazeni byli všichni pacienti s infarktem myokardu v anamnéze a s vyplněnou kompletní medikací. Do druhé studie byla použita data z elektronické dokumentace praktických lékařů (konzultantů a členů výboru SVL ČLS JEP), zařazeni byli všichni pacienti v sekundární prevenci IM. V obou studiích bylo sledováno pohlaví, věk pacientů a preskripce EBM léčiv (betablokátorů, ACEI/ARB, statinů, antiagregancií). V první studii byla navíc sledována kompenzace rizikových faktorů KVO a ve druhé studii doba od IM. Statistická analýza byla provedena za pomocí statistických softwarů (SPSS® verze 16 a PASW® verze 18). Použity byly vybrané parametrické a neparametrické statistické testy. Výsledky Celkem bylo do obou studií zařazeno 1640 pacientů (1102 mužů), průměrný věk 66 let v první a 71 let ve druhé studii. V obou dvou studiích bylo zastoupení hlavních skupin EBM terapie obdobné a dosahovalo 75 – 79 % pacientů, u antiagregační, případně antikoagulační léčby či jejich kombinaci bylo zastoupení vyšší a pohybovalo se v rozmezí 85 – 87 % pacientů. Alespoň tři ze čtyř EBM léčiv užívalo kolem 75 % pacientů v sekundární prevenci IM. Byla zaznamenána snižující se preskripce v závislosti na věku pacientů (p < 0,05) a to u všech jednotlivých EBM léčiv a jejich kombinací v druhé studii a u betablokátorů a antiagregancií v první studii. Nebyla nalezena závislost preskripce těchto skupin léčiv v závislosti na pohlaví pacientů. V první studii byla nalezena nízká míra kompenzace jednotlivých rizikových faktorů KVO. Krevní tlak a celkový cholesterol mělo kompenzováno na cílové hodnoty pouze asi 10 % pacientů po IM. Závěr Naše výsledky z obou studií ukazují, že užívání EBM terapie po infarktu myokardu je v České republice srovnatelné s ostatními vyspělými zeměmi, přesto není optimální, obdobně jako míra kompenzace rizikových faktorů KVO. Protože je zde stále velké procento pacientů, které není adekvátně léčeno, je třeba zaměřit se na zvyšování kvality péče o tyto pacienty. Svou roli by zde měli sehrát odborné společnosti praktických lékařů i specialistů, velké místo je zde i pro lékárníky a klinické farmaceuty. Velká a stále dostatečně neuplatňovaná je též role plátce zdravotní péče, který by měl garantovat kvalitní a dostupnou léčbu pro své klienty. 2. Analýza postojů, názorů a zkušeností praktických lékařů s generickými léčivy a generickou substitucí v České republice Cíl Cílem bylo získat a analyzovat názory, vědomosti a zkušenosti praktických lékařů pro dospělé s generickými léčivé přípravky a generickou substituci jeden rok po zavedení tohoto systému v ČR. Metodika Sběr dat probíhal pomocí dotazníku, který se inspiroval podobnými studiemi v zahraničí a byl rozšířen a upraven na podmínky ČR. Dotazník obsahoval 28 otázek. Osloveni byli všichni PL, kteří se zúčastnili XXVII. výroční konference SVL ČLS JEP a všech krajských konferencí této odborné společnosti a to v období od listopadu 2008 do března 2009. Statistická analýza byla provedena za použití statistického softwaru PASW® verze 18. Statistické korelace byly testovány vybranými parametrickými a neparametrickými testy. Výsledky Odevzdáno bylo celkem 263 vyplněných dotazníků, což představuje návratnost 14,3 %. Průměrný věk respondentů byl 52,2 ± 13,7 let a 67,3 % byly ženy. 37,6 % respondentů považovalo generické LP za bioekvivalentní originálnímu LP. 46,0 % respondentů věřilo, že generické LP jsou méně kvalitní, než jejich originální LP. Pouze 21,6 % respondentů mělo na GS pozitivní pohled. Žádný respondent neznal přesně všechny legislativní podmínky provedení GS. Znalost legislativních podmínek a postoj ke GS korelovala s věkem respondentů. Mladší respondenti měli lepší znalost legislativních podmínek (p = 0,028) provedení GS a měli k ní pozitivnější vztah (p = 0,024). Asi čtvrtina (23,2 %) respondentů uvedla, že se za poslední měsíc setkala s lékovými problémy, které vznikly v souvislosti s GS. Nejčastěji byla zmiňována duplicita dávek při užívání dvou přípravků se stejnou účinnou látkou a výskyt nežádoucích účinků po substituci jednoho přípravku za druhý. Závěr Generická substituce je nástroj, který na jedné straně přispívá k úspoře finančních výdajů za léčiva, na druhou stranu může do farmakoterapie pacientů přinášet lékové problémy. V naší studii jsme prokázali relativně slabou znalost praktických lékařů o principech vstupu generických léčivých přípravků na farmaceutický trh a o podmínkách provádění generické substituce. Byly zaznamenány i lékové problémy v souvislosti s prováděním GS. Byla navržena opatření, která by mohla přispět k minimalizaci rizik těchto lékových problémů. K opatřením by patřilo označování obalů LP přednostně INN názvem léčivé látky, a dále opatření ke zvýšení reportování lékových problémů vzniklých v souvislosti s GS, na jejichž základě by byl vytvořen a upravován seznam zaměnitelných LP. 3. Rizika a bezpečnost samoléčení volně prodejnými léčivými přípravky s obsahem nesteroidních protizánětlivých látek se zaměřením na ibuprofen Cíl Cílem této části práce bylo získat a analyzovat data o zkušenostech a znalostech seniorů se samoléčením bolesti pomocí OTC analgetik se zaměřením na účinnou látku ibuprofen. Metodika Provedeno bylo průřezové dotazníkové šetření v domovech pro seniory v Libereckém a Středočeském kraji. Dotazník obsahoval celkem 19 otázek. Sběr dat probíhal od dubna do srpna 2010 a zvolena byla metoda přímého rozhovoru s respondentem. Statistická analýza byla provedena za použití statistického softwaru SPSS® verze 16. Statistické korelace byly testovány vybranými parametrickými a neparametrickými testy. Výsledky Do studie se zapojilo 9 domovů pro seniory (z 18 oslovených). Do studie bylo zařazeno 200 seniorů (77 % žen, průměrný věk 83 ± 7 let), což bylo 21,7 % klientů těchto domovů pro seniory. 64,3 % respondentů trpělo bolestí téměř každý den. Nejčastěji byly referovány bolesti kloubů, svalů a zad. Velká část respondentů si bolest samoléčila (45 %). Respondenti preferovali k samoléčení léčivé přípravky s obsahem ibuprofenu (35,6 %) a paracetamolu (30,0 %). Používání lokálních forem NSAIDs bylo pouze minoritní (1,9 %). Nejlépe známý účinek ibuprofenu byl účinek analgetický (57,6 %), naopak účinky antipyretické (5,2 %) a antiflogistické (7,2 %) znala pouze malá část respondentů. Mladší a vzdělanější respondenti měli lepší znalosti o indikacích ibuprofenu (p < 0,05). Znalosti o nežádoucích účincích (NÚ) a lékových interakcích (LI) ibuprofenu byly na nízké úrovni. 57,8 % respondentů odpovědělo, že nezná NÚ ibuprofenu, 16 % respondentů si myslelo, že ibuprofen nemá žádné nežádoucí účinky a jen 9 % vědělo o závažných nežádoucích účincích. Starší respondenti považovali NÚ ibuprofen za méně závažné (p = 0,017). Podobně velmi nízké byly i znalosti o LI ibuprofenu, kdy 84 % respondentů neznalo žádnou konkrétní LI. Závěr Data z naší studie potvrzují výsledky předchozích nemnoha studií, že znalosti populace o OTC léčivech jsou obecně slabé. Přestože většina respondentů trpěla bolestmi téměř denně a ibuprofen byl nejčastěji používaným analgetikem, většina respondentů si nebyla vědoma, že by byl spojený s nějakými lékovými problémy (NÚ, LI). Senioři jsou skupinou populace, na kterou by se měla z důvodů polymorbidity, polyfarmakoterapie a častého užívání OTC léčiv zaměřit farmaceutická péče. Analgetikem volby pro tuto populace by měl být paracetamol anebo lokální lékové formy NSAIDs. Lékárník či farmaceutický asistent by měli garantovat bezpečné a účinné samoléčení a snažit se minimalizovat výskyt lékových problémů.
Abstract v angličtině:
Abstract Charles University in Prague, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Social and Clinical Pharmacy Candidate: Mgr. Martin Doseděl Supervisor: prof. RNDr. Jiří Vlček, CSc. Title of Doctoral Thesis: Analysis of selected risks of pharmacotherapy Abstract Introduction and aims The aim of this study was to describe and analyse selected pharmacotherapy risks in everyday clinical practice. The paper focused on the guidance of the secondary prevention after myocardial infarction (MI), on opinions, attitudes and experience of general practitioners with generic substitution and on self-medication of the elderly in the Czech Republic. Randomized controlled trials offer us basic information about effectiveness and safety of drugs. Unfortunately these trials are not able to reveal all drug risks that can even vitally change the therapeutic value of the drug even though there is a selection of patients who enter the study and there are strict conditions for carrying out of these trials. Drug-related problems (DRPs) appear in clinical practice relatively a lot. Non-prescription of drugs that fundamentally decrease mortality, inappropriate drug prescription from the point of view of age or comorbidities, treatment duplicity or non-compliance risk belong among these DRPs. The target of this study was to describe selected pharmacotherapy risks (particular DRPs) that can appear in everyday clinical practice. We focused on the description of MI secondary prevention with the help of EBM, on opinions, attitudes and experience of general practitioners with generic drugs and generic substitution and on the self-medication of the elderly with the focus on the knowledge and experience with the medicine containing ibuprofen. 1. Prescription of EBM to patients in MI secondary prevention by general practitioners in the Czech Republic Aim The aim was to carry out the analysis of prescription of EBM in patients in MI secondary prevention in the Czech Republic. Methods Two studies with similar methodology were carried out. Input data from Atlet project (that monitored the medically preventive care of general practitioners in patients with the high risk of cardiovascular diseases) were used in the first study. All patients after myocardial infarction in anamnesis and with filled complete medication were relegated. Data from electronic documentation of general practitioners (consultants and members of SVL ČLS JEP panel) were used in the second study where all patients in MI secondary prevention were included. Gender, patients’ age and the prescription of EMB (beta-blockers, ACEI/ARB, statins, antiplatelet drugs) were observed in both studies. The compensation of cardiovascular diseases risk factors was also observed in the first study and the time period since myocardial infarction was observed in the second one. Statistical analysis of data was carried out in SPSS® 16.0 and PASW® 18.0 software. Parametric and non-parametric statistical tests were used. Results 1640 patients (1102 men) were involved in both studies. The average age was 66 years in the first study and 71 years in the second one. The frequency of prescribing of main groups of EBM therapy was 75 – 79 % of patients in both studies. The frequency of prescribing was higher (85 – 87 % of patients) in antiplatelet, anticoagulant or combined therapy. About 75 % of patients in MI secondary prevention used at least three out of four EBM drugs. Reduced prescription was recorded depending on patients’ age (p < 0.05) especially in all particular EBM drugs and their combinations in the second study as well as in beta-blockers and antiplatelet drugs in the first one. No relation to prescription of these groups of drugs depending upon patients’ gender was found. Low compensation rate of particular risk factors of cardiovascular diseases was found in the first study. Only about 10 % of patients after myocardial infarction had compensated their blood pressure and total cholesterol to target values. Conclusions Our results from both studies show that using EBM therapy after myocardial infarction in the Czech Republic is comparable to other advanced countries, though it is not still optimal similar to the level of compensation of cardiovascular diseases risk factors. It is necessary to focus on improving of the quality of care of these patients because there are a high percentage of patients who are not treated adequately. Professional medical societies of GPs and specialists should play their key roles. Pharmacists and clinical pharmacists should join them as well. Health insurance companies, whose big roles are still not alleged enough, should guarantee quality and accessible care for their clients. 2. The analysis of attitudes, opinions and experience of general practitioners with generic drugs and generic substitution in the Czech Republic Aim The target was to obtain opinions, knowledge and experienced of general practitioners with generic drugs and generic substitution one year after the introduction of this system in the Czech Republic. Methods A 28-item questionnaire which was inspired by similar studies abroad and adjusted for the conditions in the Czech Republic was used for data collection. All general practitioners who took part in the 27th National Conference SVL ČLS JEP and in the regional conferences of this professional community from November 2008 to March 2009 were addressed. Statistical analysis was carried out in PASW® 18 software. Statistical correlations were tested by selected parametric and non-parametric tests. Results 263 filled questionnaires were given back (the returnability was 14.3 %). The average respondents’ age was 52.5 ± 13.7 years and 67.3 % were females. 37.6 % of respondents considered generic drugs to be bioequivalent to brand name drugs. 46 % of respondents believed that generic drugs are of lower quality than brand name drugs. Only 21.6 % of respondents looked at generic substitution positively. No respondent knew all legal rules of generic substitution implementation. The knowledge of legal rules and attitude towards generic substitution correlated with the respondents’ age. The younger respondents had a better knowledge of legal rules (p = 0.028) of generic substitution implementation and they had a more positive attitude to it as well (p = 0.024). About one fourth of respondents (23.2 %) stated that in the previous month they had faced drug problems that had arisen because of generic substitution. In most cases the dose duplicity in using two drugs with the same active substance and the occurrence of adverse effects in substitution of one drug for another were mentioned. Conclusions On the one hand, generic substitution is an instrument that contributes to financial expenses savings for drugs; on the other hand it can bring some risks into patients’ pharmacotherapy. In our study we proved a relatively poor knowledge of general practitioners about the principle of the entry of generic drugs to the pharmaceutical market and about the conditions of generic substitution implementation. Some drug problems within the context of generic substitution implementation were recorded. Some measures that could contribute to the minimization of these risks of these drug-related problems were suggested. Labelling the covers of drugs by international non-proprietary name of active substance would especially belong to these measures as well as the measure of increasing reporting of drug problems arisen in connection with generic substitution. On the basis of these reports a list of interchangeable drugs would be created and updated. 3. Risks and safety of self-medication by non-prescription drugs with content of non-steroidal anti-inflammatory drugs with the focus on ibuprofen Aim The aim of this part was to obtain and analyse data about the experience and knowledge of senior citizens with self-medication of pain with the help of non-prescription analgetics with the focus on the ibuprofen active substance. Methodology A cross-sectional study was carried out in retirement communities in Liberecky region and Central Bohemia region. A 19-item questionnaire was used for data collection that took place from April to August 2010. The direct interview with respondents was chosen as the main method. Statistical analysis was carried out in SPSS® 16.0 software. Statistical correlations were tested by selected parametric and non-parametric tests. Results 9 retirement communities (out of 18 addressed) were involved in the study. 200 senior citizens were included (77 % females, average age 83 ± 7 years), which was 21.7 % of clients of these retirement communities. 64.3 % of respondents suffered from pain almost every day. The muscles and joints were the most common site of pain, followed by back and lower back pain. A large part of respondents used self-medication (45 %). Respondents preferred drugs with the content of ibuprofen (35.9 %) and paracetamol (30.0 %) in self-medication. The use of topical drugs containing non-steroidal analgetics was only minor (1.9 %). The best known effect of ibuprofen was the analgetic one (57.6 %) while only a small part of respondents knew the antipyretic (5.2 %) and antiphlogistic (7.2 %) effects. Younger and more educated respondents had better knowledge of ibuprofen indications (p < 0.05). Knowledge of adverse effects and interactions of ibuprofen were on a low level. 57.8 % of respondents replied that they had not known about the adverse effects of ibuprofen. 16 % of respondents thought that there were not any adverse effects of ibuprofen and only 9 % of them knew about serious adverse effects. Older respondents considered adverse effects of ibuprofen as less serious (p = 0.017). Similarly the knowledge of interactions of ibuprofen was very low because 84 % of respondents did not know about any particular interactions. Conclusions Data from our study confirm results of few previous studies that the knowledge of OTC drugs is generally poor. Although most respondents suffered from pain almost daily and ibuprofen was most often used analgetics, the major part of respondents had not been aware of the fact that ibuprofen was connected with some drug-related problems (adverse effects, interactions). Senior citizens are a part of population which pharmaceutical care should focus on especially because of polymorbidity, polypharmacotherapy and the frequent use of OTC drugs. This part of population had better choose paracetamol and local formulated drugs NSAIDs. Pharmacists or pharmaceutical assistants should guarantee safe and effective self-medications and should try to minimize the occurrence of drug-related problems.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Martin Doseděl, Ph.D. 10.09 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Martin Doseděl, Ph.D. 240 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Martin Doseděl, Ph.D. 191 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Prof. RNDr. Jiří Vlček, CSc. 387 kB
Stáhnout Posudek oponenta Doc. PharmDr. Petr Pávek, Ph.D. 186 kB
Stáhnout Posudek oponenta Doc. MUDr. Bohumil Seifert, Ph.D. 210 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Doc. PharmDr. Petr Pávek, Ph.D. 552 kB