text size

Cisterciáci a osecký klášter ve 20. století

Notice: I hereby declare that I am aware that the information acquired from theses published by Charles University may not be used for commercial purposes or may not be published for educational, scientific or other creative activities as activities of person other than the author.
Title:
Cisterciáci a osecký klášter ve 20. století
Titile (in english):
Cistercians and Osek monastery in the 20th century
Type:
Diploma thesis
Author:
Petr Konopík
Supervisor:
Doc. PhDr. Tomáš Petráček, PhD. ThD.
Opponent:
doc. PhDr. Petr Kubín, Ph.D.
Thesis Id:
137545
Faculty:
Catholic Theological Faculty (KTF)
Department:
Institute of Christian Art History (26-UDKU)
Study programm:
Theology (M6141)
Study branch:
Catholic Theology (T)
Degree granted:
Mgr.
Defence date:
12/06/2014
Defence result:
Fail
Language:
Czech
Abstract (in czech):
Bibliografická citace: Cisterciáci a osecký klášter ve 20. století: Diplomová práce / Petr Konopík; vedoucí práce: doc. PhDr. Tomáš Petráček, Ph.D., Th.D. – Praha, 2014 – 66 s. Anotace: Tato diplomová práce je snahou popsat a reflektovat mnišský řád cisterciáků, jeho vznik, poslání a jeho přínos pro společnost, dále pak popsat události, které se odehrály v jednom z českých cisterciáckých klášterů. Tento řád vznikl ve Francii, proto také popisuji příchod tohoto řádu do Čech. Hlavním těžištěm práce je český cisterciácký klášter v Oseku na teplicku, který se nachází na severu Čech poblíž státních hranic s Německem. Svoji práci soustřHďuji na události, které se odehrály ve 20. století. Stěžejním obdobím jsou události spojené s koncem 2. světové války a odsunem německých řeholníků, kteří byli předtím Yězněni. Druhým obdobím jsou padesátá léta, kdy v klášteře zbudoval totalitní režim Československa internační tábor pro řeholníky. Práce stojí převážně na osobních svědectvích a historických kontextech dějin českého národa spojených se vztahem mezi státem a církví. V závěru se snažím popsat vizi do budoucnosti kláštera, jakožto areálu a duchovního života. Cílem práce je představit a popsat cisterciácký řád jako takový a popsat situaci tohoto řádu v jednom českém klášteře. Klíčová slova Osek, cisterciáci, salesiáni, klášter, výslechy
Abstract:
Title of the thesis: Cistercians and Osek monastery in the 20th century. Abstract: The thesis aims to describe the Cistercian order and reflect upon it – upon its origins, its mission and its influence on society. It also recounts the events that happened in of the Czech Cistercian monasteries. The arrival of this order, which originated in France, is depicted. The main focus is put on the Czech Cistercian monastery in Osek within the Teplice region in the north of Bohemia, close to the border with Germany. The attention is especially given to the events, which happened in the 20th century, particularly those connected to the end of the Second World War, when the German monks were expelled after a period of imprisonment. Second important era came in the 1950´s, when the monastery was turned into an internment camp for religious. The thesis is predominantly based on personal testimonies, which are put into the context of the Czech history – with special focus to the relation between the state and the Church. The conclusion proposes a vision for the future of the monastery as an important site and a place of spiritual life. Key Words: Osek, The Cistercians, The Salesians, monasteries, interrogation Poþet znakĤ (vþetnČ mezer): 135 545
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Petr Konopík 347 kB
Download Abstract in czech Petr Konopík 18 kB
Download Abstract in english Petr Konopík 15 kB
Download Supervisor's review Doc. PhDr. Tomáš Petráček, PhD. ThD. 171 kB
Download Opponent's review doc. PhDr. Petr Kubín, Ph.D. 81 kB
Download Defence's report prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc. 301 kB