velikost textu

Cisterciáci a osecký klášter ve 20. století

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Cisterciáci a osecký klášter ve 20. století
Název v angličtině:
Cistercians and Osek monastery in the 20th century
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Petr Konopík
Vedoucí:
Doc. PhDr. Tomáš Petráček, PhD. ThD.
Oponent:
doc. PhDr. Petr Kubín, Ph.D.
Id práce:
137545
Fakulta:
Katolická teologická fakulta (KTF)
Pracoviště:
Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU)
Program studia:
Teologie (M6141)
Obor studia:
Katolická teologie (T)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
12. 6. 2014
Výsledek obhajoby:
Neprospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Bibliografická citace: Cisterciáci a osecký klášter ve 20. století: Diplomová práce / Petr Konopík; vedoucí práce: doc. PhDr. Tomáš Petráček, Ph.D., Th.D. – Praha, 2014 – 66 s. Anotace: Tato diplomová práce je snahou popsat a reflektovat mnišský řád cisterciáků, jeho vznik, poslání a jeho přínos pro společnost, dále pak popsat události, které se odehrály v jednom z českých cisterciáckých klášterů. Tento řád vznikl ve Francii, proto také popisuji příchod tohoto řádu do Čech. Hlavním těžištěm práce je český cisterciácký klášter v Oseku na teplicku, který se nachází na severu Čech poblíž státních hranic s Německem. Svoji práci soustřHďuji na události, které se odehrály ve 20. století. Stěžejním obdobím jsou události spojené s koncem 2. světové války a odsunem německých řeholníků, kteří byli předtím Yězněni. Druhým obdobím jsou padesátá léta, kdy v klášteře zbudoval totalitní režim Československa internační tábor pro řeholníky. Práce stojí převážně na osobních svědectvích a historických kontextech dějin českého národa spojených se vztahem mezi státem a církví. V závěru se snažím popsat vizi do budoucnosti kláštera, jakožto areálu a duchovního života. Cílem práce je představit a popsat cisterciácký řád jako takový a popsat situaci tohoto řádu v jednom českém klášteře. Klíčová slova Osek, cisterciáci, salesiáni, klášter, výslechy
Abstract v angličtině:
Title of the thesis: Cistercians and Osek monastery in the 20th century. Abstract: The thesis aims to describe the Cistercian order and reflect upon it – upon its origins, its mission and its influence on society. It also recounts the events that happened in of the Czech Cistercian monasteries. The arrival of this order, which originated in France, is depicted. The main focus is put on the Czech Cistercian monastery in Osek within the Teplice region in the north of Bohemia, close to the border with Germany. The attention is especially given to the events, which happened in the 20th century, particularly those connected to the end of the Second World War, when the German monks were expelled after a period of imprisonment. Second important era came in the 1950´s, when the monastery was turned into an internment camp for religious. The thesis is predominantly based on personal testimonies, which are put into the context of the Czech history – with special focus to the relation between the state and the Church. The conclusion proposes a vision for the future of the monastery as an important site and a place of spiritual life. Key Words: Osek, The Cistercians, The Salesians, monasteries, interrogation Poþet znakĤ (vþetnČ mezer): 135 545
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Petr Konopík 347 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Petr Konopík 18 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Petr Konopík 15 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Doc. PhDr. Tomáš Petráček, PhD. ThD. 171 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Petr Kubín, Ph.D. 81 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc. 301 kB