velikost textu

Fenomén divoké honby a jeho proměna v čase

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Fenomén divoké honby a jeho proměna v čase
Název v angličtině:
Wild hunt phenomenon and its alteration in time
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Jakub Vozáb
Vedoucí:
doc. PhDr. Bohuslav Šalanda, CSc.
Oponent:
PhDr. Petr Janeček, Ph.D.
Id práce:
137461
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav etnologie (21-UETN)
Program studia:
Historické vědy (B7105)
Obor studia:
Etnologie (ETN)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
2. 6. 2015
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
folklor, mýtus, pověst, fantasy, germánská mytologie, divoká honba, revenanti
Klíčová slova v angličtině:
folklore, myth, local legend, fantasy, german mythology, wild hunt, revenants
Abstrakt:
Abstrakt (česky) Tato bakalářská práce řeší problematiku fenoménu Divoká honba a její proměna v čase. Cílem práce je vytvořit ucelený pohled na podstatu fenoménu tím, že prvotně vysvětluje základní myšlenku mytologického fenoménu Divoká honba, jeho historii od mytologických pramenů, přes středověké až po současnou populární kulturu. Dále se snaží nastínit rozsah a následnou proměnu fenoménu v průběhu času. K tomuto účelu používá jak folkloristické sběry, které obsahují studovaný fenomén, ale také populární literaturu a další zdroje populární kultury, které na závěr práce srovnává. Klíčová slova (česky) folklór, mýtus, pověst, fantasy, germánská mytologie, divoká honba, revenanti
Abstract v angličtině:
Abstract (in English) This bachelor thesis is focusing on issues of Wild Hunt phenomenon and its alteration in time. Main focus of this thesis is to create coherent view on basis of phenomenon with first explaining the basic idea of mythological phenomenon Wild Hunt, its history from mythological sources through medieval to present popular culture. Next it is trying to outline range of it and following the alteration of phenomenon in time. For this purpose it is using the folklorist´s collections, which include our studied phenomenon, but also popular literature and another reference in popular culture which it is comparing in conclusion. Klíčová slova (anglicky) folklore, myth, local legend, fantasy, german mythology, wild hunt, revenants
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Jakub Vozáb 1.03 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Jakub Vozáb 583 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Jakub Vozáb 170 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Jakub Vozáb 171 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Bohuslav Šalanda, CSc. 43 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Petr Janeček, Ph.D. 2.49 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Marek Jakoubek, Ph.D., Ph.D. 152 kB