velikost textu

Patos křídla a šípu: Variace Eróta v dějinách evropské literatury.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Patos křídla a šípu: Variace Eróta v dějinách evropské literatury.
Název v angličtině:
The Pathos of Wing and Arrow: the Variances of Eros in the History of European Literature.
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Ondřej Macl
Vedoucí:
Mgr. et Mgr. Blanka Činátlová, Ph.D.
Oponent:
prof. PhDr. Petr Bílek, CSc.
Id práce:
137392
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Program studia:
Filologie (N7310)
Obor studia:
Komparatistika (KOM)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
2. 2. 2015
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Erós, erotická interpretace, čtenářská efektivita, zraněná řeč, srdce, bezmoc, punctum, vzorce patosu, kánon evropské literatury
Klíčová slova v angličtině:
Eros, erotic interpretation, reader’s affection, wounded speech, heart, powerlessness, punctum, pathos formulas, canon of European literature
Abstrakt:
Abstrakt (česky) Ambicí diplomové práce je „otřást“ literární vědou, potažmo její metodou interpretace, z popudu (původnější) problematiky Eróta a skrze ni otevřít jiný, citlivější přístup k umění. Jako spleť východisek mi poslouží pochybné teorie autorů typu pozdní R. Barthes, G. Didi-Huberman, H. Bloom, G. Bataille či S. Sontag. Především se ale propadnu do „studia“ evropské literatury, abych vydal počet vlastních „zranění“, neméně násilně rozřazených do tematických kapitol (Kosmogonie, Bůh lásky, Touha, Filozofie, Srdce, Šíp, Křídlo, Hra, Topos, Pud, Orfeus aj.). Mnohostranně tedy představím i fenomén Eróta samotného, na úkor monologičnosti jeho převládajících (platonských či křesťanských) interpretací, a nadto se pokusím v rozporu s bataillovskou tradicí erotizmu učinit Eróta „prací“.
Abstract v angličtině:
Abstrakt (anglicky) The aspiration of this thesis is on behalf of (more authentic) Eros problematic “to shake” literary science, not to say its method of interpretation, and so open another, more sensitive approach to art. As a tangle of starting points, I used the dubious theories of authors such as late R. Barthes, G. Didi-Huberman, H. Bloom, G. Bataille or S. Sontag. But especially, I delve into the studies of European literature in order to expose my own “wounds”, no less violently classified into thematic chapters (Cosmogony, God of Love, Desire, Philosophy, Heart, Arrow, Wing, Game, Topos, Instinct, Orpheus and others). Therefore I introduce Eros as multifaceted phenomenon, in contrast to monological tendencies of dominant (platonic or Christian) erotic interpretations. Moreover – in polemics with Bataille’s eroticism – I try to make Eros “the work”.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Ondřej Macl 4.02 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Ondřej Macl 60 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Ondřej Macl 51 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. et Mgr. Blanka Činátlová, Ph.D. 178 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Petr Bílek, CSc. 62 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 414 kB