velikost textu

Humanita a demokracie proti nelidskosti a totalitě

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Humanita a demokracie proti nelidskosti a totalitě
Název v angličtině:
Humanity and democracy againts inhumanity and totalitarianism
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Vladimír Meissner
Vedoucí:
doc. PhDr. Radomír Havlík, CSc.
Oponenti:
PhDr. Jan Mervart, Ph.D.
Mgr. Ing. Martin Brabec
Id práce:
137376
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF)
Obor studia:
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - základy společenských věd (RIGO ZSV)
Přidělovaný titul:
---
Datum obhajoby:
3. 2. 2014
Výsledek obhajoby:
Neprospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Dvacáté století se projevilo jako období dvou totalitních experimentů, které skončily smrtí miliónů lidí: fašismus v podobě německého nacionálního socialismu (nacismu) a komunismus v podobě sovětského stalinismu. Je velkým vítězstvím lidského ducha, že obě totality skončily. Lidé se z nich hodně poučili. Především, že lidská bída stála u kořene těchto zločinných režimů. Také lidská zloba a nenávist jedněch lidí vůči druhým. Nenávist, která vedla až ke zločinnému spiknutí jejich vůdců proti ostatním lidem, kteří jim stáli v cestě. Zneužili státu jako nástroje likvidace svých protivníků a našli "vědecké" odůvodnění pro tyto své zločiny. Byla překroucena filozofie lidí, kteří v používání rozumu spatřovali pokrok a postavili ho nad ostatní složky lidského života - nad cit, nad ducha moudrosti, lidských mravních hodnot, které činí člověka plného, neokleštěného. Podařilo se těmto zločincům lidstva degradovat jedince na číslo, rasu, třídu a podobně. Zbavili ho lidskosti a ponížili ho. V tom spatřovali své vítězství a nadřazenost nad ostatními. Zneužili k tomu média, lidské slabosti, bídy, prostě všech slabin, které člověk může v sobě mít. Prováděli masovou selekci obyvatel podle svých vlastních nesmyslných a nevědeckých kritérií - a říkali tomu vědecké hodnocení. Všechny zrůdné a nízké lidské vlastnosti povýšili na velikost. Dogmatismem a propagandou "převálcovali" člověka tak, aby podle nich "podřadní" lidé sami "uznali" sebe za lidi bez perspektivy, podle zákona sociálního darwinismu. Zneužili tak i těch kladných vlastností člověka, jako je pokora, poctivost k sobě, nevyvyšování se nad ostatní. To je pak diskreditovalo v očích těch "správných a perspektivních"...
Abstract v angličtině:
The twentieth century brought with it two periods of totalitarian experimentation that together resulted in the death of millions of people: Fascism in the form of German National Sozialism (Nazism) and Communism in the form of Soviet Stalinism. It was a great victory for the human spirit when both these totalitarian periods ended. People did learn a lot from them. Firstly, that human destitution was at the root of both these criminal regimes and in addition human malice together with the hatred of certain groups against others. It was this hatred that led to the criminal conspiracy of their leaders against other individuals who stood in their way. They misused the state as an instrument for the disposal of their opponents and found a "scientific" justification for their crimes. The philosophy of people who viewed progress as nothing more than using reason and who placed this above the other constituents of human life - above emotions, above the spirit of wisdom and the human moral values that make us complete unfettered - was twisted. These criminals against humanity were able to degrade an individual into a number, a race, a class, and suchlike categories. They deprived individuals of their humanity and humiliated them. This they viewed as representing their victory and their superiority over others. For this purpose they misused the media, human weakness, poverty, any other demerits that a person might have. They carried out a mass selection of the population in accordance with their own absurd and unscientific criteria - and called this a scientific evaluation. They promoted all the perverse and contemptible human characteristics as some form of grandeur. They "overwhelmed" individuals with their dogmatism and propaganda in order that, according to them, "inferior" people would "recognise" themselves as people without any perspective, in accordance with the laws of Social Darwinism. Thereby they also abused the positive qualities of individuals, such as humility, self-honesty, not acting in a superior manner to others. This then discredited them in the eyes of those with "the right perspective"...
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Vladimír Meissner 1013 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Vladimír Meissner 32 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Vladimír Meissner 32 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Jan Mervart, Ph.D. 227 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Ing. Martin Brabec 153 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 343 kB