velikost textu

Křížová cesta a její proměny ve výtvarném umění

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Křížová cesta a její proměny ve výtvarném umění
Název v angličtině:
Via crucis and modifications of this thema in visual culture
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Linda Koumarová
Vedoucí:
Mgr. Lucie Jakubcová Hajdušková, Ph.D.
Oponent:
doc. ak. mal. Zdenek Hůla
Konzultant:
prof. PhDr. Ladislav Daniel, Ph.D.
Id práce:
137356
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra výtvarné výchovy (41-KVV)
Program studia:
Učitelství pro střední školy (N7504)
Obor studia:
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy český jazyk - výtvarná výchova (N ČJ-VV)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
11. 9. 2013
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
křížová cesta, výtvarná výchova, výtvarné umění, visuální kultura, křesťanství, tematická řada
Klíčová slova v angličtině:
via crucis, art education, arts, visual culture, Christian religion, theme schemes
Abstrakt:
Abstrakt Koumarová, L.: Křížová cesta a její proměny ve výtvarném umění. [Diplomová práce] Praha 2013 - Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, katedra výtvarné výchovy, 147 s. Přílohy: 5 originálních maleb na plátně, kombinovaná technika. CD s obrazovou dokumentací Diplomová práce se komplexně zabývá tématem křížová cesta z hlediska kunsthistorického, sociálně kulturního a pedagogického a je tedy spojením teoretické studie s průzkumnou sondou a výtvarným projektem. Analyzuje ikonografii a kontexty jednotlivých námětů pašijového cyklu a ukazuje různou podobu a současný stav vlastních křížových cest v České republice. Zároveň tato část má za cíl být inspirací a teoretickou základnou pedagogům, kteří by se rozhodli téma křížová cesta využít ve výuce. Práce také naznačuje, jaký pedagogický potenciál křesťanské téma ve výuce nese a jakých výchovně vzdělávacích cílů stanovených v RVP lze tímto tématem dosáhnout. Dále se zabývá tematizací křížové cesty ve vyučovacím celku výtvarné výchovy a možnostmi didaktizace pašijového příběhu. Navržená a realizovaná tematická řada mapuje jednak vztah a postoje žáků a jednak přínosy a úskalí náboženského tématu užitého ve vyučování. Orientaci v postojích, znalostech a zkušenostech žáků k náboženskému tématu a orientaci v současném stavu religiozity v České republice zajišťují výsledky dotazníkového šetření a analýza velkých sociologických výzkumů, které se od r. 1990 zabývaly problematikou víry – religiozity – náboženství v ČR. Výsledky těchto šetření slouží jako východisko ke konstrukci tematické řady. Osobní zaujetí a postoj k tématu křížová cesta dokumentuje autorka v pětidílném cyklu maleb na dané téma.
Abstract v angličtině:
Abstract (ENG) This diploma thesis deals in a complex way with the theme of via crucis, from the kunsthistorical, social cultural and pedagogical point of view, therefore it is a connection of a theoretical study with an exploratory probe and also an art project. It analyses iconography and contexts of particular themes of passion cycle and it shows various appearance and current state of via crucis themselves in the Czech republic. At the same time this part aims to be an inspiration and a theoretical basis for teachers who would decide for the inclusion of a religious theme to the educational process. The thesis also indicates what pedagogical potential does a Christian theme imply in education and what educational aims stated in RVP could be achieved thanks to this theme. The thesis then deals with the theme of via crucis in the educational complex of art lessons and with the possibilities of didactic transformation of a passion story. The suggested and realized theme scheme maps the relationship and opinions of pupils and also the contribution and the difficulties of a religious theme used in educational process. The orientation in opinions, knowledge and experience of pupils concerning religious themes and the orientation in the current state of religiosity in the Czech republic is ensured thanks to the results of a questionnaire survey and to the analysis of extensive sociological researches that have been concentrated to the problematics of faith – religiosity – religion in the Czech republic since 1990. The results of this surveys serve as a basis for the construction of the theme scheme. The author illustrates her personal interest and attitude to the theme of via crucis by the five volume cycle of paintings on the given theme.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Linda Koumarová 6.83 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Linda Koumarová 240.36 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Linda Koumarová 177 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Linda Koumarová 93 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Lucie Jakubcová Hajdušková, Ph.D. 315 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. ak. mal. Zdenek Hůla 153 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. ak. mal. Ivan Špirk 56 kB