text size

Nové nanostrukturní katalyzátory pro palivové články II: mikročlánky na čipu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Title:
Nové nanostrukturní katalyzátory pro palivové články II: mikročlánky na čipu
Titile (in english):
Novel nanocatalysts for fuel cells II: micro-fuel cells on chip
Type:
Bachelor's thesis
Author:
Bc. Kristýna Onderková
Supervisor:
doc. Mgr. Iva Matolínová, Dr.
Opponent:
RNDr. Viktor Johánek, Ph.D.
Consultant:
prof. RNDr. Vladimír Matolín, DrSc.
Thesis Id:
137310
Faculty:
Faculty of Mathematics and Physics (MFF)
Department:
Department of Surface and Plasma Science (32-KFPP)
Study programm:
Physics (B1701)
Study branch:
Applied Physics (FAF)
Degree granted:
Bc.
Defence date:
22/06/2016
Defence result:
Very good
Language:
Czech
Keywords (in czech):
Pt-CeOx, lamela, SEM-FIB, EDX, XPS
Keywords:
Pt-CeOx, lamella, SEM-FIB, EDX, XPS
Abstract (in czech):
Název práce: Nové nanostrukturní katalyzátory pro palivové články II: mikročlánky na čipu Autor: Kristýna Onderková Katedra: Katedra fyziky povrchů a plazmatu Vedoucí bakalářské práce: Doc. Mgr. Iva Matolínová, Dr., Katedra fyziky povrchů a plaz- matu Abstrakt: Předložená bakalářská práce zkoumá vrstvy oxidů ceru dopované platinou, připravené magnetronovým naprašováním na různé druhy planárních substrátů. Zabývá se především tím, jak jsou vrstvy ovlivněny dopováním různým množstvím platiny. Vzorky byly studovány především skenovací elektronovou mikroskopií (SEM). Použitím kombi- nace SEM a fokusovaného iontového svazku (FIB) byly připraveny tenké vzorky (lamely), kterými mohou projít elektrony. Vytvořené lamely byly pozorovány ve skenovacím elek- tronovém mikroskopu pomocí detektoru prošlých elektronů. Při přípravě lamel byl kladen důraz na studium parametrů přípravy ochranné vrstvy. Chemické složení vzorků Pt-CeOx bylo studováno energiově-disperzní rentgenovou spektroskopií (EDX) a rentgenovou fo- toelektronovou spektroskopií (XPS). Klíčová slova: Pt-CeOx, lamela, SEM-FIB, EDX, XPS 1
Abstract:
Title: Novel nanocatalysts for fuel cells II: micro-fuel cells on chip Author: Kristýna Onderková Department: Department of Surface and Plasma Science Supervisor: Doc. RNDr. Iva Matolínová, Dr., Department of Surface and Plasma Science Abstract: The thesis examines layers of cerium oxide doped with platinum, prepared by magnetron sputtering on various types of planar substrates. The work focuses primarily on how the layers are affected by doping different amounts of platinum. The samples were studied mainly using Scanning Electron Microscopy (SEM). Using the combination of SEM and Focused Ion Beam (FIB), we have prepared thin samples (lamellae), which allow the passage of electrons. The lamellae were observed using SEM with a detector of transmitted electrons. The lamellae were prepared with the focus on parameters of the protective layer. The chemical composition of Pt-CeOx samples was studied by Energy- Dispersive X-ray spectroscopy (EDX) and X-ray Photoelectron Spectroscopy (XPS). Keywords: Pt-CeOx, lamella, SEM-FIB, EDX, XPS 1
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Bc. Kristýna Onderková 5.04 MB
Download Abstract in czech Bc. Kristýna Onderková 15 kB
Download Abstract in english Bc. Kristýna Onderková 15 kB
Download Supervisor's review doc. Mgr. Iva Matolínová, Dr. 98 kB
Download Opponent's review RNDr. Viktor Johánek, Ph.D. 180 kB
Download Defence's report doc. RNDr. Radomír Kužel, CSc. 70 kB