velikost textu

Nové nanostrukturní katalyzátory pro palivové články II: mikročlánky na čipu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Nové nanostrukturní katalyzátory pro palivové články II: mikročlánky na čipu
Název v angličtině:
Novel nanocatalysts for fuel cells II: micro-fuel cells on chip
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Kristýna Onderková
Vedoucí:
doc. Mgr. Iva Matolínová, Dr.
Oponent:
RNDr. Viktor Johánek, Ph.D.
Konzultant:
prof. RNDr. Vladimír Matolín, DrSc.
Id práce:
137310
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP)
Program studia:
Fyzika (B1701)
Obor studia:
Aplikovaná fyzika (FAF)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
22. 6. 2016
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Pt-CeOx, lamela, SEM-FIB, EDX, XPS
Klíčová slova v angličtině:
Pt-CeOx, lamella, SEM-FIB, EDX, XPS
Abstrakt:
Název práce: Nové nanostrukturní katalyzátory pro palivové články II: mikročlánky na čipu Autor: Kristýna Onderková Katedra: Katedra fyziky povrchů a plazmatu Vedoucí bakalářské práce: Doc. Mgr. Iva Matolínová, Dr., Katedra fyziky povrchů a plaz- matu Abstrakt: Předložená bakalářská práce zkoumá vrstvy oxidů ceru dopované platinou, připravené magnetronovým naprašováním na různé druhy planárních substrátů. Zabývá se především tím, jak jsou vrstvy ovlivněny dopováním různým množstvím platiny. Vzorky byly studovány především skenovací elektronovou mikroskopií (SEM). Použitím kombi- nace SEM a fokusovaného iontového svazku (FIB) byly připraveny tenké vzorky (lamely), kterými mohou projít elektrony. Vytvořené lamely byly pozorovány ve skenovacím elek- tronovém mikroskopu pomocí detektoru prošlých elektronů. Při přípravě lamel byl kladen důraz na studium parametrů přípravy ochranné vrstvy. Chemické složení vzorků Pt-CeOx bylo studováno energiově-disperzní rentgenovou spektroskopií (EDX) a rentgenovou fo- toelektronovou spektroskopií (XPS). Klíčová slova: Pt-CeOx, lamela, SEM-FIB, EDX, XPS 1
Abstract v angličtině:
Title: Novel nanocatalysts for fuel cells II: micro-fuel cells on chip Author: Kristýna Onderková Department: Department of Surface and Plasma Science Supervisor: Doc. RNDr. Iva Matolínová, Dr., Department of Surface and Plasma Science Abstract: The thesis examines layers of cerium oxide doped with platinum, prepared by magnetron sputtering on various types of planar substrates. The work focuses primarily on how the layers are affected by doping different amounts of platinum. The samples were studied mainly using Scanning Electron Microscopy (SEM). Using the combination of SEM and Focused Ion Beam (FIB), we have prepared thin samples (lamellae), which allow the passage of electrons. The lamellae were observed using SEM with a detector of transmitted electrons. The lamellae were prepared with the focus on parameters of the protective layer. The chemical composition of Pt-CeOx samples was studied by Energy- Dispersive X-ray spectroscopy (EDX) and X-ray Photoelectron Spectroscopy (XPS). Keywords: Pt-CeOx, lamella, SEM-FIB, EDX, XPS 1
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Kristýna Onderková 5.04 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Kristýna Onderková 15 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Kristýna Onderková 15 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. Mgr. Iva Matolínová, Dr. 98 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Viktor Johánek, Ph.D. 180 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Radomír Kužel, CSc. 70 kB