velikost textu

La Hongrie post-communiste comme opportunité : de la diffusion à l'abandon des modèles d'interventions urbaines de la Caisse des Dépôts et Consignations, le cas de l'arrondissement du Ferencváros à Budapest (1988-2014).

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
La Hongrie post-communiste comme opportunité : de la diffusion à l'abandon des modèles d'interventions urbaines de la Caisse des Dépôts et Consignations, le cas de l'arrondissement du Ferencváros à Budapest (1988-2014).
Název v češtině:
Postkomunistické Maďarsko jako příležitost: od transferu modelu urbánní intervence prostřednictvím Caisse des Dépôts et Consignations k jeho opuštění. Případ čtvrti Ferencváros v Budapešti (1988-2014)
Název v angličtině:
Post-communist Hungary as an opportunity: from the transfer of urban intervention models by the Caisse des Dépôts et Consignations to its abortion, the case of Ferencváros district in Budapest (1988-2014).
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Paul Saïsset
Vedoucí:
prof. PhDr. Luďa Klusáková, CSc.
Oponenti:
Ádám Takács
Marie Vic Ozouf Marignier
Nicolas Verdier
Id práce:
137161
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav světových dějin (21-USD)
Program studia:
Historické vědy (N7105)
Obor studia:
Historie (HIS)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
2. 9. 2014
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Francouzština
Klíčová slova:
Budapest, Ferencváros, Caisse des Dépôts et Consignations, post-communisme, opportunité, diffusion de modèle, micro-analyse, Union Européenne, Fonds Structurels.
Klíčová slova v angličtině:
Budapest, Ferencváros, Caisse des Dépôts et Consignations, post-communism, opportunity, model transfer, micro-analysis, European Union, Structural Funds.
Abstrakt:
Název práce : Postkomunistické Maďarsko jako příležitost: od transferu modelu urbánní intervence prostřednictvím Caisse des Dépôts et Consignations k jeho opuštění. Případ čtvrti Ferencváros v Budapešti (1988-2014) Abstrakt Diplomová práce je postavena na aplikaci etnografického a historického přístupu při studiu procesu rekonstrukce jedné městské čtvrti v širším kontextu pádu komunismu, jenž je v Maďarsku definován jako období nejistoty. Na příkladu Budapešťské čtvrti Ferencváros autor studuje její transformaci při níž francouzská instituce, Caisse des Dépôts et Consignations zahájila šíření městského intervenční modelu, ale po určité době svůj projekt zrušila. Analýza sleduje zpětně průběh vytváření sítě aktérů a jejich rozhodování na místě v Maďarsku. Tento úhel pohledu odhaluje různé roviny (lokální, národní a transnacionální), které se uplatnily v průběhu zamýšleného transferu a projevily v rozhodování, jež také charakterizují kdy, jak a proč zamýšlený transfer selhal. Tento dílčí proces ukotvený v mezidobí od pádu komunismu po vstup do Evropské Unie poukazuje na zvláštnosti post-komunistického kontextu v jeho spojení s nadnárodními vlivy. Klíčová slova Budapešť, Ferencváros, Caisse des Dépôts et Consignations, post-komunismus, příležitost, transfer urbánního modelu, mikro-analýza, Evropská Unie, Strukturální fondy.
Abstract v angličtině:
Title of the thesis Post-communist Hungary as an opportunity: from the transfer of urban intervention models by the Caisse des Dépôts et Consignations to its abortion, the case of Ferencváros district in Budapest (1988-2014). Abstract In a context of regime change this study offers to focus on the process by which the French institution, the Caisse des Dépôts et Consignations, started the diffusion of urban intervention models and then aborted it. The analysis based on networks of actors formed locally in Hungary, attempts to describe the logics of actions constituting of this transfer at different scales: local, national and transnational. Treating this subject post-festum drove the study towards an ethnographic and historic approach, focusing on the analysis of actors’ discourses in order to raise different narratives of the past actions. The fall of communism is here understood as a period of uncertainty and its successive redefinitions by politicians are still structuring the actual Hungarian political and economic issues. More than a simple rupture, this period is characterized by a power struggle in the discourses for the justification of different interest groups’ actions. Thus, this event is first and foremost an opportunity. In short, the study of tangible aspects of the transnational influence produced by a French financial institution allows to see the past and present recomposition of actors positions in a post-communist context. Key words Budapest, Ferencváros, Caisse des Dépôts et Consignations, post-communism, opportunity, model transfer, micro-analysis, European Union, Structural Funds. Titre du mémoire : La Hongrie post-communiste comme opportunité : de la diffusion à l’abandon des modèles d’interventions urbaines de la Caisse des Dépôts et Consignations. Le cas de l’arrondissement du Ferencváráos à Budapest (1988-2014). Résumé Dans un contexte de changement de régime, nous étudions le processus par lequel l’institution française de la Caisse des Dépôts et Consignations a entamé la diffusion de modèles d’interventions urbaines en Hongrie, puis l’a abandonnée. Notre analyse, s’appuyant sur les réseaux d’acteurs formés localement à cette fin en Hongrie, s’attache à décrire les logiques d’actions constituant ce transfert à différentes échelles : locale, nationale et transnationale. Traitant a posteriori le sujet au travers des discours d’acteurs, nous avons opté pour une approche ethnographique et historique mettant l’accent sur les mises en récit d’actions passées. La chute du communisme est ici abordée comme une période d’incertitude propice à la redéfinition du sens qui lui est accordé, structurant encore aujourd’hui les enjeux politiques et économiques hongrois. Davantage qu’une simple rupture, cette période est caractérisée par une lutte de pouvoir autour des discours pour la justification des actions de différents groupes d’intérêts. Ainsi l’événement est avant tout opportunité. En somme, l’étude des aspects concrets de l’influence transnationale d’une institution financière française donne à voir les recompositions passées et présentes des jeux d’acteurs, dans un contexte post-communiste. Mots-clefs Budapest, Ferencváros, Caisse des Dépôts et Consignations, post-communisme, opportunité, diffusion de modčle, micro-analyse, Union Européenne, Fonds Structurels.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Paul Saïsset 1.91 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Paul Saïsset 105 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Paul Saïsset 102 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Luďa Klusáková, CSc. 98 kB
Stáhnout Posudek oponenta Ádám Takács 744 kB
Stáhnout Posudek oponenta Marie Vic Ozouf Marignier 1.06 MB
Stáhnout Posudek oponenta Nicolas Verdier 5.72 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 5.72 MB