velikost textu

Preparation of magnetic and optical nanoparticles

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Preparation of magnetic and optical nanoparticles
Název v češtině:
Příprava magnetických a optických nanočástic
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
RNDr. Anton Repko
Id práce:
137130
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra anorganické chemie (31-240)
Program studia:
Chemie (N1407)
Obor studia:
Anorganická chemie (NANORD)
Přidělovaný titul:
RNDr.
Datum obhajoby:
13. 6. 2013
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
nanokrystaly,superparamagnetismus,up-conversion,hydrotermální příprava
Klíčová slova v angličtině:
nanocrystals,superparamagnetism,up-conversion,hydrothermal synthesis
Abstrakt:
Název práce: Příprava magnetických a optických nanočástic Autor: Anton Repko Katedra: Katedra anorganické chemie, PřF UK Praha Vedoucí diplomové práce: RNDr. Daniel Nižňanský, Ph.D. e-mail vedoucího: niznansk@natur.cuni.cz Abstrakt: V předložené práci studujeme možnosti přípravy magnetických a optických nanočástic hydrotermální metodou. Konkrétně se jedná o přípravu částic feritu kobaltnatého (CoFe2O4) a fluoridu sodno-yttritého (NaYF4) dopovaného Yb3+ a Er3+ z příslušných dusičnanů v prostředí voda - ethanol - kyselina olejová a modifikace této metody. Touto metodou je možno připravit částice s úzkou distribucí velikostí (monodisperzní částice). Připravené čás- tice feritu vykazují superparamagnetismus a částice NaYF4 tzv. up-conversion, přeměnu infračerveného záření (980 nm) na viditelné světlo. Klíčová slova: nanokrystaly, superparamagnetismus, up-conversion, CoFe2O4, NaYF4, hydrotermální příprava
Abstract v angličtině:
Title: Preparation of magnetic and optical nanoparticles Author: Anton Repko Department: Department of Inorganic Chemistry, Faculty of Science, Charles University of Prague Supervisor: RNDr. Daniel Nižňanský, Ph.D. Supervisor’s e-mail address: niznansk@natur.cuni.cz Abstract: In the present work we study methods of preparation of magnetic and optical nanoparticles by hydrothermal method. Specifically, we prepared particles of cobalt ferrite (CoFe2O4) and sodium yttrium fluoride (NaYF4) doped by Yb3+ a Er3+ from corresponding nitrates in the system of water - ethanol - oleic acid, and in modified systems. By this method, it is possible to prepare particles of narrow size distribution (monodisperse particles). Pre- pared particles of ferrite show superparamagnetism and particles of NaYF4 up-conversion, i.e. conversion of infrared (980 nm) to visible light. Keywords: nanocrystals, superparamagnetism, up-conversion, CoFe2O4, NaYF4, hydrothermal synthesis
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce RNDr. Anton Repko 5.48 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce RNDr. Anton Repko 53 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky RNDr. Anton Repko 53 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. RNDr. Petr Štěpnička, Ph.D. 80 kB