velikost textu

Proměny rozvíjení poznání, prvouky, přírodovědy a vlastivědy v čase, ve vzdělávacím programu a v praxi

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Proměny rozvíjení poznání, prvouky, přírodovědy a vlastivědy v čase, ve vzdělávacím programu a v praxi
Název v angličtině:
Transformation of Proceedings of Knowledge of Basic Information about Life in Nature, Society and Relations between Them ( Natural Science) and Basic Relations to the Mother Country, the Language and History in the Educational Programme in Time and Practice
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Ludmila Adamcová
Školitel:
doc. PhDr. Eva Opravilová, CSc.
Oponenti:
PhDr. Zdeněk Křivánek, CSc.
doc. PaedDr. Ladislav Podroužek, Ph.D.
Id práce:
137126
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Program studia:
Pedagogika (P7501)
Obor studia:
Pedagogika (XPGD)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
27. 9. 2006
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
poznávání, vzdělávací programy
Abstrakt:
Disertační práce na téma „Proměny rozvíjení poznání, prvouky, přírodovědy a vlastivědy v čase , ve vzdělávacím programu a v praxi" je zpracována jako volné pokračování řešení problematiky vzdělávacích programů na bázi osobnostní orientace v předškolní výchově. V teoretické části práce sleduje rámcové vzdělávací programy pro předškolní a základní vzdělávání ( RVP PV , RVP ZV), srovnává jejich filozofii, zdroje a výstavbu, analyzuje shody a odlišnosti, vyplývající ze zaměření pro dva různé , na sebe navazující stupně vzdělávání. Všímá si výstupů a míry jejich závaznosti pro děti, žáky i pedagogy. Odkazuje na rozbor učebních osnov předškolního a základního vzdělávání od jejich vzniku do současnosti, podává výklad frekventovaných pojmů. Ve výzkumné části práce analyzuje sledovanou školní třídu z hlediska pedagogicko - psychologického v časovém období pěti let. Předkládá a hodnotí obsah rozvíjení poznání, prvouky, přírodovědy a vlastivědy a stupeň naplnění očekávaných výstupů. Do výzkumné části jsou zahrnuty i výsledky práce žáků - testy z výše uvedených předmětů. Soubory testů ukazují na úroveň osvojení poznatků a míru jejich aplikace v praktických činnostech. Výstupy všech testů jsou zpracovány též statisticky do přehledných tabulek, ze kterých lze odečíst informace o skutečném stavu zkoumaných jevů v daném období. V závěrečné části práce potvrzuje stanovené cíle a formulované hypotézy. Ukazuje na opodstatněnost probíhajících změn v předškolním a základním vzdělávání a vyúsťuje v soubor pravidel, postupů, zkušeností a nápadů při tvorbě jednotlivých vlastních školních vzdělávacích programů. Disertační práce je doplněna řadou příloh včetně vzorů testů a části první verze školního vzdělávacího programu. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Abstract v angličtině:
The Dissertation on theme: „Transformation of Proceedings of Knowledge of Basic Information about Life in Nature, Society and Relations between Them ( Natural Science) and Basic Relations to the Mother Country, the Language and History in the Educational Programme in Time and Practice." My dissertation was compiled as free proceedings of a solution of problems of educational programmes for pre - school and basic education. In the theoretical part of this study my work contemplates the General Programme of Pre-school Education and the General Programme of Basic Education, it compares their philosophy, sources and construction. It analyses coincidences and differences, resulting from intention from two different grades of education, linking up with each other. My work takes into consideration the gained level of skill of all activities for the defined age group of children and the extent of their responsibility for pupils and teachers. My work refers to analysis of the school curriculum of pre-school and basic school education fřom its inception to the present times. It gives commentary on frequent terms. In the investigative part of my work I analyse a contemplative school class from pedagogical and psychological points of view in a 5-year period. I introduce and asses contens of rational education in pre-school age and above-mentioned subjects of a basic school. I also asses the level of fulfílment of presumptive results. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Ludmila Adamcová 50.13 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Ludmila Adamcová 152 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Ludmila Adamcová 151 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Zdeněk Křivánek, CSc. 1.1 MB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PaedDr. Ladislav Podroužek, Ph.D. 1.22 MB